หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
(Professor Dr. Danai Boonyakiat)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-4040-1
อีเมล : danai.b@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี ฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558)
 • รักษาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (1 พฤษภาคม 2553 - 8 กรกฏาคม 2554)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 - 31 ตุลาคม 2551)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2547 - 1 ตุลาคม 2551)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2545 - 31 ตุลาคม 2547)

งานสอน (2/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2018 . Chilling injury susceptibility of early-season “Sai Nam Peung” tangerine fruit and alteration of ∞-farnesene and conjugated trienols during low temperature storage . Chiang Mai Journal of Science . 45 (1) : 1-7.
 • 2015 . Appropiate postharvest management to reduce losses of vegetables in the Royal Project Foundation . Acta Horticulturae . 2015 (1091) : 109-116.
 • 2015 . Application of Vaccuum cooling technology and active packaging to improve the quality of Chinese kale . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 2015 (14) : 143-151.
 • 2015 . Cold storage in Sali cylic acid increases enzymatic and non-enzynatic antioxidants of ‘Nam Dok Mai’ No.4 mango fruit . Science Asia . 2015 (41) : 12-21.
 • 2014 . Changes of postharvest quality in passion fruit Passiflora edulis Sims under modified atmosphere packaging conditions . International Food Research Jurnal . 22 (4) : 1596-1606.
 • 2014 . The use of visible and near infrared spectroscopy for evaluating passion fruit postharvest quality . Journal of Food Engineering . 143 : 33-43.
 • 2012 . Reduction of chilling injury of ‘Nam Dok Mai No.4’ mango fruit by treatment with salicylic acid and methyl jasmonate . Journal of Agricultural Science . 2012 (4) : 126-136.
 • 2012 . Assessment of soluble solids of strawberry fruit cv. No. 80 using NIR technique . Effect of vacuum cooling operation parameters on cooling time and weight loss of chinese cabbage. . 11 (1) : 223-229.
 • 2010 . Effect of Vacuum Cooling and Different Storage Temperatures on Physico-Chemical Properties of Broccoli . Acta Horticulturae . 2010 (877) : 933-939.
 • 2010 . Effect of Vacuum Cooling and Packaging on Physico-Chemical Properties of "Red" Holy Basil . Acta Horticulturae . 2010 (877) : 419-426.
 • 2010 . Effect of Vacuum Cooling Operation Parameters on Cooling Time and Weight Loss of "Red" Holy Basil . Acta Horticulturae . 2010 (877) : 827-840.
 • 2010 . Relationship between Susceptibility to Anthracnose Disease and Antifungal Compounds Content in Fruit Latex of Thai Mango . Acta Horticulturae . 2010 (877) : 1501-1509.
 • Bung-ila, J , Boonyakiat, D , Boonprasom, P . 2009 . Effect of vacuum cooling on physico-chemical properties of holy basil (Ocimum sanctum Linn.) . Asian Journal of Food & Agro-Industry, . 2 (4) : 469-480.
 • 2009 . Sustainable agriculture in the highlands of northern Thailand: food safety . Agriculture and Environment in Asia .
 • Boonyakiat , D . 2005 . A comparison of anatomical changes between normal and chilling injury longan fruits pericarp . Acta Hort . 2548 (682) : 1565-1570.
 • Boonyakiat , D . 2005 . Efect of modified atmosphere packaing on qualityn of minimally processed vegetables. . Acta Hort. . 2003 (600) : 316-321.
 • Boonyakiat , D . 2005 . Physiological and biochemical changes of lychee fruits during modified atmosphere storage. . Proceedings fo the Second International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan, and Other Sapindaceae Plants. . 2005 : 177-184.
 • Boonyakiat , D and T. Phatchayo, . 2003 . Effect of Modified Atmosphere Packaging on Quality of Minimally Processed Vegetables . Acta Horticulturae . 2003 (600) : 319-321.
 • Boonyakiat , D . 2003 . Postharvest Handling of Vegetables in The Royal Project Foundation . Acta Hort. 604, . 2003 : 625-630.
 • Boonyakiat , D . 2003 . Postharvest losses of highland vegetables in Thailand . Acta Hort. 483 , . 1999 : 251-254.
