หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.พิชัย คงพิทักษ์
(Assistant Professor PICHAI KONGPITAK)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
โทรศัพท์ : 0 5394 4030
อีเมล : pichai.k@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2556)

งานสอน (3/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2006 . The effectiveness of stingless bees (Trigona laeviceps) in Macadamia nut Macadamia integrifolia Maiden and Betche) production of Thailand. . Beekeeping Workshop .

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • พิชัย คงพิทักษ์. 2545 . การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เชียงใหม่,ประเทศไทย, 44 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • Bee and Beekeeping (Bee and Beekeeping )
 • Insect Pullinators (Insect Pullinators)
 • Industrial Entomology (Industrial Entomology)

การศึกษา

 • 2527 : วท.ม. (กีฏวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2521 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2547 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2541 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2534 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2527 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th