หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
(Mrs. FONGCHAN SOOKSAWAT NA AYUDHYA)

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : สำนักงานคณะ  
โทรศัพท์ : 0-5394-4008
อีเมล : fongchan.s@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รักษาการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548)
 • เลขานุการคณะ เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 เมษายน 2547 - 30 กันยายน 2557)
 • เลขานุการ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2542 - 31 มีนาคม 2547)
 • หัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2542)

ความเชี่ยวชาญ

 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • การจัดการศึกษา

การศึกษา

 • 2539 : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2519 : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2515 : มัธยมศึกษา , วัฒโนทัยพายัพ , ไทย
 • 2510 : ประถมศึกษา , โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ , ไทย
 • 2507 : ประถมศึกษา , โรงเรียนทรายมูล , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2540 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2531 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2526 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th