ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมิน ''โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารผ่านระบบ e-Office ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น''
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=34)

1.1. เพศ
ชาย 8 คน 23.53 %
หญิง 26 คน 76.47 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 7 คน 20.59 %
31 – 40 ปี 13 คน 38.24 %
41 – 50 ปี 7 คน 20.59 %
51 ปีขึ้นไป 7 คน 20.59 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 2 คน 5.88 %
คณาจารย์ 0 คน 0 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน 0 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 31 คน 91.18 %
บุคลากร (สายบริการ) 1 คน 2.94 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ e-Office 9
(26.47% )
20
(58.82% )
4
(11.76% )
1
(2.94% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.09
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และร่วมกันหาแนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาระบบ e-Office ให้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 8
(23.53% )
24
(70.59% )
2
(5.88% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.18
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.13
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 12
(35.29% )
17
(50.00% )
5
(14.71% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.21
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 13
(38.24% )
19
(55.88% )
2
(5.88% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.32
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 14
(41.18% )
19
(55.88% )
1
(2.94% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.38
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • ความก้าวหน้าของสายปฏิบัติการ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ/จิตบริการในองค์กร
 • เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถให้การทำงานได้สะดวกขึ้น เช่น การส่งงานผ่านโปรแกรม Line โดยตั้งขึ้นเพื่อทำงานเท่านั้น (เพื่อในกล่มก็ควรเป็นธุรการ หน่วยงาน เท่านั้รน)
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
  4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
  4.4. ข้อเสนอแนะ

  ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • รับทราบแนวทางการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ได้รับความรู้เพิ่มเติม
 • ทำให้ใช้ระบบ e-office ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เข้าใจระบบ e-office มากขึ้น
 • เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำไปปฏิบัติต่อโดยสามารถเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
 • ได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานมากขึ้น
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • สามารถส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึนและเข้าใจมากขึ้น
 • ให้กำลังคนปฏิบัติงาน
 • นำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน การสื่อสาร ภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666