หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.พิภพ ลำยอง
(Lecturer Pipob Lumyong)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4023
อีเมล : agppi003@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (15 กรกฏาคม 2545 - 14 กรกฏาคม 2549)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Boonsom Bussaban, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, Eric H.C. McKenzie, Kevin D. Hyde. 2011 . A synopsis of the genus Berkleasmium with two new species and new records of Canalisporium caribense from Zingiberaceae in Thailand . Fungal Diversity (8) : 73-85.
 • 2006 . Systematic revision of Tubeufiaceae based on morphological and molecular data. . Fungal Diversity (21) : 105-130.
 • I Promputha, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. 2005 . A new species of Anthostomella on Magnolia liliifera from Northern Thailand. . Mycotaxon . 91 : 413-418.
 • Boonsom Bussaban, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, D.C. Park, K.D. Hyde. 2005 . Molecular and morphological characterization of Pyricularia and allied genera. . Mycologia . 97 (5) : 1002-1011.
 • 2004 . Fungi on Zingiberaceae (Ginger) . Thai Fungal Diversity (eds.E.B.G. Jones, M. Tanticharoen and K.D.Hyde).BIOTEC,Thailand : 189-195.
 • I. Promputha, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. 2004 . Fungal Saprobes on Dead Leaves of Magnolia LiLiifera (Magnoliaceae) in Thailand . Cryptogamie,Mycologie . 25 (4) : 315-321.
 • Wipornpan Photita, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, Eric H.C. McKenzie, Kevin D. Hyde. 2004 . Are Some Endophytes of Musa acuminata Latent Pathogen . Fungal Diversity (16) : 131-140.
 • Itiyakorn Promputtha, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, Eric H.C. McKenzie, Kevin D. Hyde. 2004 . A New Species of Pseudohalonectria form Thailand . Cryptogamie, Mycologie . 25 (1) : 43-47.
 • R. Kodsueb, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, W. Hong Ho, K.D. Hyde. 2004 . A Canthostigma and Tubeufia Species, Including Tubeufia claspisphaeria sp. nov., from submerged wood in Hong kong . Mycologia . 96 (3) : 667-674.
 • Saisamorn Lumyong, Boonsom Bussaban, พิภพ ลำยอง, K.D. Hyde, E.H.C. McKenzie, K. Asano, F. Tomita. 2004 . Evaluation of endophytic fungi from Zingiberaceae for antibiotic production. . (17) : 472-476.
 • Rarunee Sanmee, Bernie Dell, พิภพ ลำยอง, Ken Izumori, Saisamorn Lumyong. 2003 . Amanita simensis, a new species of Amanita from Thailand . Mycotaxon (88) : 225-228.
 • Boonsom Bussaban, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, K.D. Hyde, E.H.C. McKenzie. 2003 . Three New Species of Pyricularia are Isolated as Zingiberaceous Endophytes from Thailand . Mycologia . 95 (3) : 519-524.
 • Wipornpan Photita, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde, Saisamorn Lumyong. 2003 . Memnoniella and Stachybotrys species from Musa acuminata . Cryptogamie, Mycologie . 24 (2) : 147-152.
 • Wipornpan Photitad, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde, Saisamorn Lumyong. 2003 . Saprobic Fungi on Dead Wild Banana . Mycotaxon (85) : 345-356.
 • Sutheera Thongantha, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, S.R. Whitton, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. 2003 . Microfungi on the Pandanaceae: Linocarpon lammiae sp. nov.,L. siamensis sp. nov. and L. suthepsis sp. nov., and a key to Linocarpon species from the Pandanaceae . Mycologia . 95 (2) : 360-367.
 • I. Promputha, K.D. Hyde, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, Saisamorn Lumyong. 2003 . Dokmaia monthadangii gen. et sp. nov. a synnematous anamorphic fungus on Manglietia garrettii . Sydowia . 55 (1) : 99-103.
 • R.. Sanmae, B. Dell, พิภพ ลำยอง, K. Izumori, Saisamorn Lumyong. 2003 . Nutritive value of popular wild edible mushroom from Northern Thailand . Food Chemistry . 82 (4) : 527-532.
