ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมิน ''การจดสิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด''
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=23)

1.1. เพศ
ชาย 8 คน 34.78 %
หญิง 15 คน 65.22 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 8 คน 34.78 %
31 – 40 ปี 8 คน 34.78 %
41 – 50 ปี 5 คน 21.74 %
51 ปีขึ้นไป 2 คน 8.70 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 6 คน 26.09 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 5 คน 21.74 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 7 คน 30.43 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน 0 %
นักศึกษา 5 คน 21.74 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 : การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1. การบรรยายของวิทยากร 8
(34.78% )
14
(60.87% )
1
(4.35% )
0
(.00% )
0
(.00% )
23
(100%)
4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2. เนื้อหาของการบรรยาย 9
(39.13% )
12
(52.17% )
2
(8.70% )
0
(.00% )
0
(.00% )
23
(100%)
4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.3. เอกสารประกอบการบรรยาย 5
(21.74% )
11
(47.83% )
7
(30.43% )
0
(.00% )
0
(.00% )
23
(100%)
3.91
(มาก)
ระดับดีมาก
2.4. ความพึงพอใจต่อการบรรยายโดยภาพรวม 6
(26.09% )
15
(65.22% )
2
(8.70% )
0
(.00% )
0
(.00% )
23
(100%)
4.17
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.17
(มาก)
ระดับดีมาก


ส่วนที่ 3 : ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าฟังบรรยาย และการนำไปใช้ประโยชน์

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1. ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน และประโยชน์ของการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรก่อนเข้าร่วมฟังบรรยาย 1
(4.35% )
7
(30.43% )
7
(30.43% )
2
(8.70% )
6
(26.09% )
23
(100%)
2.78
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
3.2. ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน และประโยชน์ของการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหลังเข้าร่วมฟังบรรยาย 2
(8.70% )
17
(73.91% )
4
(17.39% )
0
(.00% )
0
(.00% )
23
(100%)
3.91
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4
(17.39% )
15
(65.22% )
4
(17.39% )
0
(.00% )
0
(.00% )
23
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.57
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

4.1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • 1. หลักการใช้ภาษาในการเขียนตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน
 • 2. วิธีการเขียนยื่นขอการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
 • 4.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
   
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666