ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมิน ''โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2556''
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมกีฏวิทยา ชั้น ๒ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ เวลา 13.00-16.30 น.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=21)

1.1. เพศ
ชาย 2 คน 9.52 %
หญิง 19 คน 90.48 %
1.2. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปี 3 20 คน 95.24 %
ปริญญาตรี ปี 4 0 คน 0 %
ปริญญาโท 0 คน 0 %
ปริญญาเอก คน 0 %


ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร        
1.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 12
(57.14% )
8
(38.10% )
1
(4.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.52
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
1.2 เทคนิคที่ใช้ในการบรรยายและทำกิจกรรม 9
(42.86% )
10
(47.62% )
1
(4.76% )
1
(4.76% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.29
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
1.3 ความชัดเจนและเหมาะสมในการทำกิจกรรม 10
(47.62% )
10
(47.62% )
1
(4.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.43
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย        
2.1 นักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ในการนำไปใช้เพื่อ การมีวินัยในตนเอง 15
(71.43% )
5
(23.81% )
1
(4.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.67
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 นักศึกษาคิดว่าควรจะจัดโครงการนี้ให้กับรุ่นน้องในปีถัดไป 16
(76.19% )
5
(23.81% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.76
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.3 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา มากขึ้น 15
(71.43% )
5
(23.81% )
1
(4.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.67
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3. สถานที่และระยะเวลาในการบรรยาย        
3.1 การจัดสถานที่บรรยาย, สื่อประกอบการทำกิจกรรม 10
(47.62% )
10
(47.62% )
1
(4.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.43
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทำกิจกรรม 7
(33.33% )
11
(52.38% )
3
(14.29% )
0
(.00% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.19
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 16
(76.19% )
4
(19.05% )
1
(4.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
21
(100%)
4.71
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.14
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 3 : ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

3. ประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด
 • มีวินัยในตนเอง ,จิตอาสา
 • เตือนสติให้คนเรานึกถึงเรื่องพื้นฐานที่หลายคนมองข้าม
 • ให้รู้จักมีวินัยในตนเองและการมีจิตอาสา
 • การตอกย้ำจิตสำนึกเรื่องวินัยและการใช้ชีวิตอย่างมีสติ
 • การมีวินัยในตนเอง
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวินัย การมีวินัยในตนเอง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตอาสา
 • ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัย อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ประโยชนืในการดำเนินชีวิต
 • การที่เราลงมือทำอะไร เราต้องมีวินัยในตนเองและมีสติอยู่เสมอ
 • ได้แง่คิดเกี่ยวกับการจัดการสอนเอง การมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกัน
 • ทำให้ย้อนมองตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
 • ได้รับแนวทางและการเตือนสติให้มีจิตอาสา เวลาทำอะไรก็ต้องมีสติอยู่เสมอและการมีวินัย
 • การนำความรู้ประโยชน์จากการอบรมไปปรับใช้ในการใช้ชีวิต
 • การเข้าใจถึงหลักสูตรการเรียน ความมีวินัยในตนเอง การมีจิตอาสาเริ่มจากที่ตัวเราเอง
 • ได้เข้าใจถึงคำว่าวินัยมากขึ้น และสามารถนำความรู้ทั้งหมดไปปรับใช้กับตัวเอง
 • การพบปะกันของรุ่นพี่และรุ่นน้อง
 • 4. ข้อคิดเห็น (เพื่อปรับปรุงโครงการ)
 • สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน
 • ใช้ระยะเวลานานเกินไป
 • เป็นกิจกรรมที่ดีและควรมีในครั้งต่อ ๆไป
 • กิจกรรมทำให้ง่วงในตอนแรกแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ง่วง อยากให้กิจกรรมที่จัดทำให้ไม่ง่วง
 • ควรทำให้โครงการนี้มีความสนุกมากกว่านี้
 • เนื้อหาบรรยายที่ทันสมัย และสื่อที่ประทับใจกว่านี้
 • 5. ข้อคิดเห็น (เพื่อแจ้งสาขาวิชา)
 • อยากให้มีพื้นที่ในการทานอาหารกลางวันมากกว่านี้
 • การอบรมธรรมอยากให้คงไว้ตลอดเพรคาะเป้นสิ่งที่ได้ใช้แง่คิดที่ดี
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666