หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายชินกฤต สุวรรณคีรี
(Mr. Chinnagrid Suwanakeree)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการ
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
ฝ่ายงาน : หน่วยสนับสนุนและบริการวิจัย
หน่วยงาน : งานวิจัย
โทรศัพท์ : 0-5394-4624
อีเมล : chinakrit.s@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี, กาญจนาภรณ์ ลอดแก้ว, สิทธิชัย ลอดแก้ว. 2548 . คุณสมบัติบางประการในน้ำสกัดชีวภาพที่ใช้ทางการเกษตร (Atribute of certain kind on Agricultural Bio-extract) . วิทยาศาสตร์เกษตร . 36 (5) : 308-311.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2547 . ผลของการใช้น้ำสกัดชีวภาพต่อผลผลิตผักกาดกวางตุ้ง Effect of Bio-extracts on yield of Pak-choi (Brassica chinensis) . วารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ) . 2546 (0) : 127-133.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2546 . เกษตรใกล้ตัว เทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพ . หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . 34 (12105) : 8-8.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2545 . ปุ๋ยน้ำชีวภาพ (Bio-Extract / Bio-fertilizer) . ข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 8 (5).

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • ชินกฤต สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี, กุหลาบ อุตสุข. 2550 . การคัดเลือกสายพันธุ์ส้มโอที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ Variety Selection Pomelo (Citrus grandis Osb.) at suitable for location on Chiang Mai Province. , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 27 หน้า. [doc, 25 KB]
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2547 . การใช้น้ำสกัดชีวภาพในฟาร์มของเกษตรกร , อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, 5 หน้า. [doc, 165 KB]
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2547 . ปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือน้ำสกัดชีวภาพ และการประยุกต์ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) (ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม) , ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, 20 หน้า. [doc, 6554 KB]
 • วีระชัย ศรีวัฒนพงศ์, สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2547 . สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายขนส่งมวลชนและยานพาหนะ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, 22 หน้า.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2543 . การผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ : กรณีศึกษาสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย .
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2543 . โรคและแมลงศัตรูพืช : การวินิจฉัยโรคพืชและเทคนิคการถ่ายภาพจุลินทรีย์จากกล้องจุลทรรศน์ , ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (โรคพืช) ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย .
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2542 . การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina platensis) ในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมด้วยน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตกระดาษสา , ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2539 . การสำรวจและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในพื้นที่ 10 แหล่งของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย , ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย .
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. 2537 . โรคและแมลงศัตรูมะเขือเทศหลังข้าว สำหรับเกษตรกร , ฝ่ายปฏิบัติการโรคพืช ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ .
 • . คู่มือการฝึกงานนักศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพ Bio extract Production Technology , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , 21 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี, กาญจนาภรณ์ ลอดแก้ว, สิทธิชัย ลอดแก้ว. . 2548. . คุณสมบัติบางประการในน้ำสกัดชีวภาพที่ใช้ทางการเกษตร (Attribute of certain kind on Agricultural Bio-extract) , . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , 26 - 29 เมษายน 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, หน้า 308-311. [pdf, 176 KB]
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. . 2547. . ผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักหรือน้ำสกัดชีวภาพ, . การประชุมวิชาการประจำปี 2546 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ นอร์ทเทริน เฮอริเตจ แ อนด์ สปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, 2 - 3 เมษายน 2547, ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย. [doc, 132 KB]
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. . 2547. . โรคและแมลงศัตรูพืชในการผลิตถั่วฝักยาวโดยใช้วิธีการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช), . การประชุมวิชาการประจำปี 2546 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ นอร์ทเทริน เฮอริเตจ รีสอร์ต แอนด์ สปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , 2 - 3 เมษายน 2547, ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, หน้า 34-34 . [doc, 41 KB]
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, เสริมศักดิ์ เพ็ชรหาญ, บุญชม ขิปะนัน, อนันต์ คันธวงค์. . 2547. . การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษในระบบข้าวนาชลประทาน, . การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ; 20 สิงหาคม 2547 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20 สิงหาคม 2547, 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 57-57. [pdf, 1178 KB]
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, เสริมศักดิ์ เพ็ชรหาญ, อนันต์ คันธวงค์, บุญเติม สิรัตนา. . 2547. . การคัดเลือกถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีสำหรับการผลิตของชุมชน, . การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ; 20 สิงหาคม 2547 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 20 สิงหาคม 2547, 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , หน้า 23-23. [doc, 41 KB]
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. . 2546. . ความต้านทานของมะม่วงแก้วสายต้นคัดต่อเชื้อ Colltetotrichum gloeosporoiodes Penz. เชื้อสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส, . การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 20 - 22 ตุลาคม 2546, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย, หน้า 56-56. [pdf, 191 KB]
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. . 2546. . เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักหรือน้ำสกัดชีวภาพ, . งานมหกรรมเกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2546, ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี. . 2546. . ผลของการใช้น้ำสกัดชีวภาพต่อผลผลิตผักกาดกวางตุ้ง Effect of Bio-extracts on yield of Pak-choi (Brassica chinensis), . งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 "เกษตรก้าวไกล วิจัยเพื่อชุมชน" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 27 มิถุนายน 2546, ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, สิทธิชัย ลอดแก้ว, นิวัติ เชาวน์ศิลป์. . 2545. . การใช้สารสกัดชีวภาพและเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 27 - 31 พฤษภาคม 2545, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย .
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, สิทธิชัย ลอดแก้ว. . 2545. . การวิจัยและพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Research and Development on Bioextracts for Increasing Agricul, . การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 , 24 - 26 ตุลาคม 2545, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, สิทธิชัย ลอดแก้ว. . 2545. . การวิจัยและพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร, . การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2545 , 15 - 16 พฤศจิกายน 2545, ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, สิทธิชัย ลอดแก้ว, จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ. . 2545. . น้ำสกัดชีวภาพและการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์, . งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2545, 25 - 31 มกราคม 2545, เวทีเสวนาชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพ ณ โรงเรือนชั่วคราว บริเวณแปลงผักปลอดสารพิษ (เกษตรอินทรีย์) สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, ยุวดี พีรพรพิศาล. . 2542. . Small Industrial Scale Cultivation of Spirulina platensis Using Sa-paper Pulping Wastewater, . Interantional Conference in Asian Network on Microbial Research , 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2542, Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN) Science and Technology Agency, Japan. ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย.
 • สมเกียรติ สุวรรณคีรี, ยุวดี พีรพรพิศาล. . 2540. . การสำรวจและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในพื้นที่ 10 แหล่งของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย, . การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 , 20 - 22 ตุลาคม 2540, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • ชินกฤต สุวรรณคีรี. . 2550. . , . คู่มือการฝึกงานนักศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพ Bio extract Production Technology , 1 มิถุนายน 2550 - 30 เมษายน 2551, สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 24 หน้า. [pdf, 545 KB]
 • ชินกฤต สุวรรณคีรี. . 2550. . , . บทบาทสำคัญของน้ำสกัดชีวภาพต่อผลิตผลทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม, 1 มีนาคม 2550 - 30 เมษายน 2551, ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 38 หน้า. [pdf, 243 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • โรคพืชวิทยา (Plant Pathology)
 • การป้องกันกำจัดโรคพืช (Plant disease control)
 • น้ำสกัดชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำหมัก (Bioextract or Biofertilizer)
 • สาหร่ายวิทยา (Phycology)

การศึกษา

 • 2542 : วท.ม (ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2538 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2534 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2532 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th