ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินโครงการ ''การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร''
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาวัสดุอินทรีย์ชีวภาพ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=40)

1.1. เพศ
ชาย 25 คน 62.50 %
หญิง 15 คน 37.50 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 8 คน 20.00 %
31 – 40 ปี 4 คน 10.00 %
41 – 50 ปี 11 คน 27.50 %
51 ปีขึ้นไป 17 คน 42.50 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 1 คน 2.50 %
คณาจารย์ 0 คน 0 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 1 คน 2.50 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 24 คน 60.00 %
บุคลากร (สายบริการ) 14 คน 35.00 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเพื่อใช้เองในครอบครัวหรือหารายได้เสริม 12
(30.00% )
21
(52.50% )
5
(12.50% )
1
(2.50% )
1
(2.50% )
40
(100%)
4.05
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญกับการนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 12
(30.00% )
24
(60.00% )
3
(7.50% )
0
(.00% )
1
(2.50% )
40
(100%)
4.15
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.10
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 17
(42.50% )
22
(55.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
1
(2.50% )
40
(100%)
4.35
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 16
(40.00% )
21
(52.50% )
2
(5.00% )
0
(.00% )
1
(2.50% )
40
(100%)
4.28
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 17
(42.50% )
19
(47.50% )
3
(7.50% )
0
(.00% )
1
(2.50% )
40
(100%)
4.28
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • - แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม - การดูแลรักษาไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ผลที่ถูกวิธีและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
 • การตัดแต่งกิ่งมะม่วง ลำไย
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ทำมะม่วงดอง, แยมจากผลไม้ตามฤดูกาล)
 • ดูงานสวนผัก หรือผลไม้
 • การดูแลสวนลำไย การตัดแต่งกิ่ง และการใช้ปุ๋ยลำไย
 • น้ำหมักชีวภาพ
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • คุณสมศักดิ์
 • นายสมศักดิ์ จีรัตน์ และ ว่าที่ร้อยตรีกฤษ์
 • นายสมศักดิ์ จีรัตน์ และคณะทำงานทุกท่าน
 • 4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • ระยะเวลาจำกัดจึงทำได้เฉพาะหลักการและวิธีการ
 • 4.4. ข้อเสนอแนะ
 • การอบรมที่ได้รับทั้งความรู้ และสามารถนำไปหารายได้เสริมได้อย่างครบวงจร
 • ห้ามคุยกันในเวลาที่วิทยากรกำลังบรรยาย
 • อาหาร ควรเป็นแบบบุฟเฟ่
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • ได้รับความรู้และวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
 • ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้
 • นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัวได้
 • ได้รู้วิธีการทุกขั้นตอน
 • ได้รับความรู้มาจากการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
 • สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • นำไปใช้ในบ้าน เนื่องจากมีเศษใบไม้มากเป็นพิเศษ
 • ได้รับความรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ
 • ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ขั้นตอนต่าง ๆ
 • บำรุงต้นไม้สำนักงาน
 • ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากใบไม้มาทำประโยชน์
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือให้กำลังใจในการทำงานร่วมกัน
 • ได้เข้าใจถึงการนำสิ่งเหลือใช้ไปทำปุ๋ยและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • การเกษตรที่บ้าน
 • ในครอบครัว และในส่วนรวม
 • แยกขยะเพื่อนำบางอย่างไปหมักเป็นปุ๋ยได้
 • ใช้ในการประกอบอาชีพกับสวนที่บ้าน ไม่ได้ใช้ในหน่วยงานโดยตรง
 • เป็นความรู้เพิ่มเติม สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรเกษตร มช.
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666