ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมิน ''โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero''
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (N=26)

1.1. เพศ
ชาย 12 คน 46.15 %
หญิง 14 คน 53.85 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 19 คน 73.08 %
31 – 40 ปี 1 คน 3.85 %
41 – 50 ปี 3 คน 11.54 %
51 ปีขึ้นไป 3 คน 11.54 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 1 คน 3.85 %
คณาจารย์ 6 คน 23.08 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 1 คน 3.85 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 1 คน 3.85 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน 0 %
นักศึกษา 17 คน 65.38 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 : การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1. การบรรยายของวิทยากร 9
(34.62% )
14
(53.85% )
3
(11.54% )
0
(.00% )
0
(.00% )
26
(100%)
4.23
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2. เนื้อหาของการฝึกอบรม 15
(57.69% )
10
(38.46% )
1
(3.85% )
0
(.00% )
0
(.00% )
26
(100%)
4.54
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 11
(42.31% )
14
(53.85% )
1
(3.85% )
0
(.00% )
0
(.00% )
26
(100%)
4.38
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.4. ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยภาพรวม 11
(42.31% )
11
(42.31% )
4
(15.38% )
0
(.00% )
0
(.00% )
26
(100%)
4.27
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.36
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1. ความเหมาะสมของสถานที่การจัดฝึกอบรม 9
(34.62% )
8
(30.77% )
7
(26.92% )
0
(.00% )
2
(7.69% )
26
(100%)
3.85
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD ระบบเสียง ฯลฯ) 4
(15.38% )
10
(38.46% )
9
(34.62% )
0
(.00% )
3
(11.54% )
26
(100%)
3.46
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3. การจัดการและการบริการ อำนวยความสะดวก ของเจ้าหน้าที่คณะฯ 10
(38.46% )
10
(38.46% )
3
(11.54% )
3
(11.54% )
0
(.00% )
26
(100%)
4.04
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.78
(มาก)
ระดับดีมาก


ส่วนที่ 4 : ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมและการนำไปใช้ประโยชน์

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
4.1. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาก่อนเข้าร่วมอบรม 1
(3.85% )
5
(19.23% )
5
(19.23% )
3
(11.54% )
12
(46.15% )
26
(100%)
2.23
(น้อย)
ระดับดีน้อย
4.2. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังเข้าร่วมอบรม 10
(38.46% )
14
(53.85% )
2
(7.69% )
0
(.00% )
0
(.00% )
26
(100%)
4.31
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
4.3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 16
(61.54% )
8
(30.77% )
2
(7.69% )
0
(.00% )
0
(.00% )
26
(100%)
4.54
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 3.69
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

5.1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • - เครื่องคอมพิวเตอร์ในการอบรมช้ามาก
 • - การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการทำโปสเตอร์
 • - เทคนิคการใช้ Photoshop และการสร้างวิดีโอ
 • 5.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 • - ควรลงโปรแกรมล่วงหน้าให้พร้อม เพื่อไม่ให้เสียเวลามาก
 • - ควรจะแจ้งให้ผู้ที่เข้าอบรมเตรียมโน็ตบุ๊ตมาด้วย เนื่องจากเครื่องที่ใช้ในการอบรมไม่พร้อมที่จะใช้งาน
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666