หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธ›เธเธžเธตเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธญเธ™เธธเธฃเธฑเธเธฉเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4037 ต่อ 110
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.สุพจน์ โตตระกูล
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4034 ext 104
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ดร.จิตติ ปิ่นทอง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4036 ext.114
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.มานัส แสนมณีชัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4034 Ext . 111
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
 อาจารย์ ระดับ 7
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 220
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
 ศาสตราจารย์ ระดับ 10
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4037 ต่อ 105

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ดร.กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ
 นักวิชาการเกษตร
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.จรูญ สุขเกษม
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4036 ต่อ113
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ถนอม คลอดเพ็ง
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4007
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5335-7888, 0-5394-4034
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.สิทธิพร สุขเกษม
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 4034
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สุชาติ จิรพรเจริญ
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-2452

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสุดา อภิวิชย์
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศานิต ถิรยุทธนา
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : -
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญชุม มูลนิลตา
 พนักงานบริการทั่วไป
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944033-37
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชัยวุฒิ นิมมลังกูล
 นักวิชาการเกษตร
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางบุญศรี ทัศเกตุ
 นักการภารโรง
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944033-37
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมานิตย์ แสงสิงห์
 คนงาน
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944033-37
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประเวศน์ เครือแก้ว
 พนักงานผู้ช่วยวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944034

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th