หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.เทอดชัย เวียรศิลป์
(Associate Professor Dr. Therdchai VEARASILP)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5324-6198
อีเมล : therdchai.v@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 ตุลาคม 2532 - 2 ตุลาคม 2536)

งานสอน (2/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • วันดี ทาตระกูล, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2004 . Studies on phosphorus availability in some feed stuffs fed without and with Phytase supplement to growing pigs in Thailand . Journal of Agricultural Science . Accepted .
 • Songsang, A. , Chakeredza, S. , Thinggaard, G. , เทอดชัย เวียรศิลป์, ter Meulen, U. . 2002 . Distribution of 15-N-Chlorocholine chloride in eggs of Laying hens. . German Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition . 86 (5-6) : 129-136.
 • Chalearmsan, N., Tartrakoon, T, Navanukraha, B., Chakeredza, S., วันดี ทาตระกูล, Thinggard, G, เทอดชัย เวียรศิลป์, ter Meulen, U.. 2001 . Study on the nutritive value of palm oil meal in growing pigs (Untersuchungen zum enaehrungphy siologischen Wert von Extraktionsschorot und Expellern der Oelpalme an wachsenden Schweinen . Proc. Soc. Nutr. Physiol. . 10 , 113 Page.
 • วันดี ทาตระกูล, Thinggaard, G. , Tartrakoon, T. , Chalearmsan, N. , เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen. 2000 . An evaluation of feed stuff quality for pigs in Thailand. Use of Apparent Ileal Crude Protein and Amino Acid Digestibilities of Soybean, Peanut and Sesame Meals in Ration Formulation for Diets of Growing–Finishing Pigs. . Thai Journal of Agricultural Science . 34 , (1-2)1-13 Page.
 • Chakeredza, S, ter Meulen, U. , เทอดชัย เวียรศิลป์. 1999 . A Review of Some Alternative Techniques to the Determination of Nutrient Digestihility for Ruminant Animals. . Journel of Agriculture . 13 (3) : 300-310.
 • Songsang, A., Reineking, A, Langel, R, Thinggaard , G, เทอดชัย เวียรศิลป์, ter Meulen, U.. 1999 . A Study of 15N- Chlorocholine Chloride Distribution in Eggs of Laying Hens. . Isotopes Environ Health Stud.. . 35 : 293-311.
 • วันดี ทาตระกูล, Thinggard. G., Chakeredza, S., เทอดชัย เวียรศิลป์, Ter Meulen. . 1999 . An Evaluation of Feedstuffs Quality for Pigs in Thailand 2. Ideal and Faecal Digestibilities of Crude Protein and Amino Acids in Soybean, Peanut and Sesame Meals. . Thai Journal of Agricultural Science. . 32 (4) : 543-464.
 • วันดี ทาตระกูล, ter Meulen, U., Simasatitkul N., เทอดชัย เวียรศิลป์. 1999 . An Evaluation of Feedstuffs Quality for pigs in Thailand. 1. Development in study on Pig Diet Digestibility. . Thai Journal of Agricultural Science. . 32 (3) : 307-319.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, ter Meulen, U. . 1999 . Methods of study on Site and Extent of Nutrient Digestion in Ruminants and Pigs. . Agricultural Research Reviews on the Occation of H.M The King’s Sixth Cycle Birthday Anniversary. : 291-312.
 • U. ter Meulen,, S. Chakeredza, เทอดชัย เวียรศิลป์. 1998 . A Comparison of Different Energy Evaluation Systems for Milking Cows . Thai Journal of Agriculture Science . 2 (31) : 287-297.
 • U. ter Meulen, W. Fischer, เทอดชัย เวียรศิลป์. 1996 . Tree Leaves as a Feed Resource in Northeast Thailand . Thai Journal of Agricultural Science (29) : 11-21.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, B. Phuagphong, S. Roengpaibul. 1981 . A comparison of Leucaena leucocephala and Mimosa pigra L. in Pig Diet. . Thai. J. Agric. Sci (14) : 311-317.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 1981 . Digestibility of rice straw rations supplemented with Leucaena leucocephala and Gliricidia maculata. . Thai. J. Agri. Sci. (14) : 255-264.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, N. Potikanond, N., P. Raja-apai,. 1981 . Mimosa pigra L. in sheep rations . Thai. J. Agric. Sci. (14) : 59-64.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. . Reproductive performance of female rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum) kept under water temperatures and photoperiods of 13° and 51°N latitude . Aquaculture Research . 2007 (38) : 1265-1273. [jpg, 1109 KB]
 • ยุทธการ มณีเทศ , วันดี ทาตระกูล, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2546 . ผลของไฟเตสต่อการย่อยได้ของฟอสฟอรัสในสุกรระยะรุ่น. . วารสารเกษตรฉบับพิเศษ (2) : 33-42.
 • กัตติกา วุฒิจารี, วันดี ทาตระกูล, ขวัญชาติ อุดมศรี, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2546 . ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตการสุกรระยะรุ่นถึงขุน . วารสารเกษตรฉบับพิเศษ (2) : 78-84.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, ประหยัด ทิราวงค์ ทิราวงค์ , วราภรณ์ เหลืองวันทา , เทอดชัย เวียรศิลป์. 2546 . สมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและเนื้อของสุกรระยะขุนที่น้ำหนัก 100 และ 110 กิโลกรัม ที่เสริมสารเร่งการเจริญเติบโตโดยไม่ทราบองค์ประกอบ (พาแนกซิน) ในสูตรอาหาร. . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร . . 21 (1) : 33-48.
