ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลโครงการ
''พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''
วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=70)

1.1. เพศ
ชาย 28 คน 40.00 %
หญิง 42 คน 60.00 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 2 คน 2.86 %
21 – 30 ปี 12 คน 17.14 %
31 – 40 ปี 12 คน 17.14 %
41 – 50 ปี 18 คน 25.71 %
51 ปีขึ้นไป 26 คน 37.14 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 5 คน 7.14 %
คณาจารย์ 6 คน 8.57 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 2 คน 2.86 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 44 คน 62.86 %
บุคลากร (สายบริการ) 10 คน 14.29 %
นักศึกษา 3 คน 4.29 %
อื่น ๆ ระบุ 0 คน
 


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
2.1 ผู้ร่วมงานได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ 45
(64.29% )
23
(32.86% )
2
(2.86% )
0
(.00% )
0
(.00% )
70
(100%)
4.61
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้ร่วมงานได้แสดงถึงการธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ความกตัญญูกตเวทิตา 49
(70.00% )
20
(28.57% )
1
(1.43% )
0
(.00% )
0
(.00% )
70
(100%)
4.69
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
3.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน 28
(40.00% )
33
(47.14% )
9
(12.86% )
0
(.00% )
0
(.00% )
70
(100%)
4.27
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24
(34.29% )
34
(48.57% )
11
(15.71% )
1
(1.43% )
0
(.00% )
70
(100%)
4.16
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 ความเหมาะสมของพิธีการ 34
(48.57% )
28
(40.00% )
8
(11.43% )
0
(.00% )
0
(.00% )
70
(100%)
4.37
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4 ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 30
(42.86% )
31
(44.29% )
9
(12.86% )
0
(.00% )
0
(.00% )
70
(100%)
4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.5 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงานและอาหาร 34
(48.57% )
26
(37.14% )
10
(14.29% )
0
(.00% )
0
(.00% )
70
(100%)
4.34
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.6 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวม 36
(51.43% )
30
(42.86% )
4
(5.71% )
0
(.00% )
0
(.00% )
70
(100%)
4.46
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • ดอกไม้ประดับสถานที่ไม่สวย
 • ปีนี้จัดเร็วไปทำให้มีผุ้มาร่วมงานน้อย
 • ดีแล้ว
 • ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรให้มากเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร และดำรงวัฒนธรรมที่ดีอย่างนี้สืบต่อๆ ไป
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
 • 1.ปีนี้ดอกไม้และซุ้มมีสีสันสวยงาม 2.การแสดงนักศึกษาประทับใจ
 • ควรจัดงานในช่วงเช้า และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จะทำให้บรรยาการศอบอุ่นมากกว่านี้ และจะได้มีเวลาได้ทักทายกับผู้เกษียณอายุบ้าง เพราะต่อไปบุคลากรสายปฏิบัติการก็ไม่ได้ไปจัดงานกันที่โรงแรมเหมือนที่ผ่านมาแล้ว
 • น่าจะจัดปลายกันยายน เหมือนทุกปี บรรยากาศเหงาตอนทานของว่าง
 • ขอให้จัดแบบนี้ทุกๆปี และตลอดไป
 • ควรจัดเป็นประจำทุกปีที่มีผู้เกษียณอายุราชการ
 • ทำดีต่อไป
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666