หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข-เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ›เธŽเธดเธšเธฑเธ•เธดเธเธฒเธฃ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

FEED ANALYSES

Mycology (ราวิทยา)

Plant Pathology (โรคพืชวิทยา)

การเขียนโปรแกรมบนเว็บและบนโทรศัพท์มือถือ

การเงิน การบัญชี และงบประมาณ

การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ คุณภาพกาแฟ
นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการล่มน้ำด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ
นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
 

การจัดการและออกแบบฐานข้อมูล

การจัดการศึกษา

การจัดการสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ
นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ
นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 
 

การจัดสวนแบบธรรมชาติ (Informal Style )
นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 
 

การดำเนินรายการวิทยุความรู้ด้านการเกษตร
นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ
นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
 

การตลาด
นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวภูษิตา จันทิมา
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 
 

การบริหารจัดการคน

การบริหารจัดการพื้นที่
นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 
 

การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีงบประมาณจำกัด

การบริหารพัสดุ
นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 
 

การบริหารหลักสูตร
นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา

การปลูกผลิตกาแฟอราบิก้า
นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ ธุรกิจกาแฟ
นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

การแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่อง High pressure

การผลิตผักปลอดสารพิษ
นายฐากูร ปัญญาใส
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

การผลิตลำไย
นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 
 

การผลิตลำไยนอกฤดู
นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
ศูนย์ลำไยหริภุญไชย
 
 

การย่อยสลายขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินสีแดง
นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

การวิเคราะห์คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และคุณภาพทางประสาทสัมผัส

การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร
นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
 

การวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์
นายอภิชาติ ศรีภัย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 

การสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวภูษิตา จันทิมา
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 
 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การอบแห้งอาหารโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพาความร้อนและการแผ่รังสี

เกาตรอินทรีย์

เขียนโปรแกรม VB.Net C#.Net Andriod
นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร
นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
 

เคมีวิเคราะห์

งานธุรการและงานสารบรรณ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย
นางสาววิไลพร ธรรมตา
สํานักงานคณะ
 
 

เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก

เทคโนโลยีเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย

บริหารงานทั่วไป

บันทึกข้อมูล

แบบจำลอง DSSAT
นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นางสาวภูษิตา จันทิมา
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 
 

ระบบการจัดเกํบเอกสารราชการ

ระบบการตลาดกาแฟและระบบการรับรองผลผลิตเพื่อการตลาด
นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเกษตร
นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

วินิจฉัยโรคพืชด้านเชื้อรา-แบคทีเรีย
นางธนวันต์ จองแหลง
สาขาวิชาโรคพืช
 
 

เศรษฐศาสตร์
นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 


หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th