 • นฤมล สุมาลี, โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์, เอกสิทธิ์ สมคุณา. 2545 . การหาค่าการย่อยได้ของอินทรียวัตถุและค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารโคนมโดยใช้เทคนิคการวัดแก๊สแบบโฮเฮนไฮย์ . วารสารเกษตร . 18 (2) : 129-134.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, โกมุท อุ่นศรีส่ง. 2545 . จากปลานิลถึงปลาเทราท์ . วารสารนนทรี . 49 : 55-60.
 • โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, นิรันดร โพธิกานนท์ , วิสูตร สิริณุพงษานันท์ . 2540 . การเลี้ยงขุนโคนมลูกผสม โฮสไตน์ ฟรีเซียน เพสผู้ตอนและไม่ตอนด้วยอาหารข้น 2 ชนิด . วารสารเกษตร . 13 (1) : 58-65.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, องอาจ อินทร์สังข์ . 2536 . การใช้กากไลซีนเพิ่มโปรตีนของ มันสำปะหลัง ในอาหารโค. . . วารสารเกษตร . 9 (2) : 162-176.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2535 . แป้งในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง. . ธุรกิจอาหารสัตว์. . 9 (32) : 77-93.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, วิเชียร มหาวิจิตร์. 2535 . การเพิ่มโปรตีนของมันสำปะหลัง โดยใช้น้ำกากผงชูรสเพื่อใช้เป็นอาหารโค. . วารสารเกษตร . 8 (2) : 160-176.
 • เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ, เทอดชัย เวียรศิลป์, ชาญวิทย์ วัชรพุกก์. 2533 . การย่อยได้ของแป้งจากมันสำปะหลังเส้น ข้าวเปลือกเจ้าบด และปลายข้าวเจ้า ในแต่ละส่วนของทางเดินอาหารของวัวนม . วารสารเกษตร. . 4 (6) : 265-280.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2532 . การผ่าตัดใส่ท่อเก็บตัวอย่าง อาหารจากบริเวณส่วนต้นและส่วนปลายของลำไส้เล็กในโค. . วารสารเกษตร. . 5 (1) : 29-36.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2531 . ไมยราบยักษ์ : วัชพืชที่เป็นวัสดุอาหารสัตว์แทนใบกระถิน. . ธุรกิจอาหารสัตว์. . 16 (5) : 76-81.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2531 . การผลิตท่อเก็บตัวอย่างอาหารจากซิลิโคนเพื่อใช้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง . วารสารเกษตร . 4 (1) : 1-18.
 • สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, เทอดชัย เวียรศิลป์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2531 . การหาค่าพลังงานใช้ประโยชน์ของข้าวเปลือกบดและถั่วมะแฮะบด โดยวิธีการแทนที่ส่วนของอาหารเปรียบเทียบและการใช้เป็นอาหารเดี่ยวในสัตว์ปีก. . วารสารเกษตร. . 2 (4) : 108-121.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2530 . การผ่าตัดใส่ท่อ Rumen Fistula ในวัวนมโดยวิธีการผ่าตัดครั้งเดียว (One-Stage Operation) . วชชสารสัตว์แพทย์. . 17 (4) : 349-355.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2530 . การย่อยแป้งในสัตว์เคี้ยวเอื้อง . เวชสารสัตวแพทย์ . 17 (2) : 78-93.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2530 . ความแก่อ่อนของข้าวโพดที่มีผลต่อการย่อยได้ของแป้งจากเมล็ด ข้าวโพดในส่วนต่างๆ ของทางเดินอาหารของวัวนม. . ว.วทย.กษ. . 1 (20) : 40-56.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2530 . ปริมาณและอัตราการย่อยได้ของแป้งข้าวโพดในวัวนมที่เลี้ยง ด้วยเมล็ดข้าวโพดหรือข้าวโพดหมักเฉพาะฝัก. . วารสารเกษตร . 1 (3) : 1-18.
 • บุญลือ เผือกผ่อง , เทอดชัย เวียรศิลป์. 2526 . การใช้หญ้าขน (Brachiaria mutica) เป็นอาหารเสริมแร่ธาตุและวิตามินในอาหารสุกรขุนที่มีและไม่มีปลาป่น. . สุกรสาส์น. . 35 (9) : 37-45.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2525 . การใช้ไมยราพยักษ์เป็นอาหารสัตว์ . ว.วทย. กษ. . 1 (15) : 61-78.
 • บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, เทอดชัย เวียรศิลป์, มนตรี แซ่ล้อ. 2525 . การศึกษาการย่อยได้ของไมยราบหนามในแกะ . เวชชสารสัตวแพทย์. . 2 (12) : 109-115.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, นิรันดร โพธิกานนท์, พงษ์ประยูร ราชอาภัย. 2524 . การทดลองใช้ลำต้นและใบต้นถั่วลิสงเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง. 1.การย่อยได้ของลำต้นและใบถั่วลิสงสด แห้ง และหมักในแกะ. . เวชชสารสัตวแพทย์. . 3 (11).
 • มณีรัตน์ ศรีวิไลสกุลวงศ์ , เทอดชัย เวียรศิลป์. 2524 . การทดลองใช้ไมยราบยักษ์เป็นอาหารกระต่าย. . ว.แม่โจ้. . 5 (3) : 43-45.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2523 . การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารและปริมาณอาหารที่กินของไมยราบยักษ์และใบกระถินในแกะ. . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. . 4 (13) : 347-350.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, นิพนธ์ จันทรวิรัช. . 2522 . ข้อสังเกตในการใช้มูลไก่เป็นส่วนผสมในอาหารแกะ . วารสารปศุสัตว์ . 5 (6) : 61-67.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, สินชัย พารักษา. 2522 . ข้อสังเกตในการเสริมอาหารลูกสุกรตั้งแต่อายุ 1-4 สัปดาห์ . สุกรสาส์น. . . 5 (19) : 53-56.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2520 . การทดลองเปรียบเทียบอาหารลูกสุกรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติกับบริษัทต่างๆ . รายงานการทดลองศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ .

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • องอาจ อินทรสังข์ , เทอดชัย เวียรศิลป์. 2546 . ปริมาณการกินและค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุของหญ้าเนเปียร์หมัก 4 สายพันธุ์ในแพะ. , การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 4, 18-19 ธันวาคม 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., 44 หน้า.
 • สนธยา มูลศรีแก้ว , เทอดชัย เวียรศิลป์, โชค มิเกล็ด. 2546 . ผลของการเสริมกรดฟูมาริกในอาหาร ต่อขบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม , การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 4, 18-19 ธันวาคม 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., 59 หน้า.
 • ter Meulen, U., เทอดชัย เวียรศิลป์. 2542 . Implication of a Plant Growth Regulator on animal Production and Products , Agricultural Research Reviews on the Occation of H.M The King’s Sixth Cycle Birthday Anniversary. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University :, หน้า 21-28.
 • จุฑามาศ สิทธิวงศ์ , โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2542 . การใช้เปลือกเสาวรสเป็นอาหารโคนม , การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ เรื่อง การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตสัตว์ : อาหาร สุขลักษณะ การจัดการ และผลิตภัณฑ์ 8-10 ธันวาคม 2542 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , หน้า 197-206.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen. 2542 . วิธีการศึกษาการย่อยได้ของโภชนะในแต่ละส่วนของทางเดินอาหารในสัตว์เคี้ยวเอื้องและสุกร. , ประมวลผลงานวิชาการด้านการเกษตรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา6รอบ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 291-321.
 • เอกสิทธิ์ สมคุณา , โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2540 . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถุงไนลอนที่มีขายในประเทศไทยและที่สั่งจากต่างประเทศในการประเมินค่าการสลายตัวของกากถั่วเหลืองและปลาป่น ในกระเพาะหมักของโคนม , รายงานการประชุมสัมมนาการทางวิชาการ “แนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 - 13 ธันวาคม 2540., หน้า 292-301.
 • เอกสิทธิ์ สมคุณา , โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2538 . การใช้เทคนิคถุงไนลอน เพื่อประเมินค่าการสลายตัวของอาหารหยาบและอาหารข้นในกระเพาะหมักของโคนม. , รายงานการประชุมสัมมนาการทางวิชาการ “แนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 - 13 ธันวาคม 2540., หน้า 282-290.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. 2531 . การใช้วัชพืชเป็นอาหารสัตว์ : ไมยราบยักษ์. ในหนังสือ "การใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์". , โครงการอาหารสัตว์ไทย-เยอรมัน. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 7-22.
 • วิรัตน์ สุรพิทยานนท์, เทอดชัย เวียรศิลป์, เพทาย พงษ์เพียจันทร์. 2524 . การใช้ใบไมยราบยักษ์และใบแคฝรั่งในอาหารไก่ไข่. , ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, J. D. Kabasa , เกศินี เกตุพยัคฆ์, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2004. . Phenotypic and genetic correlation estimates among systematic factors, productive traits and fertility traits, . Deutscher Tropentag, 5 - 7 October 2004, Berlin, 304 Page.
 • P. Pornsopin , G. Unsrisong , เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen, Hörstgen-Schwark . . 2004. . Survival and growth comparisons of rainbow trout populations (Oncorhynchus mykiss) under the specific environmental co, . Deutscher Tropentag, “Rural Poverty Reduction through Research for Development”, 5 - 7 October 2004, Berlin, 396 Page.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, เกศินี เกตุพยัคฆ์, J. D. Kabasa . . 2004. . The Effects of calving seas on and calving years on productive and reproductive traits of dairy cattle populat, . Deutscher Tropentag, “Rural Poverty Reduction through Research for Development”, 5 - 7 October 2004, Berlin, 305 Page.
 • O. Insung , เทอดชัย เวียรศิลป์, S. Chakeredza . . 2004. . Influence of plant species and conservation method on voluntary intake and digestibility of dry matter and organic Matte, . Deutscher Tropentag, “Rural Poverty Reduction through Research for Development”, 5 - 7 October 2004, Berlin, 247 Page.
 • S. Moonsikeaw , เทอดชัย เวียรศิลป์, โชค มิเกล็ด. . 2004. . Effect of Fumaric acid supplementation on rumen fermentation in dairy cows, . Deutscher Tropentag, “Rural Poverty Reduction through Research for Development”, 5 - 7 October 2004, Berlin, 249 Page.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, W. Tartrakoon , นุชา สิมะสาธิตกุล. . 2004. . Effect of extrusion and microwave techniques on nutrient quality of Soybean in piglet diets, . Deutscher Tropentag, “Rural Poverty Reduction through Research for Development”, 5 - 7 October 2004, Berlin, 303 Page.
 • O. Coulibaly , สัญชัย จตุรสิทธา, W. Leungwanta , D. Pichpol , K. Temyord , เทอดชัย เวียรศิลป์, J. D. Kabasa , Udo ter Meulen. . 2004. . Effect of modified atmosphere on shelf life of fresh poultry meat dipping in propyl gallate combined with phosphoric aci, . Deutscher Tropentag, “Rural Poverty Reduction through Research for Development”, 5 - 7 October 2004, Berlin, 306 Page.
