หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
(Professor Dr. SANCHAI JATURASITHA)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5322-1667
อีเมล : sanchai.j@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา (27 พฤศจิกายน 2555 - 26 พฤษภาคม 2559)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24 พฤศจิกายน 2544 - 23 พฤศจิกายน 2548)

งานสอน (2/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . Enrichment with n–3 fatty acid by tuna oil feeding of pigs: changes in composition and properties of bacon and different sausages as affected by the supplementation period. 2011. . Canadian Journal of Animal Science . 91 (1) : 87-95.
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2009 . Effect of dietary dried milky sludge on productive performance and egg quality in laying Japanese quail. 2009. . Animal Science Journal . 80 : 310-315. [pdf, 83 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2009 . Early deposition of n-3 fatty acids from tuna oil in lean and adipose tissue of fattening pigs is mainly permanent. 2009. . Journal of Animal Science . 87 : 693-703. [pdf, 311 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2009 . Carcass and meat quality of Thai native cattle fattened on Guinea grass (Panicum maxima) or Guinea grass-legume (Stylosanthes guianensis) pastures. 2009. . Meat Science : 155-162. [pdf, 210 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2008 . Backfat characteristics of barrows and gilts fed on tuna oil supplemented diets during the growing-finishing periods. 2008. . Asian_Australian Journal of Animal Science . [doc, 313 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2008 . Carcass and meat characteristics of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer breeds and their crossbred. 2008. . Archives of Animal Breeding . 51 (3). [pdf, 192 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2008 . Differences in carcass and meat characteristics between chicken indigenous to Northern Thailand (Black-boned and Thai Native) and imported extensive breeds (Bresse and Rhode Island Red). 2008. . Poult. Sci. . 87 (1) : 160-169. [pdf, 1254 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2007 . Efficiency of tuna oil to modify meat quality and fatty acid profile in pork as affected by gender and slaughter weight. 2007 . J. Appl. Anim. Res. . 32 (4) : 125-131. [pdf, 120 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Somjit Pichitpantapong, Varaporn Leangwunta, Ratchaneewan Khiaosa-ard, Tawatchai Suppadit, Michael Kreuzer. 2006 . Increasing the slaughter weight of boars: Effects on performance and pork quality. 2006. . J. Appl. Anim. Res. . 30 (1) : 19-24.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Sompob Kamopas, Tawadchai Suppadit, Ratchaneewan Khiaosa-ard , Michael Kreuzer. 2006 . The effect of gender of finishing pigs slaughtered at 110 kilograms on performance, and carcass and meat quality. 2006 . ScienceAsia . 32 (3) : 293-301.
 • Tawadchai Suppadit, สัญชัย จตุรสิทธา, Nakarin Pripwai. 2006 . Utilization of hydrated sodium calcium aluminosilicate and vermiculite for aflatoxin B1 adsorbsion in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) diets. 2006 . J. Appl. Anim. Res. . 29 (2) : 129-132.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Ratchaneewan Khiaosa-Ard, Pensri Chungsiriwat, Tepparit tubboonmee, Michael Kreuzer. 2005 . Effect of the period of feeding tuna oil to fattening pigs on the quality of Chinese-style sausage. 2005 . J. of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics . 83 (83) : 129-137.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, P. Thirawong, V. Leangwunta, M. Kreuzer. 2004 . Reducing toughness of beef from Bos indicus draught steers by injection of calcium chloride: effect of concentration and time postmortem. 2004 . Meat Sci. (68) : 61-69.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, W. Leungwanta, D. Pichpol, K. Na-Lampang , K. Temyord. 2004 . Effect of the addition of different acids and propyl gallate dips on colonisation of aged poultry with E. coli, Staphylococcus areus and Salmonella. 2004 . J. of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics . 80 (80) : 230-235.
 • N. Pripwai, N. Chaowittayangkul, T. Suppadit, สัญชัย จตุรสิทธา. 2004 . Effects of cooking methods of Thai spice sausage on chemical composition and sensory evaluation. 2004 . J. of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics . 80 (80) : 247-251.
 • N. Pripwai, N. Chaowittayangkul, T. Suppadit, สัญชัย จตุรสิทธา. 2004 . Sulfamethazine residues in pork with difference withdrawal periods and pig tissues in Chiang Mai market. 2004 . J. of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics . 80 (80) : 214-225.