 • Boonyakiat , D. and T. Yantarasi. . 2003 . Relationship between dry juice sac and quality of fremont. . Acta Hort. 553, . 2001 : 309-310.
 • Boonyakiat , D . 2001 . Effect of packaging materials on shelf-life and physico chemical changes during storage of lychee fruit . Acta Horticulturae . 2001 (553) : 611-612.
 • Yuen C.M.C., Caffin N. , Boonyakiat D,. 1994 . Effect of calcium infiltration on ripening of avocados of different maturities . Aust. J. of Expt. Agri . 34 (4) : 123-126.
 • Hopkirk G., D. Boonyakiat, P. Boon-Long.. 1990 . Postharvest handling of temperate crops in Thailand . Acta Hort (279) : 487-491.
 • Boonyakiat , D . 1986 . Effects of Chlorogenic Acid and Frbutin on Growth and Spore Germination of Decay Fungi . Hort Science . 21 (2) : 309-310.
 • Boonyakiat,D. , Spotts R.A. , Richardson D.G., . 1986 . Effects of chlorogenic acid and arbutin on growth and spore germination of decay fungi . HortScience . 21 (2) : 309-310.
 • 2560 . ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ 'Xichu' ภายหลังการขจัดความฝาด . Khon Kaen Agriculture Journal . 2560 (45) : 685-692.
 • 2559 . การประเมินปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ในผลเสาวรสด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี . วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ . 3 : 94-101.
 • 2557 . คุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของผลเสาวรสจากสามแหล่งปลูกซึ่งมีระดับความสูงแตกต่างกัน . แก่นเกษตร .
 • 2557 . คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และ 329 . แก่นเกษตร .
 • 2557 . ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี . แก่นเกษตร .
 • 2556 . Influence of storage conditions on physico-chemical and biochemical of two tangerine cultivars . Journal of Agricultural Science . 2013 (5 (2)) : 70-84.
 • 2556 . การคัดแยกอาการ”ไส้สีน้ำตาล”ของสับปะรดโดยใช้เทคนิค Transmittance Near Infrared . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2556 (44 (3)) : 402-405.
 • 2556 . การตอบสนองของเอทานอลใน cuvette cell ต่อแสงเนียร์อินฟราเรด . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2556 (44 (3)) : 422-425.
 • 2556 . การประเมินการสูญเสียของผลส้มสายน้ำผึ้งในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2554 (42 (3)) : 85-88.
 • 2556 . การเปรียบเทียบคุณภาพสมุนไพรเขตหนาว 10 ชนิดที่ปลูกในฤดูกาลต่างๆ . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2013 (44(2)) : 159-169.
 • 2556 . การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อประเมินสารตกค้างในผลส้มสายน้ำผึ้งด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2556 (44 (3)) : 438-441.
 • 2556 . ความเป็นไปได้ในการตรวจหาเอทานอลในน้ำคั้นผลส้มด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2556 (44 (3)) : 458-461.
 • 2556 . เทคนิคการประเมินการซ้ำซ้อนของผลส้มสายน้ำผึ้งโดยการรมด้วยไอโอดีน . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2556 (44 (3)) : 382-385.
 • 2556 . ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดขาวปลี . แก่นเกษตร . 2556 (41 (3)) : 247-256.
 • 2556 . ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาต่ออาการสะท้านหนาวของโหระพา . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2556 (44 (3)) : 241-244.
 • 2556 . ศักยภาพของเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาอาการไส้สีน้ำตาลภายในสับปะรด . วิทยาศาสตร์เกษตร . 2556 (44 3พิเศษ) : 494-497.
 • 2556 . Effect of peroxyacetic acid, peroxycitric acid, sodium bicarbonate, potassium sorbate, and potassium metabisulfite on the control of green mold in Sai Nam Phueng tangerine friut . Chiang Mai University Journal . 12 (1) : 59-72.
 • 2555 . Effect of Active Packaging on Quality of Chinese Kale . Chiang Mai Univesity Journal of Natural Sciences . 2012 (1) : 215-221. [pdf, 577 KB]
 • 2555 . คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผักกาดหอมห่อที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ . วารสารเกษตร . 2012 (42) : 425-435.