 • เกศินี เกตุพยัคฆ์, C. Knorr , ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen, B. Brenig . . 2004. . Molecular characterisation of the Porcine Lung Cancer candidate gene (FUS1). , . Deutscher Tropentag, “Rural Poverty Reduction through Research for Development”, 5 - 7 October 2004, Berlin, 308 Page.
 • โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen, Phatsara, C. , Kunpanya S. , Gernglang, S. . . 2004. . Efficient protein utilization from different sources of feedstuffs for dairy cattle, . SEAG 5th International Conference. The Role of German Alumni in Rural/Regional Development and Entrepreneurship, 23 - 27 August 2004, Royal University of Agriculture. Holiday International Hotel Phnom Penh, Cambodia.
 • Leangwunta, V. , สัญชัย จตุรสิทธา, Thirawong, P. , เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen. . 2004. . Effect of Calcium Chloride Concentration Multilevel Injection on Improving Beef Tenderness from Drought Cattle. , . SEAG 5th International Conference. The Role of German Alumni in Rural/Regional Development and Entrepreneurship. , 23 August - 27 September 2004, Held at Royal University of Agriculture. Holiday International Hotel, Phnom Penh, Cambodia.
 • Prasan Pornsopin, Gomut Ungsrisong, เทอดชัย เวียรศิลป์, Hoerstgen-Schwark, G. . . 2004. . Effect of holding temperature and light regime on reproductive performance of rainbow trout Oncorhynchus mykiss , . Thailand. Proceeding of 7th Asian Fisheries Forum 4th, 30 November - 4 December 2004, Penang, Malaysia, 41 Page.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, Phonbumroongwatchara, P. , สัญชัย จตุรสิทธา, Tartrakoon, W. , Udo ter Meulen. . 2003. . Effect of Selenium Chelate Inclusion in Growing-Finishing Pig Diet on Productive Performance and Residual Selenium in Bl, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany. , 172 Page.
 • Tartrakoon, W. , Sukkasem, K. , ter Meulen, U. , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2003. . Use of Essential Oil Extracted from Citronella, Cloves and Peppermint as Supplement in Weaner Pig Diets, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany, 169 Page.
 • Kernklang, S. , โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, ter Meulen, U. . . 2003. . Utilization of Soybean Hulls as Dairy Cattle Feed, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany, 263 Page.
 • Kunpanya, S. , โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, Niamsap, P. , ter Meulen, U. . . 2003. . Digestibility and Utilization of Soy Sauce Residue as Dairy Cow Feed, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany, 24 Page.
 • Tartrakoon, W. , ter Meulen, U. , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2003. . Use of Lemon Oil as Feed Additive in Weaner Pig Diets, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, , Georg-August-University, Göttingen, Germany, 261 Page.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, ., Khadtiya, A , สัญชัย จตุรสิทธา, นุชา สิมะสาธิตกุล, ter Meulen, U. , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2003. . Effect of Yoghurt on Colibacillosis Treatment in Piglets, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, Aussawin, S. , เทอดชัย เวียรศิลป์, Langholz, H.J. . . 2003. . Body Condition and Body Weight in Northern Thai Dairy Cattle, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany.
 • Phatsara, C. , โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, Chairote, G. , ter Meulen, U. . . 2003. . Utilization of Dried Malt Residue as Dairy Cattle Feed, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany, 160 Page.
 • Waritthitham, A. , เทอดชัย เวียรศิลป์, โชค มิเกล็ด, นุชา สิมะสาธิตกุล, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, Sruamsiri, S. , Udo ter Meulen. . 2003. . Site and Extent of Cottonseed Meal Protein Digestion Substituted for Soybean Meal in Concentrate Diets of Steers, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany, 173 Page.
 • . Sruamsiri, S. , สัญชัย จตุรสิทธา, Vija, T. , เทอดชัย เวียรศิลป์, Silman, P. , Kreuzer, M. . . 2003. . Soybean Straw Replacing Low-Quality Brachiaria Grass by in Forage-Concentrate Diets - Effects on Performance and Carcass, . Deutscher Tropentag, 8 - 10 October 2003, Georg-August-University, Göttingen, Germany, 167 Page.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Thiravong,P. , เทอดชัย เวียรศิลป์, Worachai, L. , Kreuzer,M. . . 2003. . Reducing Toughness of Beef from Drought Steers by Injection Calcium Chloride, . Rio. 2: Toward a New Paradigm in Agriculture research-The Challenge of Sustainable Development, 6 June 2003, Zurich, Switzerland..
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Heritability Estimates of Protein %, Fat %, Lactose %, Non Fat Solids and Total Solids of Dairy Cattle in Northern Thail, . -, 9 - 11 October 2002, Deutscher Tropentag 2002. International Research of Food Security, Natural Resource Management and Rural Development : Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics. University of Kassel, Witzenhausen. Germany. , 143 Page.
 • Meulen, U., เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2002. . Genetically Modified Ingredients Enter the Feed Chain., . 3rd Animal Science Conference: Quality Assurance in Animal Production : From Farm to Table., 28 - 29 January 2002, Chiang Mai University, Chiang Mai, THAILAND. , Page 1-10.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, ณัฐพล จงกสิกิจ, Udo ter Meulen. . 2002. . Effect of Sires and Raising Areas on Body Weight of Holstein Friesian Cows in Northern Thailand., . Deutscher Tropentag 2002. International Research of Food Security, Natural Resource Management and Rural Development : Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics., 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen. Germany. , 145 Page.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, V. Leangwunta, A. Leotaragul, A. Phongphaew, T. Apichartsrungkoon, N. Simasatitku, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . A Comparative Study of Thai Native Chicken and Broiler on Productive Performance, Carcass and Meat Quality. , . Deutscher Tropentag 2002. International Research of Food Security, Natural Resource Management and Rural Development : Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics. , 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen. Germany. , 146 Page.
