ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ''เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร''
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (N=57)

1.1. เพศ
ชาย 15 คน 26.32 %
หญิง 42 คน 73.68 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 48 คน 84.21 %
31 – 40 ปี 5 คน 8.77 %
41 – 50 ปี 3 คน 5.26 %
51 ปีขึ้นไป 1 คน 1.75 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 3 คน 5.26 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 2 คน 3.51 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 2 คน 3.51 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน 0 %
นักศึกษา 50 คน 87.72 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 : การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1. การบรรยายของวิทยากร 25
(43.86% )
29
(50.88% )
3
(5.26% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.39
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2. เนื้อหาของการฝึกอบรม 31
(54.39% )
22
(38.60% )
4
(7.02% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.47
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 25
(43.86% )
26
(45.61% )
5
(8.77% )
1
(1.75% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.32
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.4. ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยภาพรวม 25
(43.86% )
28
(49.12% )
4
(7.02% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.37
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.39
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1. ความเหมาะสมของสถานที่การจัดฝึกอบรม 21
(36.84% )
24
(42.11% )
9
(15.79% )
3
(5.26% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.11
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD ระบบเสียง ฯลฯ) 20
(35.09% )
32
(56.14% )
5
(8.77% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.26
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3. การจัดการและการบริการ อำนวยความสะดวก ของเจ้าหน้าที่คณะฯ 22
(38.60% )
31
(54.39% )
3
(5.26% )
1
(1.75% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.22
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 4 : ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมและการนำไปใช้ประโยชน์

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
4.1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ก่อนเข้าร่วมอบรม 3
(5.26% )
12
(21.05% )
26
(45.61% )
14
(24.56% )
2
(3.51% )
57
(100%)
3.00
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
4.2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร หลังเข้าร่วมอบรม 20
(35.09% )
32
(56.14% )
5
(8.77% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.26
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
4.3. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 31
(54.39% )
24
(42.11% )
2
(3.51% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.51
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 3.92
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

5.1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • การจัดการทางบรรณานุกรมในการทำวิทยานิพนธ์
 • การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • เทคนิคการเขียนบทความวิชาการในการตีพิมพ์ในวารสาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
 • หลักการย่อความเพื่อการเขียนบทคัดย่อ
 • 5.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 • อยากให้หาสถานที่ในการรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่านี้
 • เนื้อหาบรรยายเหมาะสำหรับกับนักศึกษามากกว่าอาจารย์ แต่ก็ได้ประโยชน์ในการเอาไปให้ความรู้แก่นักศึกษาต่อไป
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666