 • 2555 . Effect of vacuum cooling on physico- chemical properties of organic coriander . Asian Journal of Food and Agro-Industry . 2012 (2) : 96-103.
 • 2555 . Changes in organic acid contents and related metabolic enzyme activities at different stages of growth of two tangerine cultivars . Journal of Agricultural Science . 2012 (4 (12)) : 276-284.
 • 2555 . Effcet of peroxyacetic acid, Peroxycitric acid, Sodium bicarbonate, Potassium sorbate, and Potassium metabisulfite on the control of green mold in Sai Nam Phueng Tangerine fruit . Journal of Agricultural Science . 2012 (11 (2)) : 203-211.
 • 2555 . Assessment of Soluble Solids of Strawberry Fruit cv. No80 Using NIR Technique . Chiang Mai Univesity Journal of Natural Sciences . 2012 (1) : 237-242.
 • 2555 . Effect of Vacuum Cooling Operation Parameters on Cooling Time and Weight Loss of Chinese Cabage . Chiang Mai Univesity Journal of Natural Sciences . 2012 (1) : 223-229.
 • 2555 . Tangerine and Mango Fruits Quality Detection by Near Infrared Spectroscopy . Chiang Mai Univesity Journal of Natural Sciences . 2012 (1) : 231-236.
 • 2555 . Assessment of soluble solids of strawberry fruit cv. No. 80 using NIR technique . Chiang Mai University Journal Special Issue on Agricultural & Narural Resources . 11 (1) : 237-242.
 • 2555 . Effect of fruit size and coating material on quality of tangerine friut cv. Sai Nam Phueng . Chiang Mai University Journal . 11 (2) : 213-230.
 • 2555 . Effect of peroxyacetic acid, peroxycitric acid, sodium bicarbonate, potassium sorbate, and potassium metabisulfite on the control of green mold in Sai Nam Phueng tangerine friut . Chiang Mai University Journal . 11 (2) : 203-212.
 • 2555 . Tangerine and mango fruits quality detection by near infrared spectroscopy . Chiang Mai University Journal Special Issue on Agricultural & Narural Resources . 11 (1) : 231-236.
 • 2555 . การประเมินการสูญเสียในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์อีดอ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 43 (3) : 304-307.
 • 2555 . การลดอุณหภุมิคะน้าอ่องกงด้วยระบบสุญญากาศ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 43 (3) : 343-346.
 • 2555 . ผลของบรรจุภัณฑืต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 43 (3) : 412-415.
 • 2554 . ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพของบรอกโคลีหั่นชิ้นพร้อมปรุง. . วารสารเกษตร . 2554 (42) : 437-447.
 • 2554 . The Royal Project Postharvest Management . 2011 International Symposium Temperate and Tropical Vegetables and Fruits in the Royal Project, Thailnad . 2011 (1) : 79-96.
 • 2554 . กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน . วารสารแก่นเกษตร . 2554 (39) : 359-368.
 • 2554 . การประเมินการสูญเสียในกระบวนการจัดการสายโซ่อุปทานกะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 43 (3) : 300-303.
 • 2554 . การประเมินคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลเสาวรสที่ปลูกในนีงาตะ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 42 (3) : 89-92.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2552 . ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากาศเย็นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72 . วารสารเกษตร . 52 (1) : 85-93.
 • Boonyakiat, D , Srichuwong, S , Inkha, S . 2552 . Effect of heat treatment on green mold infection in tangerine fruit cv. Sai Num Pung . CMU.J.Nat.Sci. . 8 (1) : 85-94.
 • Boonyakiat , D . 2552 . Effect of Treatment on Green Mold Infection in Tangerine Fruit cv. Sai Num Pung . CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL . 8 (0) : 85-93.
 • Boonyakiat , D . 2552 . Evaluation of a Polyethylene-Candelilla Coating for Tangerine Fruit cv. Sai Num Pung . CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL . 8 (14) : 67-76.
 • Boonyakiat, D , Rattanapanone, N , Roongruangsri, W . 2552 . Evaluation of polyethylene-candelilla coating for tangerine fruit cv. Sai Num Pung . CMU.J.Nat.Sci. . 8 (1) : 67-76.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา บุญประสม, วีนิล ชินนาพันธุ์. 2551 . กระบวนการลดอณหภูมิผักาดฮ่องเต้โดยใช้ระบบสุญญากาศ . วิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) . 39 (3).
 • ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา บุญประสม, ปรัศนีย์ วังหล่อ. 2551 . กระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคลี่โดยใช้ระบบสุญญากาศ . วิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) . 39 (3).
 • ดนัย บุณยเกียรติ, กฤติยา อุตรอินทร์, พิชญา บุญประสม. 2551 . กระบวนการลดอุณหภูมิผักกาดหอมห่อโดยใช้ระบบสุญญากาศ . วิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) . 39 (3).
 • ดนัย บุณยเกียรติ, พิมพ์ใจ สีหะนาม, นิธียา รัตนาปนนท์. 2551 . ผลของสารเคลือบผิวและอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อปริมาณแก๊สภายในผลและส่วนประกอบทางเคมีของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง . วิทยาศาสตร์เกษตร . 39 (3) : 383-394.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, พลกฤษณ์ มณีวระ, อุษาวดี ชนุสด. 2551 . กิจกรรมขจองสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลของผักจำนวน 25 ชนิด . วิทยาศาสตร์เกษตร . 39 (3) : 383-394.
 • 2551 . กิจกรรมของสารต้านอนุมุลอิสระและสารประกอบฟีนอลของผัก จำนวน 25 ชนิด . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 28 (2) : 373-382.
 • 2551 . ผลของสารเคลือบผิวและอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อปริมาณแกีสภายในผลและส่วนประกอบทางเคมีของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 39 (3) : 383-394.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2550 . การเปรียบเทียบคุณภาพของกะหล่ำปลีที่ผลิตโดยระบบอินทรีย์และระบบปกติระหว่างการเก็บรักษา . วารสารเกษตร . 23 (3) : 227-236.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2550 . คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คลีฟที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ . วารสารเกษตร . 24 (1) : 51-58.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2549 . ผลของสารเคมีต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอกพันธ์ดัลลัส . วารสารเกษตร . 2549 (22) : 67-73.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2548 . คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังเก็บเกี่ยวของผลสตอเบอรี่พันธุ์พระราชธาน 72 . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 2548 (5) : 489-492.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2548 . ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตอเบอรี่พันธุ์พระราชธาน 72 . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 2548 (5) : 477-480.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2548 . ผลของการใช้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนระหว่างการสะท้านหนาวของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ . วารสารเกษตร 20 . 2547 (2) : 168-177.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2548 . ผลของการใช่ความร้อนต่อโปรตีนในเปลือกลำไยระหว่างการสะท้านหนาว . วารสารเกษตร . 2547 (1) : 66-74.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2548 . ผลของการลดอุณหภูมิต่อคุณภาพผัก . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 2548 (36) : 1132-1135.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2548 . ผลของการลดอุณหภูมิสูงต่อการลดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์อีดอ . วารสารเกษตร . 2546 (2) : 107-115.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2546 . ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพของผลสตรอเบอรี่ . วารสารเกษตร . 19 (2) : 100-106.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2546 . ผลของการลดอุณหภูมิลำดับขั้นต่อคุณภาพและอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธ์ดอ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (1) : 288-291.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2546 . ผลของการใช้ความร้อนต่อการลดอาการสะท้านหนาวของมะเขือเทศ . วารสารเกษตร . 19 (1) : 37-45.
 • Boonyakiat , D . 2546 . Postharves handling of vegetaqbles in the Royal Project Foundation . Acta Hort . 2546 : 625-630.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2546 . ผลของอิมัลชันเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพของกล้วยไข่และมะม่วงพันธุ์มหาชนก . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 34 : 292-294.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2545 . การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลสตรอเบอรี่ก่อนการเก็บเกี่ยว . วารสารเกษตร . 18 (3) : 210-218.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2545 . ผลของการเก็บเกี่ยวรักษาที่อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของผลลำไย (Effect of Low Temperature Storage on Quality of Longan Fruit) . วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Sci.) . 33 (4) : 203-208.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, กฤษฎา บุตรพลอย . 2545 . ผลของเอทธานอลและอะซีตัลดีไฮด์ต่อการควบคุมโรคเน่าราสีเขียวและคุณภาพของผลส้มเขียวหวาน (Effect of Ethanol and Acetaldehyde on Green Mold Control and Fruit Quality of Tangerine) . วารสารเกษตร (Journal of Agriculture) . 18 (2) : 110-118.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2545 . ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของผลลำไย . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 33 . 2545 (4) : 203-208.
