หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธœเธนเน‰เธŠเนˆเธงเธขเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4050
 อีเมล : nattasak@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4066 ต่อ 13
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 241
 อีเมล : chanchai.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 130
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944040
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 4621 ต่อ 213
 อีเมล : thaworn22@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4098-9
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 208
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053944066-7 ต่อ 13
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053 944026 ext 15
 อีเมล : lukksu@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : (053) 944040
 อีเมล : sthumdee@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4050
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-94-4055
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4033 ต่อ 111
 อีเมล : santasup@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.Hien Van Doan
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 053-94-4070 ext. 119
 อีเมล : hien.d@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0 5394 4066
 อีเมล : kamol.ngam@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4070 ต่อ 133
 อีเมล : korawan.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 137
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018-9
 อีเมล : jutha073@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : tonapha@yahoo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 129
 อีเมล : tossapol.m@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 053944052
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 13
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053-944-022 ต่อ 107
 อีเมล : pilunthana.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.พรสุข ชัยสุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4022
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 14
 อีเมล : patcharink26@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 อีเมล : panuphan.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 053944069-74 ext.123
 อีเมล : mintra.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053-944022
 อีเมล : ratcha.222@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4057 ต่อ 13
 อีเมล : weenun.b@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.สรณะ สมโน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 127
 อีเมล : saowaluck.y@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4050
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th