หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธซเน‰เธญเธ‡เธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธเธฒเธฃ [รูปภาพ]


ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร
 พนักงานห้องปฏิบัติการ (ส 2)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944042
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางลินจง ตุ้ยแสน
 พนักงานห้องปฏิบัติการ (ส 3)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944033 ต่อ 109
 อีเมล : linjong.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอดุลย์ ใจอินผล
 พนักงานห้องปฏิบัติการ (ส 2)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th