 • เสาวคนธ์ นุสติ, ดนัย บุณยเกียรติ. 2545 . ผลของการเคลือบผิวด้วยสารอิมัลชันและไคโตแซนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสาลี่ (Effect of Emulsion and Chitosan Coating on Postharvest Quality of Pear . วารสารเกษตร . 18 (1) : 24-32.
 • นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ. 2543 . การชะลอการสุกและการแตกของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยการเคลือบผิวด้วยอีมัลชั่น . วารสารเกษตร . 16 .
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2543 . คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลสตรอเบอรี่หลังการเก็บเกี่ยว . วารสารเกษตร . 16 (3) : 212-220.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2542 . สารเคลือบผิวผักและผลไม้ที่บริโภคได้ . เคหการเกษตร . 26 .
 • ธเนศวร์ สรีแก้ว, ดนัย บุณยเกียรติ. 2541 . ผลของความร้อนต่อการสะท้านหนาวของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ . วารสารเกษตร . 14 (2).
 • ทองใหม่ แพทย์ไชโย, ดนัย บุณยเกียรติ. 2541 . คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ . วารสารเกษตร . 14 (1) : 52-61.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, มาโนช ปราครุฑ, สุระศักดิ์ ชาญชำนิ. 2540 . คุณภาพของผลพลับพันธุ์ Xichu ที่กำจัดความฝาดโดยสภาพสูญญากาศ . วารสารเกษตร . 13 (2) : 117-126.
 • เพชรดา อยู่สุข, ดนัย บุณยเกียรติ. 2540 . ผลของการใช้ความร้อนและสารละลายแคลเซียมที่มีต่อการสะท้านหนาวในพริกหวาน . วารสารเกษตร . 13 (2).
 • ดนัย บุณยเกียรติ, ทองใหม่ แพทย์ไชโย. 2538 . ผลของเอทธานอลต่อโรคแอนแทรคโนสของผลท้อ . วารสารเกษตร . 11 (3) : 232-236.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, ทองใหม่ แพทย์ไชโย. 2536 . อายุการเก็บรักษาของดอกเบญจมาศและดอกคาร์เนชั่น . วารสารเกษตร . 9 (3) : 196-203.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, ยงยุทธ ข้ามสี่.. 2534 . ผลของสารเคมีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกอัลสโตรมีเรีย . วารสารเกษตร . 7 (3) : 323-329.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, ยงยุทธ ข้ามสี่. 2532 . ผลของการเก็บรักษาพันธุ์และการใช้สารเคมีต่อคุณภาพของแกลดิโอลัส . วารสารเกษตร . 5 (2) : 115-122.
 • Boonyakiat , D , Chen P.M. , Spotts R.A. , Richardson D.G.. 2530 . Effect of harvest maturity on decay and postharvest life of d' Anjuo pear . Hort.Science . 31 : 131-139.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คลีฟพร้อมปรุงที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ . วารสารเกษตร . 23 (3) : 243-252.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2558 . การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักบนพื้นที่สูง , จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, 162 หน้า.
 • 2556 . การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ , กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 268 หน้า.
 • 2556 . สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน , 113/13 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, 360 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2551 . ระบบสายโซ่ความเย็นในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน , กรุงเทพฯ , 36 หน้า.
 • 2546 . คู่มือการจัดการคัดบรรจุผลิตผลพืชสวน , 15 หน้า.
 • 2546 . คู่มือมาตรฐานคุณภาพไม้ดอกไม้ประดับโครงการหลวง , 82 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2545 . คู่มือ การจัดการกระบวนหลังการเก็บเกี่ยว , กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 56 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2545 . คู่มือ การจัดชั้นคุณภาพผัก , กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 192 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2545 . คู่มือการลดอุณหภูมิและการขนส่ง , กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 29 หน้า.

