ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

การเสนอหัวข้อการจัดฝึกอบรมเพื่อนำไปสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2557

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
รวม
1. โครงการฝึกอบรม เรื่อง การสื่อสารในองค์การเพื่อการทำงานที่สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดการสื่อสารการทำงานทิศทางเดียวกัน
 • ได้เทคนิคการสื่อสารที่ดี (แนวปฏิบัติ)
 • ได้แนวคิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์ทำงานรวมกันอย่างมีความสุข
 • 17
  (25.37%)
  27
  (40.30%)
  21
  (31.34%)
  2
  (2.99%)
  0
  (.00%)
  67
  (100%)
  3.88
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  2. โครงการฝึกอบรมด้านการเงินและพัสดุแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
 • เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
 • 7
  (10.45%)
  14
  (20.90%)
  30
  (44.78%)
  5
  (7.46%)
  11
  (16.42%)
  67
  (100%)
  3.01
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  3. โครงการฝึกอบรมด้านการเงินและพัสดุแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
 • เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
 • 3
  (4.48%)
  14
  (20.90%)
  33
  (49.25%)
  7
  (10.45%)
  10
  (14.93%)
  67
  (100%)
  2.90
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  4. หลักสูตร Time Management for Life Balance & Effective Work / หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา สร้างคุณค่า สร้างผลงาน
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักการบริหารงาน บริหารเวลาที่มีดุลยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลการปฏิบัติงาน
 • 14
  (20.90%)
  16
  (23.88%)
  26
  (38.81%)
  6
  (8.96%)
  5
  (7.46%)
  67
  (100%)
  3.42
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  5. ฝึกอบรมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความสำคัญและความหมายของการสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายขององค์กร
 • 19
  (28.36%)
  24
  (35.82%)
  20
  (29.85%)
  2
  (2.99%)
  2
  (2.99%)
  67
  (100%)
  3.84
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  6. ฝึกอบรม การสร้างTeam Building ด้วยกิจกรรมWalk Rally
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรม Walk Rally
 • เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและเป็นที่ยอมรับขององค์กรผ่านกิจกรรม Walk Rally
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่รับผิดชอบได้ดีมากยิ่งขึ้นและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามรูปแบบของ Team Building
 • 12
  (17.91%)
  13
  (19.40%)
  33
  (49.25%)
  5
  (7.46%)
  4
  (5.97%)
  67
  (100%)
  3.36
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  7.โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน (English for Office Work)
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศ ในส่วนของสำนักงานคณะ ภาควิชา ศูนย์ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานสำนักงาน เพื่อพัฒนางานต่อไปในอนาคต
 • 25
  (37.31%)
  14
  (20.90%)
  20
  (29.85%)
  2
  (2.99%)
  6
  (8.96%)
  67
  (100%)
  3.75
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  8. โครงการบรรยายพิเศษด้านศาสนา
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านศาสนาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 6
  (8.96%)
  20
  (29.85%)
  31
  (46.27%)
  6
  (8.96%)
  4
  (5.97%)
  67
  (100%)
  3.27
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  9. โครงการบรรยายพิเศษด้านสุขภาพ
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุชภาพให้กับบุคลากร
 • 24
  (35.82%)
  27
  (40.30%)
  14
  (20.90%)
  1
  (1.49%)
  1
  (1.49%)
  67
  (100%)
  4.07
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระเบียบบริหารงานบุคคล
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบบริหารงานบุคคล
 • 7
  (10.45%)
  20
  (29.85%)
  33
  (49.25%)
  2
  (2.99%)
  5
  (7.46%)
  67
  (100%)
  3.33
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • เพื่อให้กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการตื่นตัวในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • 5
  (7.46%)
  13
  (19.40%)
  32
  (47.76%)
  5
  (7.46%)
  12
  (17.91%)
  67
  (100%)
  2.91
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  12. โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอาเซียน (เลือก 1 ภาษา อาทิ ภาษาจีน หรือ ภาษาเวียดนาม) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20
