หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.Hien Van Doan
(Assistant Professor Dr. Hien Van Doan)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 053-94-4070 ext. 119

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2018 . Effects of corncob derived xylooligosaccharide on innate immune response, disease resistance, and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings . Aquaculture . 2018 (495) : 786-793.
 • 2018 . Effects of dietary white-button mushroom powder on mucosal immunity, antioxidant defence, and growth of common carp (Cyprinus carpio) . Aquaculture . 2018 (50) : 448-454.
 • 2018 . Enrichment of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings diet with Psidium guajava: The effects on cutaneous mucosal and serum immune parameters and immune related genes expression . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (86) : 688-694.
 • 2018 . Enrichment of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings diet with microbial lysozyme: Effects on growth performance, serum and skin mucus immune parameters . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (86) : 480-485.
 • 2018 . Effects of orange peels derived pectin on innate immune response, disease resistance and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured under indoor biofloc system . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (80) : 56-62.
 • 2018 . Combined effects of dietary low molecular weight sodium alginate and Pediococcus acidilactici MA18/5M on growth performance, haematological and innate immune responses of Asian sea bass (Lates calcalifer) juveniles . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (79) : 34-41.
 • 2018 . Dietary supplementation of selenium nanoparticles modulated systemic and mucosal immune status and stress resistance of red sea bream (Pagrus major) . Fish Physiology and Biochemistry . 2018 .
 • 2018 . Lactic acid bacteria in finfish - an update . Frontiers in Microbiology . 2018 .
 • 2018 . Probiotic application for sustainable aquaculture . Reviews in Aquaculture . 2018 .
 • 2018 . Effect of dietary eucalyptol on stress markers, enzyme activities and immune indicators in serum and hematological characteristics of common carp (Cyprinus carpio) exposed to toxic concentration of ambient copper . Aquaculture Research . 2018 .
 • 2018 . Non-specific immune responses and intestinal immunity of common carp (Cyprinus carpio) fed Jujube (Ziziphus jujube) fruit extract . Aquaculture Research . 2018 .
 • 2018 . Host-associated probiotics boosted mucosal and serum immunity, disease resistance and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Aquaculture . 2018 (491) : 94-100.
 • 2018 . Dietary supplementation of selenium nanoparticles modulated systemic and mucosal immune status and stress resistance of red sea bream (Pagrus major) . Fish Physiology and Biochemistry . 2018 .
 • 2018 . Effect of dietary eucalyptol on stress markers, enzyme activities and immune indicators in serum and hematological characteristics of common carp (Cyprinus carpio) exposed to toxic concentration of ambient copper . Aquaculture Research . 2018 (49) : 3045-3054.
 • 2018 . Growth performances and hemato-immunological responses of common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) to fermented Aspergillus oryzae . Iranian Journal of Fisheries Sciences . 2018 .
 • 2018 . Histopathological impairment of common carp (Cyprinus carpio) induced through povidone‐iodine exposure . Microscopy Research and Technique . 2018 .
 • 2018 . Lactic acid bacteria in finfish - an update . Frontiers in Microbiology . 2018 (9).
 • 2018 . Mucosal immune parameters, immune and antioxidant defence related genes expression and growth performance of zebrafish (Danio rerio) fed on Gracilaria gracilis powder . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (83) : 232-237.
 • 2018 . Probiotic application for sustainable aquaculture . Reviews in Aquaculture . 2018 .
 • 2018 . Protective efficacy of Shilajit enriched diet on growth performance and immune resistance against Aeromonas hydrophila in Oreochromis mossambicus. . Fish and Shellfish Immunology . 2018 (82) : 147-152.
 • 2017 . Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum immune parameters, disease resistance and growth performance of Nile tilapia, (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology . 2017 (67) : 78-85.
 • 2017 . Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate and Lactobacillus plantarum on mucosal, serum immunology and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). . Fish and Shellfish Immunology . 2017 (70) : 87-94.
 • 2017 . The effects of dietary Myrtle (Myrtus communis) on skin mucus immune parameters and mRNA levels of growth, antioxidant and immune related genes in zebrafish (Danio rerio) . Fish and Shellfish Immunology . 66 (-) : 264-269.
 • 2017 . Dietary administration of Pontogammarus maeoticus extract affects immune responses, stress resistance, feed intake and growth performance of caspian roach (Rutilus caspicus) fingerlings . Fish and Shellfish Immunology . 63 (-) : 196-200.
 • 2017 . The study of antioxidant enzymes and immune-related genes expression in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings fed different prebiotics . Aquaculture Research . 2017 (-) : 1-8.
 • 2017 . The effects of dietary kefir and low molecular weight sodium alginate on serum immune parameters, resistance against Streptococcus agalactiae and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology . 62 (-) : 139-146.
 • 2016 . Effects of low molecular weight sodium alginate on growth performance, immunity, and disease resistance of tilapia, Oreochromis niloticus . Fish and Shellfish Immunology . 2016 (55) : 186-194.
 • 2016 . Effect of Lactobacillus plantarum and Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) on growth performance, immunity and disease resistance of Pangasius catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880). . Aquaculture Nutrition . 2016 (22(2)) : 444-456.
 • 2016 . Combined administration of low molecular weight sodium alginate boosted immunomodulatory, disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) . Fish and Shellfish Immunology . 58 (-) : 678-685.
 • 2016 . Effects of eryngii mushroom (Pleurotus eryngii) and Lactobacillus plantarum on growth performance, immunity, and disease resistance of Pangasius catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880) (Online Published) . Fish Physiology and Biochemistry . 2016 .
 • 2014 . Effects of low molecular weight agar and Lactobacillus plantarum on growth performance, immunity, and disease resistance of basa fish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880) . Fish and Shellfish Immunology . 44 (2) : 340-345.
 • 2014 . Effects of low molecular weight agar from seaweed on growth performance, immunity, and disease Resistance of basa fish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880) . La Pensee . 76 (4) : 47-57.
 • 2013 . The LD50 of Asian Catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1870) challenge to pathogen Aeromonas hydrophila FW52 strain . La Pensee . 75 (10) : 287-293.
 • 2011 . Effect of Niacin and Folic Acid in Feed Rations on Growth and Live Weights of Green Catfish (Mystus nemurus Valenciennes 1840) . Pakistan Journal of Biological Sciences . 14 (1) : 64-68.
 • 2011 . Effect of dietary pantothenic acid supplementary on culturing of Green Catfish (Mystus nemurus, Valenciennes, 1840) . Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Research Journal . 4 (1) : 1-6.

ความเชี่ยวชาญ

 • Nutritional Immunology
 • Aquaculture Biotechnology

การศึกษา

 • 2557 : Doctor of Phylosophy (Fisheries) , Khon Kaen University , ไทย
 • 2553 : Master of Science (Fisheries) , Khon Kaen University , ไทย
 • 2550 : Bachelor of Science (Aquaculture) , Nha Trang University , Vietnam


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th