หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
(Assistant Professor Dr. Panuphan Prapatigul)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

งานสอน (2/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ภาคภูมิ สุขีสนธิ์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2560 . การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษากรณี บึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น . แก่นเกษตร . 45 (3) : 471-478. [pdf, 222 KB]
 • ณัฏฐวุุฑท์ กุตระแสง, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, นิวัฒน์ มาศวรรณา. 2560 . พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร . วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 33 (2) : 235-244. [pdf, 317 KB]
 • นราธิป ศรีพั้ว, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2560 . ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม . วารสารเกษตรพระวรุณ . 14 (1) : 104-112. [pdf, 588 KB]
 • สุพัฒตรา คณานิตย์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, ชัยชาญ วงษ์สามัญ. 2560 . ความต้องการของเกษตรกรต่อการได้รับการพัฒนาการเกษตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น . แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1) . 45 (1) : 1515-1521. [pdf, 179 KB]
 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, แหลมทอง ศรีพยามน้อย. 2559 . การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์อินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น . แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1) . 44 (1) : 589-594. [pdf, 921 KB]
 • กฤษฎา หลักเมือง, อภิญญา รัตนไชย, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2559 . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสงขลา . แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1) . 44 (1) : 99-104.
 • กฤษฎา หลักเมือง, อภิญญา รัตนไชย, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2559 . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสงขลา . แก่นเกษตร . 44 (1) : 78-82. [pdf, 682 KB]
 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2558 . การยอมรับระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น . แก่นเกษตร . 43 (2) : 319-330. [pdf, 713 KB]
 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, หิรัญ แสวงแก้ว. 2558 . กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม . เกษตรพระวรุณ . 12 (1) : 57-66. [pdf, 438 KB]
 • นิกูล ทองดี, ยศ บริสุทธิ์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2558 . ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ . แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1) . 43 (1) : 1025-1031.
 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, ประสิทธิ์ เพ็ชรสุข. 2557 . แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตหม่อนไหมของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส . แก่นเกษตร . 42 (2) : 211-220. [pdf, 599 KB]
 • ประจักษ์ เทพคุณ, อภิญญา รัตนไชย, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2557 . รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส . แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1) . 42 (1) : 571-577.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Narisa Thongtrai, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, Kobchai Warapimwong, Thamrong Mekhora. . 2016. . Factors Affecting the Production and Marketing of rubber farmers in the west, . The 14st International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: STEM Education and Lifelong Learning Skills in the 21st Century, 17 June 2016, Faculty of Industrial Education King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand , Page 257-262.

ความเชี่ยวชาญ

 • การส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)
 • การพัฒนาชนบท (Rural Development)
 • การบริหารจัดการองค์กรและสถาบันเกษตรกร (Organizational and Farmers Institute Administration)
 • การวางแผนและประเมินผลโครงการ (Project Planning and Evaluation )
 • การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative Research & Qualitative Research)

การศึกษา

 • 2554 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( สาขาการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2552 : เกษตรศาสตรบัณฑิต ((ส่งเสริมการเกษตร)) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2547 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ((ส่งเสริมการเกษตร) ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2543 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาสัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th