หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายจตุรงค์ พวงมณี
(Mr. JATURONG POUNGMANEE)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) เชี่ยวชาญ
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
ฝ่ายงาน : หน่วยสนับสนุนและบริการวิจัย
หน่วยงาน : งานวิจัย
โทรศัพท์ : 0-5394-4624
อีเมล : jaturong.p@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • จตุรงค์ พวงมณี. . ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง , 33/4-5ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะอ.เมืองจ.เชียงใหม่ โทร/แฟกซ์ 053-804965, 053- 804958,053-804908-9 , 205 หน้า. [pdf, 364 KB]

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2554. . การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรฐกิจและการเข้าถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน, . เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 18 - 20 พฤษภาคม 2554, วิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 317 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • การผลิตผักปลอดสารพิษ

การศึกษา

 • 2536 : วท.ม. (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2546 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2538 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2534 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2532 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2527 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th