ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

การประเมินโครงการ ''เกษตรร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (Big Cleaning Day)''
7 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=53)

1.1. เพศ
ชาย 16 คน 30.19 %
หญิง 37 คน 69.81 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 12 คน 22.64 %
31 – 40 ปี 8 คน 15.09 %
41 – 50 ปี 19 คน 35.85 %
51 ปีขึ้นไป 14 คน 26.42 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 6 คน 11.32 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 1 คน 1.89 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 41 คน 77.36 %
บุคลากร (สายบริการ) 5 คน 9.43 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1. ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี 23
(43.40% )
25
(47.17% )
5
(9.43% )
0
(.00% )
0
(.00% )
53
(100%)
4.34
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการปรับปรุงให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม 12
(22.64% )
27
(50.94% )
14
(26.42% )
0
(.00% )
0
(.00% )
53
(100%)
3.96
(มาก)
ระดับดีมาก
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเกษตรพัฒนาฯ ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม 16
(30.19% )
24
(45.28% )
13
(24.53% )
0
(.00% )
0
(.00% )
53
(100%)
4.06
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.12
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 9
(16.98% )
30
(56.60% )
12
(22.64% )
2
(3.77% )
0
(.00% )
53
(100%)
3.87
(มาก)
ระดับดีมาก
2. การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6
(11.32% )
25
(47.17% )
21
(39.62% )
1
(1.89% )
0
(.00% )
53
(100%)
3.68
(มาก)
ระดับดีมาก
3. ความเหมาะสมของระยะเวลา/พิธีการ 7
(13.21% )
26
(49.06% )
19
(35.85% )
1
(1.89% )
0
(.00% )
53
(100%)
3.74
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.76
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • 1. สภานภาพ : อาจารย์ ไม่ใช่คณาจารย์ การกรอกข้อมูลเป็นส่วนบุคคล 2. บุคลากร ที่เข้าร่วม ไม่ค่อยทราบว่าจะต้องทำอะไร? ณ บริเวรณใด ขาดการประสานระหว่าง staff จัดงาน และผู้นำกลุ่ม 3. คนล้นงาน ทำให้ืยืนดูเป็นส่วนใหญ่ 4. เครื่องมือไม่พอ 5. อาหารไม่พอ
 • ปริมาณอาหารกลางวันไม่เพียงพอ
 • การซ้ำซ้อนในการรับของว่างและอาหาร
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่ร่วมงาน
 • อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
 • ฝนตก / เครื่องตัดไม้กิ่งใหญ่ ๆๆ ไม่มี / มีด จอบ ไม้กวาดน้อย นักศึกษาทำงานไม่ทั่วถึง /บุคลากรให้ความร่วมมือดีแต่น้อย
 • ไม่มีการเข้าแถวตามกลุ่ม ทำให้เวลาแยกแถวทำกิจกรรมคนในกลุ่มกระจัดกระจาย
 • คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาต่างๆ ไม่ค่อยเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมร่วมกัน อาจเป็นเพราะไม่มีงานให้ทำ (หรือนักศึกษาทำเองหมด)
 • กำหนดการจัดงาน 1 วันเต็ม มันเยอะเกินไป อาหารไม่เพียงพอ เพราะการใช้แรงงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 2 กล่อง/1 คน
 • อุปกรณ์ในการพัฒนามีไม่เพียงพอสำหรับการร่วมใจกัน
 • สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ค่อยเพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากและมีหลายกลุ่มงาน
 • บุคลากรบางคนไม่ค่อยความร่วมมือ มาแค่ร่วมพิธีเปิด แต่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมในส่วนที่ต้องพัฒนาคระ
 • - ความสับสนในการแจกอาหารว่างทำให้ไม่ทราบว่าใครได้รับหรือยังไม่ได้รับ ควรกำหนดจุดแจกอาหารว่างให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบ - อุปกรณ์มีน้อยทำให้บุคลากรไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ
 • นักศึกษาที่แบ่งให้ MCC. ไม่ได้มาช่วยเลย เห็นมีแต่ของ อ. แต้ว เท่านั้น
 • 4.2. ข้อเสนอแนะ
 • ก่อนดำเนินงาน ควรมีคณะทำงาน สำหรับประสานในแต่ละพื้นที่ที่จะเข้าไปทำงาน และมีผู้นำกลุ่มการทำงานอย่างชัดเจน การจัดอาหารกลางวัน หากมีผู้ประสานงานกลุ่มที่ชัดเจน มีรายชื่อผู้ร่วมงาน จะลดปัญหาอาหารไม่พอลงได้
 • ขอพิจารณาเพิ่มงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • 1. น่าจะมีการแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจน ขณะลงทะเบียนช่วงเช้า 2.บุคลากรสำนักงาน ควรเน้นทำความสะอาดในส่วนสถานที่ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ด้วย มากกว่าลานกลางแจ้งที่นักศึกษามาช่วยแล้ว
 • 1. มีการแนะนำบุคลากรใหม่ช่วงทานอาหารกลางวันควรจัดอย่างนี้ทุกปีก็จะดี ทำให้บรรยากาศเป็นกันเอง 2. อาหารอร่อยน่าทาน
 • ควรแจ้งให้เตรียมอุปกรณ์มาเอง
 • ไม่อยากให้จัดน่าฝนเพราะมีอุปสรรคทำงานไม่เต็มที่ / ตอนบ่ายไม่ค่อยได้งาน / สำหรับการตัดต้นไม้ใหญ่น่าจะให้บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ตัดล่างหน้าก่อน 1 - 2 วัน พอถึงวันงานให้นักศึกเก็บขึ้นรถนำไปทิ้งเลยจะได้เนื้องานมากขึ้น
 • ควรเข้าแถวตามกลุ่มในการทำพิธีสดุดีราชินี เพราะจะสะดวกในการแยกตัวทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
 • คณะฯ ควรดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี
 • ควรจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • บางหน่วยงานให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือ รวมใจ น้อย
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666