หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข-เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 
ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 

Plant-Microbe Interaction
ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
สาขาวิชาโรคพืช
 
 

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 

Acarology

Adult Education

Agribusiness

Agribusiness and Management
รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 
 

Agribusiness Economics
รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 
 

Agricultural Chemistry

Agricultural Economics

Agricultural Extension
รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ  
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร  

 • Agricultural Marketing

  Agricultural Meteorology

  Agroforesty

  Allelopathy
  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  Animal Nutrition
  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Animal Production
  ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • หลักเบื้องต้นของการเลี้ยงปลา (Principles of fish culture)
 • การจัดการเนื้อสัตว์
 • สัมมนา (Seminar) 
 • ADVANCED MEAT SCIENCE
 • SPECIAL PROBLEM
 • วิทยานิพนธ์ (THESIS) 

 • Anthurium Production
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 

 • Aquaculture Biotechnology
  ผศ.ดร.Hien Van Doan
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Avian Embryology
  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Bioactive compounds
  ผศ.ดร.สรณะ สมโน
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  Biological Control of Insect Pests and Weeds
  รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
  สาขาวิชากีฎวิทยา
 • แมลงศัตรูพืชไร่  
 •  

  Biological Control of Plant Diseases
  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
  สาขาวิชาโรคพืช
   
   

  Biotechnology in Animal Production
  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น  
 •  

  Crop Physiology

  Crop Production

  design of the built environment (architecture, landscape architecture, and urban design and planning)

  Drying technology
  นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   
   

  Economic Entomology
  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  ELISA technic and imunology
  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Environment Conservation

  Farm Machinery

  Food safety standard
  นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   
   

  Forest Ecology

  Fragrance Analysis
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 

 • Fruit trees Physiology (Longan, Litchi and Mango)

  Fungal Taxonomy อนุกรมวิธานเชื้อรา
  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
  สาขาวิชาโรคพืช
   
   

  Gene Construction
  ผศ.พรสุข ชัยสุข
  สาขาวิชาโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • SEMINAR I 

 • Gene Transformation
  ผศ.พรสุข ชัยสุข
  สาขาวิชาโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • SEMINAR I 

 • General Animal Production

  General Soil

  Human Resources Management

  International Marketing

  Mature Insect Systematics
  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  Meat and Food Science (Carcass, Meat, Fat and Product Quality)
  ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • หลักเบื้องต้นของการเลี้ยงปลา (Principles of fish culture)
 • การจัดการเนื้อสัตว์
 • สัมมนา (Seminar) 
 • ADVANCED MEAT SCIENCE
 • SPECIAL PROBLEM
 • วิทยานิพนธ์ (THESIS) 

 • Molecular Biology

  Molecular Genetics
  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น  
 •  

  Molecular plant breeding
  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  Nutritional Genomic
  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Nutritional Immunology
  ผศ.ดร.Hien Van Doan
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Orchid
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 

 • Organic Farming (Organic vegetable production)

  Organisation Development

  Ornamental Plant Diseases

  Physiology of Plant Nutrition

  Phytobacteriology

  Phytochemistry
  ผศ.ดร.สรณะ สมโน
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  place making

  Plant biochemistry
  ผศ.ดร.สรณะ สมโน
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  Plant Breeding
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 

 • Plant Disease Cause by FUNGI

  Plant genetic resources
  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  Plant Molecular biology
  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   
  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • หลักการพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น  
 • การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
 • PL TISSUE CULTURE IN AGRI
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • สรีรวิทยาไม้ดอก 

 • Plant Pathology

  Post Harvest Technology

  Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables

  postharvest management
  นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   
   

  Poultry and Swine Production
  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • การจัดการสัตว์ปีก (Poultry management) 
 • ADVANCED POULTRY PRODUCTION 

 • Poultry Nutrition
  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • การจัดการสัตว์ปีก (Poultry management) 
 • ADVANCED POULTRY PRODUCTION 

 • public participation in design and planning process

  Research Management
  รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ  
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร  

 • Root Crop Diseses

  Ruminant Nutrition

  Rural Development
  รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   
  รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ  
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร  

 • Seed Physiology

  Seed Technology
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 

 • Silviculture: Forest Plantation

  social and cultural aspects of environmental design

  Soil Fertility and Plant Nutrition

  Soil Management

  Soil Physics

  Spice and Medicinal Plant Production

  Swine & Rabbit Production

  Swine Nutrition

  Symbiotic Nitrogen Fixation
  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
  สาขาวิชาโรคพืช
   
