ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมิน ''พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2556''
วันที่ 5 , 12 และ 18 กรกฏาคม 2556

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=30)

1.1. เพศ
ชาย 11 คน 36.67 %
หญิง 19 คน 63.33 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 1 คน 3.33 %
คณาจารย์ 2 คน 6.67 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 3 คน 10.00 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 22 คน 73.33 %
บุคลากร (สายบริการ) 2 คน 6.67 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน 12
(40.00% )
15
(50.00% )
3
(10.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้เข้าร่วมสามารถนำเอาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการครองตน ครองคน และครองงานได้เป็นอย่างดี 7
(23.33% )
17
(56.67% )
6
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.03
(มาก)
ระดับดีมาก
2.3 ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 11
(36.67% )
15
(50.00% )
4
(13.33% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.23
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 พิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ (5 ก.ค 56) ณ คณะเกษตรศาสตร์ 5
(16.67% )
17
(56.67% )
8
(26.67% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
3.90
(มาก)
ระดับดีมาก
3.1.1 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
10
(33.33% )
14
(46.67% )
6
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.13
(มาก)
ระดับดีมาก
3.1.2 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5
(16.67% )
17
(56.67% )
8
(26.67% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
3.90
(มาก)
ระดับดีมาก
3.1.3 ความเหมาะสมของพิธีการ
6
(20.00% )
18
(60.00% )
6
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก
3.1.4 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
9
(30.00% )
16
(53.33% )
5
(16.67% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.13
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 พิธีสมโภชเทียนพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (12 ก.ค 56) ณ ศาลาธรรม 5
(16.67% )
14
(46.67% )
9
(30.00% )
1
(3.33% )
1
(3.33% )
30
(100%)
3.70
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ (18 ก.ค 56) ณ วัดป่าดาราภิรมย์ 7
(23.33% )
15
(50.00% )
8
(26.67% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
3.97
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3.1 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
6
(20.00% )
20
(66.67% )
4
(13.33% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.07
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3.2 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4
(13.33% )
19
(63.33% )
5
(16.67% )
1
(3.33% )
1
(3.33% )
30
(100%)
3.80
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3.3 ความเหมาะสมของพิธีการ
5
(16.67% )
16
(53.33% )
8
(26.67% )
1
(3.33% )
0
(.00% )
30
(100%)
3.83
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3.4 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
6
(20.00% )
17
(56.67% )
7
(23.33% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
3.97
(มาก)
ระดับดีมาก
3.4 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวม 6
(20.00% )
18
(60.00% )
6
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.00
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • -
 • พิธีถวายเทียนวัดป่าดาราภิรมย์ 1.ควรมีน้ำบริการผู้เข้าร่วมโครงการ 2.การประสานงานกับทางวัดเข้าใจว่ามีความสับสนในเรื่องของวัน เวลา
 • การจัดกิจกรรมถวายเทียนถึงแม้จะถวายวัดใกล้แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรน่าจะมีการจัดเครื่องดื่มหรือน้ำเปล่าให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะเวลาเดินทางร่วมถึงเวลาถวายเทียนนานพอสมควรทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคอแห้งหิวน้ำมาก
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
 • -
 • ควรจัดทุกปี
 • น่าจะพิจารณาวัดจะกำลังพัฒนาจะดีกว่า
 • ถ้าเดินทางในช่วงเช้าน่าจะสะดวกกว่าช่วงบ่าย
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666