 • W. Tartratoon, K. Wuthijaree, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Use of Lemon Grass Oil as Feed Additive in Weanling Pigs Diets. , . Deutscher Tropentag 2002. International Research of Food Security, Natural Resource Management and Rural Development : Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics., 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen. Germany. , 155 Page.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, W. Compinis, W. Sirinupongsanan, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen, ลักษมี วรชัย, C. Khantapanit. . 2002. . Effect of Soybean in Milk Replacers on Veal Calf Performance. , . Deutscher Tropentag 2002. International Research of Food Security, Natural Resource Management and Rural Development : Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics. , 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen. Germany., 159 Page.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, S. Kamopas, S. Pichitpantapong, เทอดชัย เวียรศิลป์, ลักษมี วรชัย, U. ter Meulen . . 2002. . Effect of Gender on Nutritive Value and Sensory Evaluation of Bacon of Pigs Slaughtered at 110 Kilogram., . Deutscher Tropentag 2002. International Research of Food Security, Natural Resource Management and Rural Development : Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics. , 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen. Germany. , 175 Page.
 • N. Simasatitkul, A. Phongphaew, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Ketounoria in Holstein Frisian Milking Cows in Chiang Mai, THAILAND. , . Deutscher Tropentag 2002. International Research of Food Security, Natural Resource Management and Rural Development : Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics. , 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen. Germany., 176 Page.
 • N. Chongkasikit,, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Variation of Skin Colour among Holstein Friesian Cows of Northern Thailand. Deutscher Tropentag 2002., . International Research of Food Security, Natural Resource Management and Rural Development : Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics. , 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen. Germany., 144 Page.
 • C. Mikled, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2002. . Potential Use of Agro-Industrial By Products as Dairy Cattle Feed in Northern Thailand. , . International Symposium-cum-Workshop “From an Transitional to an Indistrialized Society : The Role of Dialogue and Networking, 14 - 18 October 2002, ” Hanoi, Vietnam, , 49 Page.
 • V. Mikled, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2002. . Potential Use of Agro-Industrial By Products as Dairy Cattle Feed in Northern Thailand. , . International Symposium-cum-Workshop “From an Transitional to an Indistrialized Society : The Role of Dialogue and Networking” , 14 - 18 October 2002, Hanoi, Vietnam., 49 Page.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, V. Leangwunta, P. Thiravong,, A. Leataragul, A. Phongphaew, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Performance, Carcass, Meat and Fat Characteristics of Thai Native Chicken and Broiler. , . International Symposium-cum-Workshop “From an Transitional to an Indistrialized Society : The Role of Dialogue and Networking”, 14 - 18 October 2002, Hanoi, Vietnam., Page 245-253.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, V. Leangwunta, P. Thiravong, A. Leataragul, A. Phongphaew, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Performance, Carcass, Meat and Fat Characteristics of Thai Native Chicken and Broiler, . International Symposium-cum-Workshop “From an Transitional to an Indistrialized Society : The Role of Dialogue and Networking” , 14 September - 18 October 2002, 45 Page.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, V. Leangwanta, , A. Leotaragul, A Phongphaew, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Perfromance, Carcass, Meat and Fat Characteristic of Thai Native Chicken and Broiler. , . SEAG- Symposium : “The role of dialogue and networking : From a transitional to an industrialized country” , 14 - 18 October 2002, Hanoi University. Hanoi. Vietnam..
 • S. Mekchay, K. Wimmers, S. Ponsuksiri, เทอดชัย เวียรศิลป์, K. Schellander. . 2001. . Polymorphism of Procine C3 Gene in Thai Native Pig. Deutscher Tropentag 2001. , . Conference on International Agricultural Research for Development : One World. Research for a better quality of life. , 9 - 11 October 2001, Bonn University, Germany. , 176 Page.
 • S. Jaturasitta, W. Praharnripurab, S. Pinpong, P. Rurksasen, S. Pichitpantapong, Y. Wudthithumkanaporn, P. Thiravong, ลักษมี วรชัย, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2001. . A comparative study in Thailand on carcass and meat quality in pig production based on increasing Landrace lines. Deutsc, . Conference on International Agricultural Research for Development : One World. Research for a better quality of life. , 9 - 11 October 2001, Bonn University, Germany. , 212 Page.
 • A. Phongphaew, ขวัญชาติ อุดมศรี, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2001. . Effect of some fqctors on mummification in pigs in Thailand. Deutscher Tropentag 2001., . Conference on International Agricultural Research for Development : One World. Research for a better quality of life. , 9 - 11 October 2001, Bonn University Germany., 213 Page.
 • G. Unsrisong, P. Pornsopin, G. Hoerstgen – Schwark, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2001. . Rainbow trout culture in Thailand. Deutscher Tropentag 2001. , . Conference on International Agricultural Research for Development : One World. Research for a better quality of life., 9 - 11 October 2001, Bonn University, Germany. , 218 Page.
 • J. Sittiwong, C. Mikled, เทอดชัย เวียรศิลป์, วราภา คุณาพร, U. ter Meulen. . 2001. . Nutritive values and utilization of passion fruit peel silage for dairy caws in Thailand. , . Deutscher Tropentag 2001 Conference on International Agricultural Research for Development : One World. Research for a better quality of life. , 9 - 11 October 2001, Bonn University, Germany. , 216 Page.