  หนังสือ-บางบท
 • 2556 . 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14 . การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ , กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 280 หน้า.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • 2548 . การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ , กรุงเทพมหานคร, 248 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2548 . โรคหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 248 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, อังสนา อัครพิศาล. 2540 . ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 239 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2540 . สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 226 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. 2539 . สรีรวิทยาของพืช , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 216 หน้า.
 • นิธิยา รัตนาปนนท์ , ดนัย บุณยเกียรติ. 2537 . การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 176 หน้า.

  ตำรา-บางบท
 • 2548 . การจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชสวน . เอกสารประกอบคำสอน หลักการพืชสวน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 157-165.
 • 2547 . ผักและการเพาะปลูก . เอกสารประกอบคำสอน หลักการพืชสวน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 128-133.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2015. . Effect of EMA Packaging on Quality of Bi-color Sweet Corn, . 29th EFFoST International Conference Proceedings Athens, Greece , 15 February 2018, Page 1589-1591.
 • Boonyakiat , D . . 2002. . The Royal Project Foundation: agricultural credits and marketing*, . Opium farming and poverty as market failures:experiences in the Mekong region on marketing and micro-credit for alternative development, 12 - 16 March 2002, Luang Prabang, Lao PDR, Page 51-53.
 • Boonyakiat , D . . 2002. . Postharvest Handling of Horticultural Crops in the Royal Project Foundation , . Proceedings of the International Conference on Sustainable Development by Scienece and Technology in Greater Mekong Subregion and Related Developing Coutries(GMP2000), 8 November - 11 June 2000, Chaing Mai Orcid Hotel ,Chaing Mai ,Thailand, Page 104-106.
 • Boonyakiat , D . . 2001. . Shelf Life Extension of Lychee Fruit cv.Hong Hauy by Modified Atmosphere Packaging, . Quality Management and Market Access, 11 - 14 September 2001, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Page 424-428.
 • CMC. Yuen , Boonyakiat , D , G.H. Kim, M.A. Warton, O.A. Amudipe, J. Paton, N. Ratanapanone, P.Samitamana , K. Kuek. . 1995. . " Shelf life extension of fruit & vegetable with edible coating.", . Oral session of Australasia on Postharvest Conference, Australia., 18 - 22 September 1995.
 • . 2555. . Effect of vacuum cooling on chemical properties during storage of red cabbage , . Agriculture and the Environment in Asia, 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555, กรุงเทพฯ ประเทศไทย.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2547. . คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72, . ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง, 18 พฤศจิกายน 2547, หน้า 431-439.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2547. . ผลของการลดอุณหภูมิต่อคุณภาพผัก (Effect of Cooling on Vegetables Quality), . รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2546, 8 ธันวาคม 2546, ณ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 297-312.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2546. . , . การประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545 , 21 - 22 พฤศจิกายน 2545, มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 226-234.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2546. . การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ด้วยกรดอาซีติก (Control of Strawberry Posthavest Disease Using Acetic Acid) , . การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545 , 21 - 22 พฤศจิกายน 2545, มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 221-225.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2546. . ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักกาดหอมห่อตัดแต่งพร้อมบริโภค (Factors Affecting The Quality of Fresh-cut Lettuce ), . การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545, 21 - 22 พฤศจิกายน 2545, อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 235-244.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2546. . การรักษาคุณภาพของผักกาดหอมห่อหั่นชิ้นโดยใช้การดัดแปลงสภาพบรรยากาศ (C), . ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545 , 21 - 22 พฤศจิกายน 2545, อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 245-253.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2546. . ผลของการลดอุณหภูมิต่อคุณภาพผัก , . ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2546 , 2 มิถุนายน 2547, มูลนิธิโครงการหลวง, หน้า 297-312.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2545. . คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลสตรอเบอรี่หลังการเก็บเกี่ยว (Physio-chemical of Posthavest Strawberry Fruits), . การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544 , 30 ตุลาคม 2544, อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 451-461.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2545. . การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพร, . รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง, 30 - 31 ตุลาคม 2544, อาคารฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 468-478.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2545. . ผลของการบรรจุหีบห่อและสารละลายที่ใช้ล้างต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักกาดหอมห่อ , . รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544 , 30 - 31 ตุลาคม 2544, อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 462-467.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2544. . ผลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอาการสะท้านหนาวของมะม่วง ลำไยและส้ม1 , . โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 8 - 9 พฤษภาคม 2544, หน้า 513-527.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2544. . การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของสวีทเบซิล (Storage and Appropiate Packing of Sweet Basil (Ocimum basilicum), . รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง, 4 - 5 ตุลาคม 2543, อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 313-324.
 • นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ. . 2543. . , . การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมโครงการสมองไหลกลับ , 23 - 24 มิถุนายน 2543, สาขาอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2543. . ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ในระบบตลาดเชียงใหม่, . รายงานการปนระชุม"การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2", 4 สิงหาคม 2542, ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 101-108.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, ทองใหม่ แพทย์ไชโย. . 2542. . , . เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการของฝ่ายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง , 1 - 2 เมษายน 2542, จ.เชียงใหม่.
 • ดนัย บุณยเกียรติ. . 2540. . " Performance of bananas and avocados coated with edible coatings under commercial conditions.", . Oral session of End-of-Project Workshop :Disease Control and Storage Life Extension in Fruit., 1 - 30 มกราคม 2540, Chiang Mai, Thailand..
 • ดนัย บุณยเกียรติ, ทองใหม่ แพทย์ไชโย. . 2539. . , . รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน ครั้งที่ 4 ,, 8 - 10 พฤษภาคม 2539, จ.สงขลา, หน้า 42-49.
 • วิลาวัลย์ คำปวน, สุระศักดิ์ ชาญชำนิ , ดนัย บุณยเกียรติ. . 2539. . เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน , . รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน ครั้งที่ 4 , , 8 - 10 พฤษภาคม 2539, จ.สงขลา, หน้า 22-29.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, วิลาวัลย์ คำปวน , ทองใหม่ แพทย์ไชโย , สุระศักดิ์ ชาญชำนิ. . 2539. . ผลของวัสดุบรรจุต่อคุณภาพผักที่ผักแปรรูปบางส่วน, . เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการพืชผัก มูลนิธิโครงการหลวง , 4 - 5 กันยายน 2539, จ.เชียงใหม่.
 • ประสาทพร สมิตะมาน, Boonyakiat , D , C. Yuen , C. Kuek. . 2538. . "Control of decay microorganism in tropical fruits using ethanol vapour." , . Poster session of Australasia Postharvest Conferences., 18 - 22 กันยายน 2538.
 • ยงยุทธ ข้ามสี่, ดนัย บุณยเกียรติ. . 2534. . "ผลของการลดอุณหภูมิเฉียบพลันหลังการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพของผักกาดหอมห่อ", . รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 10., 28 - 31 กรกฏาคม 2534, ไทย, หน้า 21-34.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, วิษณุ สมทรัพย์ , ยงยุทธ ข้ามสี่. . 2534. . "ผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก", , . รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 10. , , 28 - 31 กรกฏาคม 2534, ไทย, หน้า 1-6.
 • วิลาวัลย์ คำปวน, ดนัย บุณยเกียรติ. . 2534. . "ผลการใช้ระบบความเย็นต่อเนื่องต่อการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของปวยเหล็ง", . รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 10. ,, 28 - 31 กรกฏาคม 2534, ไทย, หน้า 11-20.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, ยงยุทธ ข้ามสี่, จิรพงศ์ ผลนาค. . 2532. . , . รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ,, 28 - 30 มิถุนายน 2532, ไทย, 11 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ, ยงยุทธ ข้ามสี่. . 2531. . "การใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพในการปักแจกันของดอกแกกลดิโอลัส เบญจมาศ และเยอบีร่า" , , . รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง : เครื่องมือและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม, 24 - 30 กันยายน 2531, หน้า 65-72.

ความเชี่ยวชาญ

 • สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 • โรคหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน

การศึกษา

 • 2526 : Ph.D. (Horticulture) , Oregon State University , United States Of America
 • 2523 : M.S. (Horticulture) , Oregon State University , United States Of America
 • 2519 : วท.บ.(เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) (อารักขาพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2552 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2549 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2545 : ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
 • 2544 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2538 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 : เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4 ()
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2532 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th