หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธœเธนเน‰เธŠเนˆเธงเธขเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
สาขาวิชากีฎวิทยา
2.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
สาขาวิชากีฎวิทยา
3.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
สาขาวิชากีฎวิทยา
4.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
5.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
6.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
สาขาวิชาพืชไร่
7.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
สาขาวิชาพืชไร่
8.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
สาขาวิชาพืชไร่
9.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
สาขาวิชาพืชไร่
10.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
สาขาวิชาพืชสวน
11.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
สาขาวิชาพืชสวน
12.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
สาขาวิชาพืชสวน
13.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
สาขาวิชาพืชสวน
14.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
สาขาวิชาพืชสวน
15.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
สาขาวิชาพืชสวน
16.  ผศ.ดร.สรณะ สมโน
สาขาวิชาพืชสวน
17.  ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
สาขาวิชาพืชสวน
18.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
สาขาวิชาโรคพืช
19.  ผศ.พรสุข ชัยสุข
สาขาวิชาโรคพืช
20.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
สาขาวิชาโรคพืช
21.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
สาขาวิชาโรคพืช
22.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
สาขาวิชาโรคพืช
23.  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
24.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
25.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
26.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
27.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
28.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
29.  ผศ.ดร.Hien Van Doan
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
30.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
31.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
32.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
33.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
34.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
35.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
36.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
37.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
38.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
39.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th