 • A. Songsang, G. Thinggaard, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen . . 2001. . The effect of chlorocholine chloride in diets of laying hens on selected egg physical parameters. , . Deutscher Tropentag 2001. Conference on International Agricultural Research for Development : One World. Research for a better quality of life., 9 - 11 October 2001, Bonn University, Germany. , 218 Page.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2001. . Effect of breeding on different production parameters in wild pigs (Sus scrofa), crossbred pigs and Meishan pigs in Thai, . Deutscher Tropentag 2001. Conference on International Agricultural Research for Development : One World. Research for a better quality of life. , 9 - 11 October 2001, Bonn University, Germany. , 210 Page.
 • C. Mikled, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2001. . Sustainable Highland Development in Northern Thailand under the Royal Project Foundation., . International Symposium cum Workshop on "Resource Management : Public Private Partnership and Knowledge Sharing", 27 - 31 August 2001, SEARCA Los Banos, The Philippines. , Page 55-60.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, S. Kamopas, S. Pichitpantapong, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2001. . Effect of Gender on Chemical Composition, Cooking Loss, Sensory Evaluation and Boar Taint of Finishing Pigs Slaughtered , . International Symposium cum Workshop on “Resourec Management : Public Private Partnership and Knowledge Sharing” , 27 - 31 August 2001, SEARCA Los Banos, The Philippines. , Page 139-146.
 • วันดี ทาตระกูล, T. Tartrakoon, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . The Effect of Protein Source and Diets Formulated based on Ileal Digestible Amino Acids on Nitrogen Exertion of Growing , . Deutschner Tropentag 1999. Knowledge Partnership Challenges and Perspectives for Research and Education at the Turn of the Millennium., 14 - 15 October 1999, 544 Page.
 • T. Tartrakoon, N. Chalearmsan, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . Effect of Bedding on Hygiene condition and Performance in Growing-Finishing Pigs. , . Deutschner Tropentag 1999. Knowledge Partnership Challenges and Perspectives for Research and Education at the Turn of the Millennium. , 14 - 15 October 1999, 49 Page.
 • วันดี ทาตระกูล, O. Insung, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . Comparison of Ileal and Total Tract Digestibilities of Soybean, Peanut and Sesame Meals in Growing Pigs. , . Deutschner Tropentag 1999. Knowledge Partnership Challenges and Perspectives for Research and Education at the Turn of the Millennium. , 14 - 15 October 1999, Humbolt University. Berlin. Germany. .
 • T. Tartrakoon, N. Chalearmsan, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . The Nutritive Value of Banana peel (Musa sapieutum L.) in Growing Pigs., . Deutschner Tropentag 1999. Knowledge Partnership Challenges and Perspectives for Research and Education at the Turn of the Millennium., 14 - 15 October 1999, Humbolt University. Berlin. Germany. , 55 Page.
 • N. Tipakorn, J.D. Kabasa, G. Thinggaard, U. ter Meulen, G.H. Schwark, วันดี ทาตระกูล, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . Evaluation of broiler performance and productivity of the integrated broiler-fish rearing system and the deep litter sys, . Deutschner Tropentag 1999. Knowledge Partnership Challenges and Perspectives for Research and Education at the Turn of the Millennium. , 14 - 15 October 1999, Humbolt University. Berlin. Germany. , 51 Page.
 • S. Mekchay, N. Trakoonjul, S. Ponsuksili, K. Wimmers, K. Schellander, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . Variation of Natural Immunity in Red Jungle Fowl, Native Chicken and Commercial Chicken. , . Deutschner Tropentag 1999. Knowledge Partnership Challenges and Perspectives for Research and Education at the Turn of the Millennium. , 14 - 15 October 1999, Humbolt University. Berlin. Germany. , 35 Page.
 • วันดี ทาตระกูล, U ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . Productive Performance of Weanling Pigs Fed with Different Fat Sources. Proceeding of Deutschner Tropentag. , . Knowledge Partnership Challenges and Perspectives for Research and Education at the Turn of the Millennium. , 14 - 15 October 1999, Humbolt University. Berlin. Germany. , 544 Page.
 • U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . Implication of a Plant Growth Regulator on animal Production and Products., . Quality Control in Animal Production : Nutrition, Management, Health and Product held ., 8 - 12 December 1999, Page 21-28.
 • J. Sittiwong, C. Mikled, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1999. . Utilization of Passion Fruit Pell as Dairy Feed. , . Quality Control in Animal Production : Nutrition, Management, Health and Product. , 8 - 10 December 1999, Held at Chiang Mai University..
 • โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, สุวัฒน์ รัตนรณชาติ, Potikanond, N. . . 1994. . Performance of White Lamphun cattle in feedlot feeding, . Sustainable Animal Production and the Environment" Proceeding of the 7th AAAP Animal Science Congress, 8 - 10 July 1994, Bali, Indonesia, Page 11-16.
 • Brandt, M. , Eckstein, V. , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1987. . Verdaulichkeit von Maisstaerke: Einfluss von Reifegrad und Zerkleinerung auf die Beschaffenheit der im Pansen, in Duennd, . Tagung der AG Futterkonservierung und Fuetterung des Deutschen Maiskomitees, 9 - 10 July 1987, Futterkamp, Germany.
 • Brandt, M. , Schuldt, Anke , Mannerkorpi, Paivi , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1987. . Zur enzymatischen Staerkebestimmung im Darminhalt und Kot von Kuehen mit hitzestabiler Amylase. , . Workshop zu Problemen der Verdauungsphysiologie beim Wiederkaeuer, 16 - 17 January 1986, S. Poppe, Wilhelm-Pieck-Universitaet, Rostock/DDR. Arch. Anim. Nutr., Berlin, 455 Page.