 • 2002 . Enrichment of pork with omega-3 fatty acids by tuna oil supplements: Effects on performance as well as sensory, nutritional and processing properties. 2002 . Asian-Aust. J. Anim. Sci. . 15 (11) : 1622-1633.
 • Suppadit, ,T., V. Kittikoon, J.P. Keys, W. Chaicumpa, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, สัญชัย จตุรสิทธา. 2002 . Utilization of broiler litter as a source of crude protein for cattle I. The nutritional effect of different feed modification. 2002 . Thai J. Agric. Sci . 35 (4) : 427-436.
 • Suppadit, T, V. Kittikoon, J.P. Keys, W. Chaicumpa, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, สัญชัย จตุรสิทธา. 2002 . Utilization of broiler litter as a source of crude protein for cattle II. Productive performance aspects. 2002 . Thai J. Agric. Sci . 35 (4) : 437-449.
 • Luangpruksachat, J, สัญชัย จตุรสิทธา, R. Jirarut, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. 2000 . Effects of dietary vitamin E and C on the quality of pork. 2000 . Kasetsart J. (Nat. Sci.) . 34 (3) : 345-354.
 • 2554 . ผลของอาหารที่ใช้ขุนต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของแม่โคนมคัดทิ้ง. 2554 . วารสารเกษตร . 27 (2) : 113-120.
 • 2554 . คุณภาพซากและเนื้อของโคขาวลำพูนและโคลูกผสมบราห์มันที่เลี้ยงด้วยหญ้าแพงโกล่า. 2554 . วารสารเกษตร . 27 (1) : 69-76.
 • 2553 . ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC5R ต่ออัตราการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ). 2553 . วารสารเกษตร . 26 (2) : 163-172.
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2550 . คุณภาพเนื้อเพื่อการบริโภคของไก่เบรส และไก่กระดูกดำ . KKU. Vet. J. . 17 (2) : 1-10.
 • ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ , วิโรจน์ กิติคุณ , รุ่งจรัส หุตะเจริญ, วันชัย ผาหิหัตถกร, นวรัตน์ พรสวัสดิ์ชัย , สัญชัย จตุรสิทธา, ภัคพงศ์ ปวงสุข. 2545 . การใช้กากส่าเหล้าแห้งเป็นแหล่งโปรตีนรวมในอาหารนกกระทาเนื้อ. 2545 . แก่นเกษตร. . 3 (4) : 234-243.
 • ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ , วิโรจน์ กิติคุณ , รุ่งจรัส หุตะเจริญ, สัญชัย จตุรทธา, สุทธาพันธ์ โพธิ์กำเนิด. 2545 . การใช้รากสมุนไพรหนอนตายหยากผสมในอาหารและมูลไก่เพื่อควบคุมหนอนแมลงวัน I. สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่ . แก่นเกษตร . 2545 (30) : 129-136.
 • ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ , วิโรจน์ กิติคุณ, รุ่งจรัส หุตะเจริญ, สัญชัย จตุรสิทธา, สุทธาพันธ์ โพธิ์กำเนิด. 2545 . การใช้รากสมุนไพรหนอนตายหยากผสมในอาหารและมูลไก่เพื่อควบคุมหนอนแมลงวัน II. พัฒนาการของหนอนแมลงวัน . . แก่นเกษตร . 2545 (30) : 137-145.
 • ปัทมา ฤกษะเสน, สัญชัย จตุรสิทธา, ยุวฉัตร วุฒิธรรมคณาพร, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, บุญลือ เผือกผ่อง. 2543 . การศึกษาเปรียบเทียบการเสริมน้ำมันปลาที่ระดับต่างๆ ในอาหารสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก. 2543 . แก่นเกษตร . 28 (2) : 79-88.
 • ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, สัญชัย จตุรสิทธา, สุรกิจ ยะราช. 2543 . การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตของแกะพื้นเมืองและแกะลูกผสมที่เลี้ยงขังกับเลี้ยงปล่อย. 2543 . ว. พระจอมเกล้าลาดกระบัง . 8 (1) : 7-12.
 • ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, สัญชัย จตุรสิทธา. 2542 . การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากและการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองและแพะลูกผสมที่เลี้ยงขังและเลี้ยงปล่อย. 2542 . ว. พระจอมเกล้าลาดกระบัง . 7 (2) : 7-15.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2551 . เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ พิมพ์ครั้งที่ 2 , จ. เชียงใหม่, 335 หน้า. [jpg, 474 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2547 . การจัดการเนื้อสัตว์ , เชียงใหม่, 170 หน้า.
 • สัญชัย จตุรสิทธา. 2543 . เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ , เชียงใหม่, 244 หน้า.
 • สัญชัย จตุรสิทธา. . การจัดการเนื้อสัตว์ , จ. เชียงใหม่, 170 หน้า. [jpg, 117 KB]

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • 2553 . เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (พิมพ์ครั้งที่ 3) , จ. เชียงใหม่, 367 หน้า.

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • 2005 . Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (Supplement 83): The Role of German Alumni in Rural/Regional Development and Entrepreneurship , Jakarta Timur, Indonesia, 258 Page.
 • 2004 . Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (Supplement 80): Food Security and Sustainable Resource Management in a Market Economy : Challenges and Opions , Chiang Mai, Thailand, 354 Page.
 • 2549 . รายงานการประชุมวิชาการสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 เรื่องการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน , เชียงใหม่ ประเทศไทย, 465 หน้า.
 • 2547 . รายงานการประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่3 “บทบาท และทิศทางปศุสัตว์ไทย กับการเป็นครัวของโลก” , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 493 หน้า.
 • 2545 . รายงานการประชุมวิชาการสาขาสัตวศาสตร์ /สัตวบาล/ สัตวแพทย์ ครั้งที่ 3 ในงานเกษตรแห่งชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการผลิตสัตว์ : จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค , 577 หน้า.
 • 2542 . รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ครั้งที่ 2 ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เรื่อง การควบคุมคุณภาพในการผลิตสัตว์: โภชนาศาสตร์ สุขศาสตร์ การจัดการ และผลิตภัณฑ์ , 493 หน้า.
 • 2540 . รายงานการประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ครั้งที่ 1ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 1: แนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย , 341 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2010. . Effect of slaughter weight on muscle characteristics of swamp buffaloes., . Paper presentation in “Agricultural and veterinary animal nutrition research in an alliance” , 6 May 2010, Zurich, Switzerland, Page 191-194.
 • . 2010. . Effect of purple rice (Oryza sativa L.) on the meat quality of finishing pigs. , . Paper presentation in “Agricultural and veterinary animal nutrition research in an alliance” , 6 May 2010, Zurich, Switzerland, Page 195-202.
 • . 2009. . Effect of pasture vs concentrate feeding on carcass and meat characteristics of finishing swamp buffalo (Bubalus bubalis, . Proceeding of the Conference on International Researchon Food Security, Natural Resource Management and Rural Development: Tropentag: Biophysical and Socio-economic Frame Conditions for the Sustainable Management of Natural Resources, 6 - 8 October 2009, Hamburg, Germany.
 • . 2009. . Effect of roughage : concentrate ratio on fatty acid composition of the Longissimus dorsi of mature buffaloes, . Von der Billigmarke zur Spezialitaet: Beitrag der Tierernaehrung in der Lebelproduktion, 5 May 2009, Zurich, Switzerland.
 • สัญชัย จตุรสิทธา. . 2008. . Can long-chain omega-3 fatty acids, provided early in fattening, be recovered in pork at slaughter? , . Annual Conference of Animal Nutrition and Physiology, Goettingen, Germany, 5 December 2007 - 4 April 2008. [doc, 35 KB]
 • . 2008. . Performance and carcass characteristics of mature buffaloes fed diets with different roughage: concentrate ratios, . Globalization and Climate Change: The Change of Animal Nutrition in Switzerland?, 6 May 2008.
 • . 2008. . Effect of time of incorporation of Tuna Oil in Finishing Swine Diet on Pork Characteristics, . Proceeding of the Conference on International Agriculture Research for Development: Tropentag: Competition for Resource in a Changing World: New Drive for Rural Development, 7 - 9 October 2008, Hohenheim, Germany.