 • Boonsom Bussaban, พิภพ ลำยอง, K.D. Hyde, E.H.C. McKenzie, Saisamorn Lumyong. 2003 . Xenosporium amomi sp. nov. from Zingiberaceae in Thailand . Fungal Diversity (14) : 61-66.
 • Ithayaporn Promputtha, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. 2002 . Fungal succession on senescent leaves of Manglietia garrettii in Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailand . Fungal Diversity (10) : 89-100.
 • Wipornpan Photita, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. 2002 . A new Dictyosporium species from Musa acuminata in Thailand . Mycotaxon . 72 : 415-418.
 • Boonsom Bussaban, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde, Saisamorn Lumyong. 2002 . Index of fungi described from the Zingiberaceae . Mycotaxon (73) : 165-182.
 • Sutheera Thongantha, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. 2002 . Microfungi on the Pandanaceae; Linnocarpon lammiae sp. nov., L. siamensis sp. nov. and L. suthepensis sp. nov. and a key to Linocarpon species from Pandanaceae . Mycologia . 95 (2) : 360-367.
 • W. Photita, S. Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K. D. Hyde. 2001 . Endophytic fungi from wild banana (Musa acuminata) from Thailand. . Mycological Research (12) : 1508-1513.
 • Boonsom Bussaban, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, K.D. Hyde, E.H.C. McKenze. 2001 . Two new species of endophytes (ascomycetes) from Zingiberacae sporulating in culture. . Nova Hedwigia (73) : 487-493.
 • Boonsom Bussaban, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenze, K.D. Hyde. 2001 . Endophytic fungi from Amomum siamense . Canadian Journal of Microbiology . 47 : 943-948.
 • Wipornpan Photita, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K. D. Hyde. 2001 . Fungi on Musa acuminata in Hong Kong . Fungal Diversity (6) : 99-106.
 • Wipornpan Photita, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, K. D. Hyde, E.H.C. McKenzie. 2001 . Index of fungi described from Musaceae . Mycotaxon (81) : 491-503.
 • Wipornpan Photita, Saisamorn lumyong, พิภพ ลำยอง, Kevin Hyde, Eric McKenzie. 2001 . Endophytic fungi from wild banana(Musa acuminata) at Doi Suthep Pui National Park, Thailand . Mycological Research . 105 : 1508-1513.
 • Wipornpan Photita, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, K.D. Hyde. 2000 . Durispora musa, a new species of ascomycetes from banana in Hong Kong . Nova Hedwigia . 71 (1) : 101-105.
 • Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, Kevin D. Hyde. 1999 . Endophytes . Thai Fungal Diversity (eds.E.B.G. Jones, M. Tanticharoen and K.D.Hyde).BIOTEC,Thailand : 197-205.
 • Saisamorn lumyong, Sutheera Thongantha, พิภพ ลำยอง, Fusao Tomita. 1999 . Endophytic fungi from 13 Bamboo species in Thailand . Biotechnology for Sustainable Utilization of Biological Resources in the Tropics . 14 : 96-101.
 • K.D. Hyde, S.W. Wong, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง. 1997 . Apiosordaria striatispora, an endophyte of Mesua ferrea and Prunus arborea from Thailand . Mycoscience . 38 : 437-439.
 • Saisamorn Lumyong, Piyanuch Niamsup, Damrong Pongputhachart, พิภพ ลำยอง, Fusao Tomita. 1997 . Endophytes from Thailand isolation and screening for tartaric acid and oligosaccharide production . Biotechnology for Sustainable Utilization of Biological Resources in the Tropics . 12 : 395-403.
 • พิภพ ลำยอง, Robert Black, Bunjerd Inwang. 1984 . Embellisia abunduns causing leaf spot of highland grown Brussel Sprouts in the Northern Thailand . Plant Pathology . 33 : 431-433.
 • 2547 . Acanthostigma and Tubeufia apecies, including T. claspisphaeria sp. nov., from submerged wood in Hong Kong . Mycologia . 93 (3) : 667-674.
