หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามระดับการศึกษา

สังกัด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า ป.ตรี รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  สำนักงานคณะ9153660152560100
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช1359.129.1627.314.522100
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์3150.81016.458.21524.661100
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร17683124161425100
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ1846.2512.8820.5820.539100
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ316.7316.71266.718100
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร28.7521.7521.71147.823100
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง626.1521.71252.223100
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร29.5178129.521100
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ562.5337.58100
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว228.6228.6342.97100
รวมทั้งหมด8828.75016.392307725.1307100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับการศึกษา
  ปริญญาเอก เฉพาะระดับปริญาเอก 28.7 %
  ปริญญาโท เฉพาะระดับปริญญาโท 16.3 %
  ปริญญาตรี เฉพาะระดับปริญญาตรี 30 %
  ต่ำกว่า ป.ตรี เฉพาะระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 25.1 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th