หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - โครงสร้างอายุ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ (ปี) รวม
<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 NA
  สำนักงานคณะ47135997862
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช333327122
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์1210731013661
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร1257326127
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ3297655138
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ333224118
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร31231322
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง12216223
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร175141120
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ1146
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว112217
รวมทั้งหมด51845384333357712306

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแต่ละช่วงอายุ
  <25 เฉพาะที่อายุน้อยกว่า 25 ปีลงมา 1.63 %
  25-29 เฉพาะช่วงอายุ 25-29 ปี 5.88 %
  30-34 เฉพาะช่วงอายุ 30-34 ปี 14.71 %
  35-39 เฉพาะช่วงอายุ 35-39 ปี 12.42 %
  40-44 เฉพาะช่วงอายุ 40-44 ปี 14.05 %
  45-49 เฉพาะช่วงอายุ 45-49 ปี 10.78 %
  50-54 เฉพาะช่วงอายุ 50-54 ปี 11.44 %
  55-60 เฉพาะช่วงอายุ 55-60 ปี 25.16 %
  >60 เฉพาะที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 3.92 %
   NA ทุกช่วงอายุ 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th