  (29.85%)
  18
  (26.87%)
  21
  (31.34%)
  2
  (2.99%)
  6
  (8.96%)
  67
  (100%)
  3.66
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  13. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสความก้าวหน้าในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของบุคลากร
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
 • เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวในการขอกำหนดตำแหน่ง
 • 11
  (16.42%)
  10
  (14.93%)
  30
  (44.78%)
  4
  (5.97%)
  12
  (17.91%)
  67
  (100%)
  3.06
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  14. โครงการบรรยายพิเศษจริยธรรมของอาจารย์และนักวิจัย
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อเผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์และนักวิจัย
 • 5
  (7.46%)
  13
  (19.40%)
  33
  (49.25%)
  5
  (7.46%)
  11
  (16.42%)
  67
  (100%)
  2.94
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  15. โครงการฝึกอบรม ''การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero''
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อแนะนำโปรแกรม Zotero สำหรับใช้ในการสืบค้น รวบรวม ถ่ายโอน (Export) และจัดการกับรายการบรรณานุกรมในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม เว็บเพจ รูปภาพ ลิงค์ และไฟล์ชนิดอื่นที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ การสร้างแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล การเขียนเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมงานวิจัย บทความวิชาการ การบันทึกรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์ การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหา และสร้างบรรณานุกรมท้ายเล่ม รวมทั้งเรียนรู้การเลือกรูปแบบบรรณานุกรมเพื่อใช้ในงานวิจัย
 • 3
  (4.48%)
  14
  (20.90%)
  30
  (44.78%)
  10
  (14.93%)
  10
  (14.93%)
  67
  (100%)
  2.85
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  16. โครงการพัฒนาอาจารย์นิเทศสกิจศึกษา
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสหกิจ
 • เพื่อให้คณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาได้มีความรู้และประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
 • 6
  (8.96%)
  6
  (8.96%)
  34
  (50.75%)
  10
  (14.93%)
  11
  (16.42%)
  67
  (100%)
  2.79
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  17. โครงการอบรมแนวทางการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิผล
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนละความเป็นสากล
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและเทคนิคด้านการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
 • 10
  (14.93%)
  10
  (14.93%)
  29
  (43.28%)
  6
  (8.96%)
  12
  (17.91%)
  67
  (100%)
  3.00
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง
  18. การใช้ CMU-Mail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม เผยแพร่ การใช้เมลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เพื่อแนะนำบริการเมลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เมล ปฏิทิน บุคคล งาน)
 • 12
  (17.91%)
  18
  (26.87%)
  30
  (44.78%)
  4
  (5.97%)
  3
  (4.48%)
  67
  (100%)
  3.48
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  19. โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
  วัตถุประสงค์
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้นการสอนให้กับคณาจารย์
 • 5
  (7.46%)
  5
  (7.46%)
  42
  (62.69%)
  5
  (7.46%)
  10
  (14.93%)
  67
  (100%)
  2.85
  (ปานกลาง)
  ระดับดีปานกลาง

  ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

  หัวข้อการฝึกอบรมอื่น ๆ ที่บุคลากรสนใจ
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น ชื่อวิทยากร ผู้ที่มีประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย
 • การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อสุขภาพ ชื่อวิทยากร คุณจาตุรงค์
 • ชื่อวิทยากร
 • ฝึกอบรมเรื่อง การหัวเราะเพื่อสุขภาพ ชื่อวิทยากร
 • 6Q กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อวิทยากร
 • ศิลปะการถ่ายภาพทางเกษตร ชื่อวิทยากร สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
 • การใช้โปรแกรมเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชื่อวิทยากร นางสาวดวงหทัย ปริตา
 • ระยะเวลาที่บุคลากรสะดวกเข้ารับการอบรม
 • ช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.) : 50 คน
 • ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.) : 11 คน
 • ทั้งวัน (09.00 – 16.00 น.) : 6 คน
 • ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666