 • สายสมร ลำยอง, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, Kevin D. Hyde. 2546 . Enzymatic activity of endophytic fungi of six native seedling species from Doi-Suthep-Pui National Park, Thailand. . Canadian Journal of Microbiology . 48 (1) : 1-4.
 • สายสมร ลำยอง, รารุณี แสนหมี่, พิภพ ลำยอง, Z.L. Yang, J. Trappe. 2546 . Mycoamaranthus cambodgensis comb. nov., a wildly distributed sequestrate Basidiomycete from Australia and Sountheastern Asia . Mycological Progress . 2 (4) : 323-326.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Saisamorn Lumyong, R.. Chutima, พิภพ ลำยอง, B. Dell. . 2006. . Orchid mycorrhizal from terrestrial native orchid in Thailand. , . 4th Mycorrhizal Congress. 4-10 March, Asconia, Swisszerland, 4 - 10 March 2006, Asconia, Swisszerland .
 • Saisamorn Lumyong, R. Sanmae, พิภพ ลำยอง, K. Izumori, B. Dell. . 2006. . Thai Wild Mushroom and their economic potential , . The 47th Annual Meeting of Society for Economic Botany. , 5 - 9 June 2006, Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai,Thailand , 47 Page.
 • R. Kodsueb, R. Jeewon, พิภพ ลำยอง, K.D. Hyde, Saisamorn Lumyong. . 2005. . A revision of Tubeufiacaea based on morphological and molecular data (LSUrDNA) , . British British Mycological Society Annual Scientific meeting: Exploitation of Fungi, , 5 - 8 September 2005, British Mycological Society, United Kingdom , 83 Page.
 • พิภพ ลำยอง, Chanintorn Doungsa-ad, Saisamorn Lumyong. . 2005. . Control of Fusarium moniliforme bakanae disease) by using endophytic fungi in rice. , . British Mycological Society Annual Scientific meeting: Exploitation of Fungi , 5 - 8 September 2005, University of Manchester, United Kingdom., 70 Page.
 • Saisamorn Lumyong, Boonsom Bussaban, E.H.C. McKenzie, พิภพ ลำยอง, Kozo Asano. . 2005. . Characterization of bioactive compounds produced by the Zingiberaceous endophytic Chaetomium globosum CMUZE0132 , . British Mycological Society Annual Scientific meeting: Exploitation of Fungi, 5 - 8 September 2005, University of Manchester, United Kingdom, 56 Page.
 • I Promputha, พิภพ ลำยอง, K.D. Hyde, J. Peberdy, Saisamorn Lumyong. . 2005. . The production pattern of carbohydrases during the decomposition of Magnolia lilifera leaves. , . British Mycological Society Annual Scientific meeting: Exploitation of Fungi., 5 - 8 September 2005, Manchester, United Kingdom, 43 Page.
 • R. Sanmae, B. Dell, พิภพ ลำยอง, Saisamorn Lumyong. . 2005. . Toward cultivation of the black bolete,< Phaeogyroporus portentosus, a popular edible ectomycorrhizal fungus in Thailand, . The IV Asia-Pacific Mycological Congress &The IX International Marine and Freshwater Mycology Symposium , 14 - 19 November 2005, Chiang Mai, Thailand , 71 Page.
 • R. Kodsueb, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. . 2004. . The relationship between fungi on wood from riparian vegetation and the freshwater habitats. , . The IV Asia-Pacific Mycological Congress &The IX International Marine and Freshwater Mycology Symposium., 14 - 19 November 2004, Chiang Mai, Thailand , 219 Page.
 • I. Promputha, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. . 2004. . Diversity and succession of fungi on senescent leaves of Meliosma simplicifolia (Sabiaceae)., . The IV Asia-pacific Mycological Congress &The IX International Marine and Freshwater Mycology Symposium , 14 - 19 November 2005, Chiang Mai, Thailand , 178 Page.
 • S. Youpensuk, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, พิภพ ลำยอง, B. Dell, Saisamorn Lumyong. . 2003. . Arbuscular mycorrhiza fungi inMacaranga denticulata and upland rice., . 4th International Symbiosis Society Congress., 17 - 23 August 2003, Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada, Page 95-95.