 • Brandt, M. , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1987. . Der Einfluss des Reifegrades von Silomais auf Ort und Ausmass der Verdauung von Maisstaerke in Milchkuehen, . Workshop: Zu Problemen der Verdauungsphysiologie beim Wiederkaeuer, 16 - 17 January 1986, S. Poppe, Wilhelm-Pieck-Universitaet, Rostock/DDR. Arch. Anim. Nutr., Berlin , 466 Page.
 • Brandt, M. , Schuldt. A. , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1986. . Kornergetreide und Lieschkolbenschrotsilage in der Milchviehfuetterung, . Vortraege zur Hochschultagung, 1 - 3 July 1986, Schriftenreihe der Agarwissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet Kiel/ Germany, Page 90-99.
 • Brandt, M. , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 1985. . Zur Verdaulichkeit von Maisstaerke im Pansen and Duenndarm von Milchkuehen, . 39 Tagung in Goettingen , 13 - 15 May 1985, Zeitschrift fuer Tierphysiologie, Tierernaehrung und Futtermittelkunde, Page 57-59.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, Brandt, M , Pabst, K. . . 1985. . Intensitaet der Fermentation von Staerke aus LKS im Pansen der Milchkuh, . Tagung der AG Futterkonservierung und Fütterung, 16 - 17 April 1985, Grub / Germany.
 • Brandt, M , เทอดชัย เวียรศิลป์, Angela Suefke , Drepper, K . . 1984. . Extent of starch digestion in the rumen, small large intestine of dairy cows fed rations containing maize silage (ear an, . 35th Annual Meeting of the European Association of Animal Production , 6 - 9 August 1984, The Hague, The Netherlands.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. . . . Effect of Type of Grazing on Meat Quality of Thai Native Cattle., . Conference on International Agricultural Research for Development. “Utilisation of diversity in land use system: Sustainable and organic approaches to meet human needs”. Deutscher Tropentag 2007, 15 January - 11 October 2007, Witzenhausen ,Germany. [jpg, 1258 KB]
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. . . . Nutritive Values and Utilisation of Grass Silage for Cattle Raising System, . Conference on International Agricultural Research for Development. “Utilisation of diversity in land use system: Sustainable and organic approaches to meet human needs”. Deutscher Tropentag 2007, 15 January - 11 October 2007. [jpg, 631 KB]
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, สัญชัย จตุรสิทธา, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, ณัฐพล จงกสิกิจ, นุชา สิมะสาธิตกุล, เกศินี เกตุพยัคฆ์. . . . Dried Betel Vine (Piper Betel Linn) Leaves as Feed Additive in weaning pig diets, . Deutscher Tropentag, October 9 - 11, 2007 "Utilisation of diversity in land use systems”, 15 January - 11 October 2007. [jpg, 830 KB]
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2551. . คุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของโคพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงปล่อยพืชอาหารหยาบต่างกัน, . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่46, 15 มกราคม 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2551. [jpg, 1134 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา, ประหยัด ทิราวงค์, วราภรณ์ เหลืองวันทา , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2545. . สมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและเนื้อของสุกรระยะขุนที่น้ำหนัก 100 และ 110 กิโลกรัม ที่เสริมสารเร่งการเจริญเติบโตโดยไม่ทราบองค, . การประชุมวิชาการครั้งที่ 4. , 2 - 3 ธันวาคม 2545, ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้., หน้า 157--.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, ประหยัด ทิราวงค์, วราภรณ์ เหลืองวันทา , เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2545. . สมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและเนื้อของสุกรระยะขุนที่น้ำหนัก 100 และ 110 กิโลกรัม ที่เสริมสารเร่งการเจริญเติบโตโดยไม่ทราบองค, . การประชุมวิชาการครั้งที่ 4. , 2 - 3 ธันวาคม 2545, ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. , 157 หน้า.
 • จิรวัฒน์ พัสระ;, โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, ธีระ วิสิทธิพานิช. . 2545. . การใช้ประโยชน์จากกากข้าวมอลต์แห้งเป็นอาหารโคนม., . รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ครั้งที่ 2, 10 - 11 สิงหาคม 2545, ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา. , หน้า 143-152.
 • โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2545. . อาหารสำหรับโคนมในจังหวัดเชียงใหม่., . รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ครั้งที่ 2, 10 - 11 สิงหาคม 2545, ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา. , หน้า 153-161.
 • โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2545. . อาหารสำหรับโคนมในจังหวัดเชียงใหม่, . รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ครั้งที่ 2,, 10 - 11 สิงหาคม 2545, ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา., หน้า 153-161.
 • จิรวัฒน์ พัสระ, โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, ธีระ วิสิทธิพานิช. . 2545. . การใช้ประโยชน์จากกากข้าวมอลต์แห้งเป็นอาหารโคนม., . รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ครั้งที่ 2,, 10 - 11 สิงหาคม 2545, วิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา. , หน้า 143-152.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, โชค มิเกล็ด. . 2544. . Site and Extend of Cassava starch digestion in ruminants, . International Workshop on “Current Research and Development of Cassava as Animal Feeds. Organized by KKU and SIDA-SAREC. , 23 - 24 กรกฏาคม 2544, Khon Kaen University, Thailand..
 • เอกสิทธิ์ สมคุณา , นฤมล สุมาลี , วีระ ชีตารักษ์ , โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์, นิรันดร โพธิกานนท์. . 2544. . พืชอาหารสัตว์สำหรับโคนมในจังหวัดเชียงใหม่., . รายงานการประชุมทางวิชาการ “การผลิตน้ำนมจากพืชอาหารสัตว์” , 28 - 29 พฤษภาคม 2544, ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .
