หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - โครงสร้างอายุราชการ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุราชการ (ปี) รวม
<5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 >34 NA
  สำนักงานคณะ1413311591157
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช4611251323
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์158241176659
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร10322323227
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ15534432238
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ3323231118
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร3311661223
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง1112355624
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร12611121
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ12216
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว14117
รวมทั้งหมด7952163038412225303

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแต่ละช่วงอายุราชการ
  <5 เฉพาะที่อายุราชการน้อยกว่า 5 ปีลงมา 26.07 %
  5-9 เฉพาะช่วงอายุราชการ 5-9 ปี 17.16 %
  10-14 เฉพาะช่วงอายุราชการ 10-14 ปี 5.28 %
  15-19 view_person.asp?Offset=AgeIncome&EmployeeAge=19&topic=เฉพาะช่วงอายุราชการ 15-19 ปี 9.9 %
  20-24 เฉพาะช่วงอายุราชการ 20-24 ปี 12.54 %
  25-29 เฉพาะช่วงอายุราชการ 25-29 ปี 13.53 %
  30-34 เฉพาะช่วงอายุราชการ 30-34 ปี 7.26 %
  >34 เฉพาะที่อายุราชการมากกว่า 34 ปีขึ้นไป 8.25 %
   NA เฉพาะที่ไม่ระบุอายุราชการ 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th