 • . 2002. . Molecular and morphological characterization of the genus Pyricularia and allied genera., . 3rd Asia Pacific Mycological Congress on Biodiversity and Biotechology (AMC2002), 4 - 8 November 2002, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China., Page 110-110.
 • W. Potita, S. Lumyong, K.D. Hyde, พิภพ ลำยอง, P.W.J. Paul, R. Ford. . 2002. . Identification of Colletotrichumbase on ITS rDNA and morphology., . 3rd Asia-Pacific Mycological Congress on Biodiversity and Biotechnology (AMC2002), 4 - 8 November 2002, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China., Page 32-32.
 • . 2002. . Amanitas (Basidiomycetes: Amanitaceae) in Northern Thailand., . 3rd Asia-Pacific Mycological Congress on Biodiversity and Biotechnology (AMC2002), 4 - 8 November 2002, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China..
 • . 2002. . A new species of Dendrographium from Inthanon National Park, Chiang Mai,Thailand. , . 3rd Asia-Pacific Mycological Congress on Biodiversity and Biotechnology (AMC2002), 4 - 8 November 2002, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China., Page 113-113.
 • . 2002. . Acanthostigma Tuberfia from submerged wood in Hong King, including T. Claspisphaeria sp nov., . 3rd Asia-Pacific Mycological Congress on Biodiversity and Biotechnology (AMC2002) , 4 - 8 November 2002, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China., Page 135-135.
 • . 2002. . Endophytic fungi of native herbacioud plants (Eupatoruium odoradum and Euphobia thymifolia at Doi Suthep-P, . 3rd Asia-Pacific Mycological Congress on Biodiversity and Biotechnology (AMC2002), 3 - 8 November 2002, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China., Page 155-155.
 • . 2002. . A new species of Pseudohalonectria from Thailand. , . British Mycological Society Howard Eggins Meeting and Postgraduate Symposium., 10 - 11 July 2002, Liverpool John Moore University, UK.
 • . 2002. . Fungal saprobes on dead leaves of Manglietia garettii in Thailand., . The 14th Annual Meeting if Thai Society for Biotechnology for Better Living in the New Economy., 12 November - 15 October 2002, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Khan, Thailand, Page 185-185.
 • . 2002. . Biodiversity of saprobic fungi on Musa accuminata from Doi suthep-Pui National Park, Thailand., . The 14th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology for Better Living in the New Economy. , 12 - 15 November 2002, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Khan, Thailand., Page 186-186.
 • I Promputha, Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde. . 2002. . Fungal succession on senescent leaves of Manglietia garrettii in Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailand, . The 3rd Asia-Pacific Mycological Congress on Biodiversity and Biotechnology (AMC2002), 4 - 8 November 2002, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China, Page 46-46.
 • . 2002. . Arbuscular mycorrhiza from the rhizosphere of Macaranga denticulata and their effect on the host plant at differe, . The 7th International Mycological Congress (IMC7) , 11 - 17 August 2002, Oslo, Norway, Page 186-187.
 • . 2002. . Isolation and screening of thermotolerant mannanase and D-mannose isomerase producing actinomycetes., . The First International Symposium of Rare Sugar (ISRS), 21 - 29 May 2002, Kagawa University, Tagamusu, Kagawa, Japan.
 • . 2001. . Endophytic fungi from Zingiberaceae: Alpinia malaccenses., . Joint Meeting APS/SON/MSA , 25 - 29 August 2001, Salt Lake City, USA, Page 104-104.
 • . 2001. . Microfungi on Musa accuminata from Mae Hong Son, Thailand., . Joint Meeting APS/SON/MSA, 25 - 29 August 2001, Salt Lake City, USA.
 • . 2000. . Endophytic fungi of wild banana (Musa axuminata) at Doi Suthep-Pui National Park, . Asia Mycological Congress 2000, 9 - 13 July 2000, The University of Hong Kong, Hong Kong, China.
