ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินโครงการ ''ประกันสังคมให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของตนเอง''
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=44)

1.1. เพศ
ชาย 13 คน 29.55 %
หญิง 31 คน 70.45 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 20 คน 45.45 %
31 – 40 ปี 18 คน 40.91 %
41 – 50 ปี 5 คน 11.36 %
51 ปีขึ้นไป 1 คน 2.27 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 5 คน 11.36 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 1 คน 2.27 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 35 คน 79.55 %
บุคลากร (สายบริการ) 3 คน 6.82 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับของตนเอง รวมทั้งเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอใช้สิทธิในกองทุนประกันสังคม 10
(22.73% )
23
(52.27% )
9
(20.45% )
2
(4.55% )
0
(.00% )
44
(100%)
3.93
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 16
(36.36% )
25
(56.82% )
3
(6.82% )
0
(.00% )
0
(.00% )
44
(100%)
4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.11
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 17
(38.64% )
24
(54.55% )
3
(6.82% )
0
(.00% )
0
(.00% )
44
(100%)
4.32
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 19
(43.18% )
25
(56.82% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
44
(100%)
4.43
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 24
(54.55% )
20
(45.45% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
44
(100%)
4.55
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.43
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
4.4. ข้อเสนอแนะ
 • เนื้อหาดี แต่ Power point ไม่โดดเด่นน่าอ่าน เห็นไม่ชัด
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • ทำให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของประกันสังคม
 • มาก
 • ทราบ รายละเอียดสิทธิประดยชน์ของผู้ประกันตนมากขึ้น
 • ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองมากขึ้น
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
   
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666