   

  Watershed Management

  Weed Science

  Weed Science & Technology
  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  ก๊าซชีวภาพ
  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • การจัดการสัตว์ปีก (Poultry management) 
 • ADVANCED POULTRY PRODUCTION 

 • การเงิน
  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  การจัดการดินและปุ๋ย
  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  การจัดการธุรกิจเกษตร
  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจเกษตร 
 • การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
 • การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 

 • การจัดการระบบการเกษตรบนที่สูง
  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
   
   

  การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์
  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ
  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การใช้ที่ดินบนที่สูง
  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
   
   

  การตรึงไนโตรเจน
  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  การตลาดและราคาสินค้าเกษตร
  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจเกษตร 
 • การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
 • การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 

 • การบริหารจัดการการฝึกอบรม
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • การบริหารจัดการองค์กรและสถาบันเกษตรกร
  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้า
  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
   
   

  การผลิตนกกระจอกเทศ
  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • การจัดการสัตว์ปีก (Poultry management) 
 • ADVANCED POULTRY PRODUCTION 

 • การผลิตพืชปลอดโรค/ต้านทานโรค

  การผลิตพืชไร่
  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การผลิตสัตว์  
 •  

  การผลิตสัตว์ปีก
  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • การจัดการสัตว์ปีก (Poultry management) 
 • ADVANCED POULTRY PRODUCTION 

 • การพัฒนาของเรณู
  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  การพัฒนาชนบท
  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การพัฒนาชุมชนและชนบท : ทฤษฎีและการจัดองค์กร
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • การพัฒนาและประเมินหลักสูตร

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (Ecology restoration)
  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
   
   

  การวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
  อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  การวางแผนพัฒนาชุมชน
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • การวางแผนและประเมินโครงการ
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • การวางแผนและประเมินผลโครงการ
  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การวิเคราะห์ดินและพืช
  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การส่งเสริมการเกษตร
  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่
  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม
  อ.เอกชัย ใยพิมล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  การออกแบบวางผังร่วมกับระบบมนุษยนิเวศ นิเวศชนบท และนิเวศเกษตรกรรม
  อ.เอกชัย ใยพิมล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  เขียนโปรแกรม VB.Net C#.Net Andriod
  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตรบนที่สูง
  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
   
   

  ความหลายหลายทางชีวภาพของแมลง
  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  ชีวเคมี

  เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  นโยบายเกษตร
  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจเกษตร 
 • การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
 • การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 

 • นิเวศน์วิทยาทางน้ำ
  อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  แบบจำลอง DSSAT
  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  ปฏิสัมพันธ์ของพืชกับจุลินทรีย์

  ปรสิตในสัตว์น้ำ
  อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  ปศุสัตว์อินทรีย์
  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  โปรโตพลาสต์เทคโนโลยี

  พันธุวิศวกรรมของพืช

  ฟิสิกส์ดิน
  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การผลิตสัตว์  
 •  
  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 •  

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเกษตร
  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  โรคพืช

  โรคสัตว์น้ำ
  อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  โรคหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
  ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
  สาขาวิชาพืชสวน
 • หลักการพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก
 • มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน
 • พืชเส้นใย
 • ปัญหาพิเศษ
 • วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
 • วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) 
 • สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 • ADVANCED POSTHAR PHYSILOGY OF FLORICULTURAL CROPS
 • PHYSIOL VEGETABLE CR I
 • ชีววิทยาของเซลล์ 

 • วิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้างในน้ำผึ้ง
  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  ไวรัสวิทยาของพืช

  เศรษฐมิติเชิงพื้นที่
  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  เศรษฐศาสตร์การผลิต
  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  เศรษฐศาสตร์เกษตร
  อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • สรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์
  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
  ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
  สาขาวิชาพืชสวน
 • หลักการพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก
 • มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน
 • พืชเส้นใย
 • ปัญหาพิเศษ
 • วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
 • วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) 
 • สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 • ADVANCED POSTHAR PHYSILOGY OF FLORICULTURAL CROPS
 • PHYSIOL VEGETABLE CR I
 • ชีววิทยาของเซลล์ 

 • อณูพันธุศาสตร์ทางด้านสัตว์
  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การผลิตสัตว์  
 •  
  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 •  

  อณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์
  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  เอ็นโดไครน์วิทยา
  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   


  หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง

  หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th