ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินโครงการ ''โปรแกรมประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานด้วยระบบ Cockpit และ โปรแกรมติดตามผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการแบบ Real Time ประจำปีการศึกษา 2556 ''
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=36)

1.1. เพศ
ชาย 12 คน 33.33 %
หญิง 24 คน 66.67 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 7 คน 19.44 %
31 – 40 ปี 11 คน 30.56 %
41 – 50 ปี 13 คน 36.11 %
51 ปีขึ้นไป 5 คน 13.89 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 1 คน 2.78 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน 0 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 32 คน 88.89 %
บุคลากร (สายบริการ) 3 คน 8.33 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจโปรแกรมประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานและโปรแกรมติดตามผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556 8
(22.22% )
21
(58.33% )
5
(13.89% )
2
(5.56% )
0
(.00% )
36
(100%)
3.97
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงวิธีการนำข้อมูลขึ้นระบบเพื่อให้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน และการติดตามผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 8
(22.22% )
26
(72.22% )
2
(5.56% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.17
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.07
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 11
(30.56% )
20
(55.56% )
5
(13.89% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.17
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 11
(30.56% )
19
(52.78% )
5
(13.89% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.11
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 11
(30.56% )
24
(66.67% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.28
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.19
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • คุณอลงกต สิทธิโชค
 • 4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • คอมพิวเตอร์ระบบช้า ทำให้การเรียนรู้ได้ช้า
 • 4.4. ข้อเสนอแนะ
 • ควรตรวจสอบโปรแกรมและระบบให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากมีปัญหาในการลงข้อมูลในแต่ละครั้ง
 • อยากให้กล่าวถึงคำรับรองว่าคืออะไร การทำข้อมูลทำให้เกิดประโยชน์อย่างไร เพราะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทีเข้ามาใหม่
 • ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบการนำเข้าข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • ได้นำไปใช้ในการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Cockpit
 • ได้รับความรู้และเทคนิคการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีทำให้งานรวดเร็วขึ้น
 • ทราบระบบการกรอกข้อมูล
 • พัฒนาระบบการทำงาน
 • มาก
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • สามารถลงระบบข้อมูลได้
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
 • ใช้ทำคำรับรองของหน่วยงานฯ
 • มาก
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666