 • . 2000. . Lanceispora amomi, a new species of ascomycetes from Amomum siamense., . Asia Mycological Congress 2000, 9 - 13 July 2000, The University Hong Kong , Hong Kong, China.
 • . 2000. . Recovery of endophytic fungi from Calamus kerrianus in Thailand during the rainy season., . Asia Mycological Congress 2000., 9 - 13 July 2000, The University of Hong Kong, Hong Kong, China.
 • . 2000. . Edible wild macro fungi in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces., . Asia Mycological Congress 2000., 9 July 2000 - 13 July 1996, The University of Hong Kong, Hong Kong, China..
 • Saisamorn Lumyong, พิภพ ลำยอง, K. Tanaka, F. Tomita, K.D. Hyde. . 2000. . Phylogenetic studies of endophytic fungi: amplification of 18S ribosomal DNA of endophytic fungi. , . Asia Mycological Congress 2000. July 9-13. The University of Hong Kong, Hong Kong, China., 9 - 13 July 2000, Hong Kong, China..
 • . 2000. . Screening of anti-microbial compound and biosurfactant produced by endophytic fungi, . The IV Asia-pacific Mycological Congress &The IX International Marine and Freshwater Mycology Symposium , 14 - 19 November 2004, Chiang Mai, Thailand , 158 Page.
 • . 2000. . L-Arabinose isomerase from Thermotorelant Thermiascus auranticus SL1w., . The Second Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their resources and their applications., 21 November 2001 - 25 November 2000, Yamaguchi University, Yamaguchi, Japan.
 • . 1999. . Distribution of edible ectomycorrhiza in Chiang Mai and Chiang Rai provinces, . International Conference on Asian Network on Microbial Research, 29 November - 1 December 1999, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • . 1999. . Isolation and collection of endophytic fungi from two species of palm in Doi Suthep-Pui National Park, . International Conference on Asian Network on Microbial Research, 29 November - 1 December 1999, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • . 1999. . Saprobic fungi on Musa at Doi Suthep-Pui National Park., . International Conference on Asian Network on Microbial Researsh, 29 - 1 December 1999, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • . 1999. . Endophytic Fungi from 13 Bamboo species in Thailand, . JSPS-NRCT/DOSE/LIPI/VCC Joint Seminar, 22 - 24 November 1999, Penang Parkroyal Resort, Penang, Malasia, Page 23-23.
 • . 1999. . The distribution of some fungal endophytes in Khoi Plant (Streblus asper var. asper), . The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and The 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology , 15 November - 18 December 1999, Phuket Acardia Hotel & Resort, Phuket, Thailand, Page 316-316.
 • . 1999. . Enzymatic activity of endophytic fungi from seven native seedling species from Doi Suthep-Pui National Park as a source , . The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and The Thai Society for Biotechnology, 15 - 18 November 1999, Page 314-314.
 • . 1999. . Formate dehydrogenase production from thermotolerant actinomycetess: isolation and screening., . The First International Conference on Biology of Actinomycetes Under Extreme Envionments., 2 - 3 August 1999, Kunming, China, Page 78-80.
 • . 1997. . Phylogenetic studies of endophytic fungi: amplification of 18S ribosomal DNA of endophytic fungi, . Asia Mycological Congress 2000, 9 - 13 July 2000, The University of Hong Kong, Hong Kong, China.
 • . 1997. . Endophytic fungi in leaves and twigs of Cinnamomum iners., . International Conference on Asian Network on Microbial Research., 29 November - 1 December 1999, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • . 1997. . Usefulness of thermotolerant enzymes and thermotolerant mecrobes in production of various rare sugars, . The 3rd JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Application., 25 - 28 December 2002.

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Disease Control (Plant Disease Control)
 • Fungal Taxonomy (Fungal Taxonomy)
 • Diseases of Vegetables (Diseases of Vegetables)
 • Phytobacteriology (Phytobacteriology)

การศึกษา

 • 2521 : M.S. (Plant Pathology) , University of California at Davis , United States Of America
 • 2515 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2541 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2524 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2521 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th