 • โกมุท อุ่นศรีส่ง, ประสาน พรโสภิณ, มะลิ บุณยรัตผลิน, สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์, สมศรี งามวงค์ชน, เทอดชัย เวียรศิลป์, G. Hoerstgen-Schwark. . 2544. . การทดลองเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทราท์ที่ดอยอินทนนท์. , . รายงานการประชุมทางวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544., 30 - 31 ตุลาคม 2544, อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง จ. เชียงใหม่. , หน้า 127-156.
 • โกมุท อุ่นศรีส่ง, ประสาน พรโสภิณ, มะลิ บุณยรัตผลิน, เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen, G. Hoerstgen-Schwark. . 2544. . การทดลองเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทราท์ที่ดอยอินทนนท์, . รายงานการประชุมทางวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544., 30 - 31 ตุลาคม 2544, ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง จ. เชียงใหม่. , หน้า 127-156.
 • เอกสิทธิ์ สมคุณา, โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2540. . การใช้เทคนิคถุงไนลอน เพื่อประเมินค่าการสลายตัวของอาหารหยาบและอาหารข้นในกระเพาะหมักของโคนม., . รายงานการประชุมสัมมนาการทางวิชาการ “แนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย, 11 - 13 ธันวาคม 2540, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 282-290.
 • เอกสิทธิ์ สมคุณา, โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2540. . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถุงไนลอนที่มีขายในประเทศไทยและที่สั่งจากต่างประเทศในการประเมินค่าการสลายตัวของกากถั่วเหลืองแ, . รายงานการประชุมสัมมนาการวิชาการ “แนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย”, 11 - 13 ธันวาคม 2540, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , หน้า 292-301.
 • บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2534. . ผลความก้าวหน้าด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องจากงานทดลอง., . เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตร "อาหารโคเนื้อ-โคนม." รุ่นที่ 4 , 3 กรกฏาคม - 6 สิงหาคม 2534, ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขตกำแพงแสน. จ. นครปฐม.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, นิรันดร โพธิกานนท์, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. . 2531. . สรุปผลงานวิจัยด้านอาหารโคนม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., . เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางงานวิจัยเพื่อพิจารณาการผลิตโคนมเพื่อเกษตรกรรายย่อย, 7 - 9 ธันวาคม 2531, สถาบันพัฒนาฝึกอบรมและวิจัยโคนมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่. .
 • . 2527. . Extent of starch digestion in the rumen, small large intestine of dairy cows fed rations containing maize silage (ear an, . 35th Annual Meeting of the European Association of Animal Production , 21 มีนาคม 2548, The Hague, The Netherlands.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, ศันศนีย์ ศรแมน, , รติวรรณ เข็มทรัพย์ , L. Falvey. . 2523. . คุณค่าทางอาหารของหญ้าธรรมชาติบนที่สูงของประเทศไทย., . รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สาขาสัตว์ ครั้งที่ 18., 28 - 30 มกราคม 2523, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2521. . การประเมินคุณค่าทางอาหารของข้าวโพดพันธุ์ที่มีไลซีนสูง (Opaque-2) ในการใช้เป็นอาหารสุกร, . การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ครั้งที่ 16., 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2521.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, สุชีพ รัตนสาร, สัมฤทธิ์ แสนบัว , ภรณี โอฬาริกชาติ. . 2521. . ผลของการใช้กากเมล็ดยางพาราเลี้ยงสุกร, . การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 16., 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2521, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • สุชีพ รัตนสาร, เทอดชัย เวียรศิลป์, สัมฤทธิ์ แสนบัว. . 2521. . ผลของการใช้ข้าวโพดหมักเลี้ยงสุกรรุ่น-ขุน., . การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 16. , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2521, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์..
 • สัมฤทธิ์ แสนบัว, เทอดชัย เวียรศิลป์, สุชีพ รัตนสาร. . 2521. . ข้อสังเกตในการใช้ปลายข้าวเลี้ยงสุกรก่อนส่งตลาด., . การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 16. , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2521, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2521. . การทดลองเปรียบเทียบอาหารสุกรต่างๆ ที่ใช้เลี้ยงสุกรหย่านมก่อนกำหนด. , . การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 16. , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2521, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์, สุชีพ รัตนสาร, สัมฤทธิ์ แสนบัว. . 2521. . ข้อสังเกตในการใช้ข้าวโพดและข้าวเปลือกบดที่ความละเอียดต่างกันเลี้ยงสุกรรุ่น-ขุน., . การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 16., 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2521, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เทอดชัย เวียรศิลป์. . . . ผลของชนิดอาหารหยาบต่อคุณภาพซากของโคพื้นเมืองไทย, . การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 30 มกราคม - 7 ธันวาคม 2550. [jpg, 1481 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Ruminant Nutrition (Ruminant Nutrition)
 • Animal Nutrition (Animal Nutrition)
 • Animal Production (Animal Production )

การศึกษา

 • 2525 : Dr.sc.agr. (Animal Nutrition) , Christian - Albrecht Universitaet zu Kiel , Germany
 • 2518 : M.Sc. (Animal Nutririon) , University of Newcastle upon Tyne , England (United Kingdom)
 • 2515 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2511 : ม.ศ 5 , โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา , ไทย
 • 2510 : ม.ศ 4 , โรงเรียนอินทรศึกษา , ไทย
 • 2508 : ม.ศ 3 , โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2545 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2543 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2540 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2529 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th