หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามระดับการศึกษา

สังกัด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า ป.ตรี รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  สำนักงานคณะ8143663.21322.857100
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช1460.928.7626.114.323100
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์3050.8915.358.51525.459100
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร1970.4311.1414.813.727100
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ1847.4513.2821.1718.438100
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ316.7316.71266.718100
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร28.7626.1417.41147.823100
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง729.2416.71354.224100
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร29.5178129.521100
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ466.7233.36100
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว228.6114.3457.17100
รวมทั้งหมด8929.44815.891307524.8303100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับการศึกษา
  ปริญญาเอก เฉพาะระดับปริญาเอก 29.4 %
  ปริญญาโท เฉพาะระดับปริญญาโท 15.8 %
  ปริญญาตรี เฉพาะระดับปริญญาตรี 30 %
  ต่ำกว่า ป.ตรี เฉพาะระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 24.8 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th