หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร
(Associate Professor Tusanee Apichartsrungkoon)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล : agani001@chiangmai.ac.th

งานสอน (3/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2005 . การใช้โยเกิร์ตเพื่อรักษาโรคท้องร่วงที่เกิดจาก E. coli ในลูกสุกรดูดนม . วารสารเกษตร . 21 (2) : 165-171.
 • T. Apichartsrungkoon, เพทาย พงษ์เพียจันทร์, C. Khoohathapharak, K. Sanwong. 1998 . Monitoring of Ovarian Function in Captive Banteng (Bos javanicus birmanicus) by Determination of Faecal Progesterone . J.Agriculture . 14 (1) : 77-86.
 • P Thani, T. Apichartsrungkoon, B. Ackasing, L. Warachai. 1998 . Socio-economic status and animal disease prevention and treatment of farmers in Chiang Mai. . J. Agriculture . 13 (2) : 171-180.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, เพทาย พงษ์เพียจันทร์. 1990 . Use of milk progesterone profiles for the study of fertility in the postpartum period of dairy cows. . J. Agriculture . 6 (3) : 219-225.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2551 . ประโยชน์ของการเสริมโยเกิร์ตในลูกสุกรระยะดูดนม . สัตว์เศรษฐกิจ . 26 (584) : 14-18. [jpg, 2174 KB]
 • 2547 . ค่าฮีมาโตคริทของแกะหลังการเจาะเลือดในปริมาณสูง . วารสารเกษตร . 20 (3) : 272-277.
 • 2546 . ผลของการรักษาแพะและแกะที่ป่วยด้วยโรคพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร . วารสารเกษตร . 19 (1) : 86-92.
 • 2545 . ผลของความเครียดต่อโปรเจสเตอโรนและฮอร์โมนลูทีไนซิ่งในระบบสืบพันธุ์เพศเมีย . วารสารเกษตร . 18 (3) : 261-269.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2545 . ผลของความเครียดจากสภาพอากาศร้อนต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง . วารสารเกษตร . 18 (2) : 148-156.
 • เพทาย พงษ์เพียจันทร์, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2533 . การประเมินประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโคนม โดยวิธีเรดิโออิมมูนโนแอสเซ. . วารสารเกษตร . 6 (1) : 21-40.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, วราภา คุณาพร. 2533 . ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเกษตร . 6 (2) : 135-148.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2532 . การผ่าตัดใส่ท่อเก็บตัวอย่างอาหารจากบริเวณส่วนต้นและส่วนปลายของลำไส้เล็กในโค, . วารสารเกษตร . 5 (1) : 29-36.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2531 . การผลิตท่อเก็บตัวอย่างจากซิลิโคนเพื่อใช้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง . วารสารเกษตร . 4 (1) : 8-18.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, บุญลือ เผือกผ่อง. 2530 . การใช้ยาลินโค-สเปคตินชนิดน้ำป้องกันและรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกรระยะดูดนม. . สุกรสาส์น . 13 (51) : 5-14.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2530 . การผ่าตัดใส่ท่อ Rumen Fistula ในวัวนมโดยวิธีการผ่าตัดครั้งเดียว (One-Stage Operation) . เวชชสารสัตว์แพทย์ . 17 (4) : 349-355.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. . สุขศาสตร์สัตว์เลี้ยง , จ.เชียงใหม่ , 297 หน้า. [pdf, 8373 KB]

  หนังสือ-บางบท
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2543 . ระบบเต้านมและการผลิตนำนม . สัตวศาสตร์และการผลิตสัตว์เบื้องต้น , เชียงใหม่ , หน้า 101-114.
 • 2543 . การสืบพันธุ์ . สัตวศาสตร์และการผลิตสัตว์เบื้องต้น , เชียงใหม่, หน้า 115-139.
 • 2543 . สุขศาสตร์สัตว์เบื้องต้น . สัตวศาสตร์และการผลิตสัตว์เบื้องต้น , เชียงใหม่, หน้า 173-183.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2544 . ระบบสืบพันธ์ในสัตว์เลี้ยง . 356412 , ภาควิชาสัตวศาสตร์ มช., 265 หน้า.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2544 . สุขศาสตร์สัตว์ . 356414 , ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 300 หน้า.

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • สัญชัย จตุรสิทธา, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, อังคณา ผ่องแผ้ว. 2545 . รายงานการประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3 , ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 577 หน้า.
 • เกศิณี ระมิงค์วงศ์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2542 . ประมวลผลงานวิชาการด้านการเกษตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 373 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2005. . Improvement in Udder Health of Milking Cows in Smallholder Dairy Farms, Chiang Mai, Thailand, . The Global Food & Product Chain-Dynamics, Innovations, Conflicts, Strategies, 11 - 13 October 2005, Hohenheim, Germany.
 • . 2004. . Effect of yoghurt on colibacillosis treatment in piglets., . Technological and institutional innovations for sustainable rural development., 8 - 10 October 2003, Page 262-262.
 • . 2004. . Site and extent of cottonseed meal protein digestion substituted for soybean meal in concentrate diets of steers , . Technological and institutional innovations for sustainable rural development., 8 - 10 October 2003, Page 173-173.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, V. Leangwunta, A. Leotaragul, A. Phongphaew, T. Apichartsrungkoon, A. Simasatitkul, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. Ter Meulen. . 2002. . A comparative study of Thai native chicken and broiler on productive performance, carcass and meat quality. , . Symposium : Challenges to organic farming and sustainable land use in the tropics and subtropics., 30 - 31 October 2002, University of Kassel-Witzenhausen, Germany., Page 146-146.
 • . 2547. . การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากและเนื้อบางประการของไก่ลูกผสมพื้นเมือง(ไก่บ้านไทย), . การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาร/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่4, 18 - 19 ธันวาคม 2546, หน้า 51-51.
 • . 2547. . ผลของความแตกต่างของฟาร์มเชิงพาณิชย์ 2 แห่งต่อคุณภาพเนื้อทางตรงบางประการของไก่ลูกผสมพื้นเมือง(ไก่บ้านไทย), . การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 4, 18 - 19 ธันวาคม 2546, หน้า 46-46.
 • . 2547. . ผลของฟาร์ม เพศ นำหนักและกล้ามเนื้อ ต่อคุณภาพไขมันของลูกไก่ลูกผสมพื้นเมือง(ไก่บ้านไทย), . การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่4, 18 - 19 ธันวาคม 2546, หน้า 45-45.
 • ศุภมิตร เมฆฉาย, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, เพทาย พงษ์เพียจันทร์. . 2539. . ระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออลในพลาสมาและอุจจาระไก่, . รายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์. ครั้งที่ 6, , 2 - 4 ธันวาคม 2539, สำนักงานพลังงาน ปรมณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ, , หน้า 144-150.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. . . . ผลของ L-cysteine ในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อสดต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร, . การประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มช., 53 หน้า. [jpg, 1821 KB]
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. . . . ผลของกลูตาไธโอนในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อชนิดสดต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร, . การประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มช., 2 หน้า. [jpg, 2097 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Animal Reproduction (Animal Reproduction)
 • Animal Health (Animal Health)

การศึกษา

 • 2536 : M.Rur.Sc. (Agriculture) , University of New England , Australia
 • 2527 : สพ.บ. (สัตวแพทย์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2544 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2540 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2533 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th