หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
(Associate Professor Dr. Jariya Visitpanich)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
โทรศัพท์ : 0-5394-4027
อีเมล : agijvstp@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชากีฎวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25 ธันวาคม 2547 - 24 ธันวาคม 2551)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

 • Economic Entomology (Economic Entomology)
 • Acarology (Acarology)

การศึกษา

 • 2537 : Ph.D (Pestology) , Ehime University , Japan
 • 2519 : วท.ม. (กีฏวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2514 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2543 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2541 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2540 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2521 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th