หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธ™เธฑเธเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
สาขาวิชาพืชไร่
2.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
3.  นางกุศล ทองงาม
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
4.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
5.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
6.  นายนิรัช ก้อนใจ
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th