หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธญเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
สาขาวิชากีฎวิทยา
2.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
3.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
4.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
5.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย
สาขาวิชาพืชไร่
6.  อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร่
7.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา
สาขาวิชาพืชสวน
8.  อ.จามจุรี โสตถิกุล
สาขาวิชาพืชสวน
9.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
สาขาวิชาพืชสวน
10.  อ.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
สาขาวิชาพืชสวน
11.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
สาขาวิชาพืชสวน
12.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
สาขาวิชาพืชสวน
13.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
สาขาวิชาพืชสวน
14.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
สาขาวิชาพืชสวน
15.  อ.เอกชัย ใยพิมล
สาขาวิชาพืชสวน
16.  อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
สาขาวิชาโรคพืช
17.  อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
18.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
19.  อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
20.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
21.  อ.ดร.เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
22.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
23.  อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
24.  อ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
25.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
26.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
27.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
28.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
29.  อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
30.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
31.  อ.ดร.ศิริพร โทลา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
32.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
33.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th