หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - โครงสร้างอายุ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ (ปี) รวม
<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 NA
  คณะเกษตรศาสตร์11
  สำนักงานคณะ3127596106159
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช352327123
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์111963919361
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร1275515228
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ3367836137
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ514214118
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร311251123
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง1241825
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร9515121
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ1157
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว22217
รวมทั้งหมด3264435413435839310

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแต่ละช่วงอายุ
  <25 เฉพาะที่อายุน้อยกว่า 25 ปีลงมา 0.97 %
  25-29 เฉพาะช่วงอายุ 25-29 ปี 8.39 %
  30-34 เฉพาะช่วงอายุ 30-34 ปี 14.19 %
  35-39 เฉพาะช่วงอายุ 35-39 ปี 11.29 %
  40-44 เฉพาะช่วงอายุ 40-44 ปี 13.23 %
  45-49 เฉพาะช่วงอายุ 45-49 ปี 10.97 %
  50-54 เฉพาะช่วงอายุ 50-54 ปี 11.29 %
  55-60 เฉพาะช่วงอายุ 55-60 ปี 26.77 %
  >60 เฉพาะที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 2.9 %
   NA ทุกช่วงอายุ 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th