 • . 2008. . Effect of slaughter ages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on carcass and meat quality reared up on Royal Project F, . Proceeding of the Conference on International Agriculture Research for Development: Tropentag: Competition for Resource in a Changing World: New Drive for Rural Development, 7 - 9 October 2008.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Parinya Kanyakum, Ratchaneewan Khiaosa-ard , นุชา สิมะสาธิตกุล, Michael Wicke, Amnuay Leawtharakul. . 2006. . Chemical composition and sensory evaluation of breast muscle of indigenous and modern chickens raised in North Thailand., . Deutscher Tropentag. “Prosperity and Poverty in a Globalized World Challenges for Agricultureal Research” , 11 - 13 October 2006, Germany.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Parinya Kanyakum, Amnuay Leawtharakul, นุชา สิมะสาธิตกุล, Ratchaneewan Khiaosa-ard , Michael Wicke. . 2006. . Carcass yield and physicochemical characteristics of indigenous and modern chickens reared in North Thailand., . Tierernaehrungsforschung zwischen wissenschaftlichem Anspruch und praktischer Relevanz, 10 May 2006, Zurich, Switzerland., Page 175-179.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, รัชนีวรรณ เขียวสะอาด, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, วิบูลย์ รัตนาปนนท์, เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์, นครินทร์ พริบไหว, Michael Kreuzer. . 2005. . Effect on pork quality of period of feeding tuna oil to swine as a source of omega-3 fatty acids., . 6th International Symposium-cum-Workshop in Southeast Asia on “(In) Equity and Development: The Role of Science and Technology for Agriculture and Rural Development” , 22 - 26 August 2005, Yogjakarta, Indonesia.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, T. Srikanchai, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, S. Chakeredza, U. ter Meulen. . 2005. . Effect of Gender and Slaughter Weight on Pork Quality of Swine Received Tuna Oil During Growing and Finishing Period, . Deutscher Tropentag : The Global Food & Product Chain– Dynamics, Innovations, Conflicts, Strategies, 11 - 13 October 2005, University of Hohenheim, Hohenheim, Germany.
 • Ratchaneewan Khiaosa-ard, สัญชัย จตุรสิทธา, Pensri Chungsiriwat, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, Viboon Rattanapanon, Michael Kreuzer. . 2005. . Importance of the period of feeding tuna oil to pigs on its efficacy to decrease the omega-6 : omega-3 fatty acid ratio , . Paper Presentation in “Focus Digestion – Key for Efficient Animal Nutrition” , 13 May 2005, Zurich, Switzerland, Page 163-168.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Tiranun Srikanchai,, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, Viboon Rattanapanon , Michael Kreuzer. . 2005. . Importance of sex and slaughter weight for the effect of tuna oil on the omega-3 concentration of M. longissimus dorsi l, . Tierernaehrungsforschung zwischen wissenschaftlichem Anspruch und praktischer Relevanz, 10 May 2006, Zurich, Switzerland, Page 171-174.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, W. Leungwanta, Duangporn Pichpol, Kachaporn Temyord, เทอดชัย เวียรศิลป์, J.D. Kabasa, Udo ter Meulen. . 2004. . Effect of modified atmosphere on shelf life of fresh poultry meat dipping in propyl gallate combined with phosphoric aci, . Deutscher Tropentag in “Rural Poverty Reduction through Research for Development and Transformation” , 5 - 7 October 2004.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, R. Khiaosa-ard, N. Pripwai, A. Sunthornnet, V. Leangwunta , M. Kreuzer. . 2004. . Influence of sex, weight and muscle on fatty acid profile, cholesterol content and shelf life of meat from Thai Native a, . Paper Presentation in “Fat in Meat, Milk and Egg – Challenges for Animal Nutrition” , 13 May 2004, Zurich, Switzerland, Page 164-167.
 • T. Verasilpa, P. Polbamsungwajchara, สัญชัย จตุรสิทธา, วันดี ทาตระกูล, Udo ter Meulen. . 2003. . Effect of selenium chelate inclusion in growing-finishing pig diet on productive performance and residual selenium in bl, . Deutscher Tropentag in “Technological and Institutional Innovations for Sustainable Rural Development” , 8 - 10 October 2003, Goettingen, Germany.
 • ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, A. Khad-tiya, สัญชัย จตุรสิทธา, นุชา สิมะสาธิตกุล, Udo ter Meulen, T. Verasilpa. . 2003. . Effect of yoghurt on colibacillosis treatment in piglets. , . Deutscher Tropentag in “Technological and Institutional Innovations for Sustainable Rural Development” , 8 - 10 October 2003, Goettingen, Germany..
 • S. Sruamsiri, สัญชัย จตุรสิทธา, T. Vijai, T. Verasilpa, P. Silman, M. Kreuzer. . 2003. . Soybean straw replacing low-quality Brachiaria grass by in forage-concentrate diets - effects on performance and carcass, . Deutscher Tropentag in “Technological and Institutional Innovations for Sustainable Rural Development” . , 8 October - 10 December 2003, Goettingen, Germany.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, V. Leangwunta, P. Thirawong, A. Leotaragul, อังคณา ผ่องแผ้ว, N. Pribwai, M. Kreuzer. . 2003. . Vienna sausage quality as affected by the use of Thai native chicken or their crosses with meat strains, . Paper Presentation in “Healthy Farm Animals – Today’s Role of Feed Additives in Animal Nutrition” , 15 May 2003, Zurich, Switzerland, Page 190-193.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, P. Thirawong, T. Verasilpa, ลักษมี วรชัย, M. Kreuzer. . 2003. . Reducing toughness of beef from draught steers by injection calcium chloride, . Poster Presentation in “Rio+11 : Towards a New Paradigm in Agriculture Research – The Challenge of Sustainable Development” , 6 June 2003, Zurich, Switzerland.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, V. Leangwunta, P. Thiravong, A. Leotaragul, A . Phongphaew, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Performance, carcass, meat and fat characteristics of Thai native chicken and broiler, . 3rd International Symposium-cum-Workshop in Southeast Asia on “From a Transitional to an Industrialized Society: The Role of Dialogue and Networking” , 14 - 18 October 2002, Hanoi, Vietnam.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, W. Compinis, W. Sirinupongsanan, เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen, ลักษมี วรชัย, C. Kanthapanit. . 2002. . Effect of soybean in milk replacer on veal calf performance, . Deutcher Tropentag in “Challenges to Organic Farming and Sustainable Landin the Tropics and Subtropics , 9 - 11 October 2002, Witzenhausen, Germany.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, P. Suwanit, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, A. Leotaragul, C. Kanthapanit; , U. ter Meulen. . 2002. . Effect of Thai herb (Asiatic pennywort) in broiler ration on productive performance and carcass quality. , . The 3rd International Symposium-cum-Workshop in Southeast Asia on “From a Transitional to an Industrialized Society: The Role of Dialogue and Networking” , 14 - 18 October 2002, Hanoi, Vietnam.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, W. Praharnripurab, S. Pinpong, P. Rurksasen, S. Kamopas, S. Pichitpantapong, Y. Wudthithumkanaporn, P. Thiravong, ลักษมี วรชัย, U. ter Meulen, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2001. . A comparative study on carcass and meat quality in pig production based on increasing Landrace lines, . Conference on International Agricultural Research for Development on “One World Research for a Better Quality of Life”, , 9 - 11 October 2001, University of Bonn, Bonn, Germany.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, S. Pichitpantapong, S. Kamopas, P. Praharnripurab, S. Pinphong, P. Chungsiriwat, C. Khanthapanit. . 2001. . Effect of slaughter weight of boars fed on a diet limited in tryptophan content on chemical composition and sensory acce, . From Excess to Deficit: Dealing with the shortage of Proteinous Feeds, 16 May 2001, ETH, Zurich, Switzerland, Page 174-177.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, S. Kamopas , S. Pichitpantapong, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2001. . Effect of gender on chemical composition, cooking loss, sensory evaluation and boar taint of finishing pigs slaughtere, . the 2nd International Symposium-cum-Workshop on “Resource Management: Public-Private Partnership and Knowledge Sharing” , 27 - 31 August 2001, SEARCA, College, Laguna, Philippines.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, S. Pichitpantapong, P. Phongpiachan, W. Praharnripurab, S. Pinphong. . 2000. . Effect of slaughter weight on carcass and meat quality of boars receiving rations limited in tryptophan and fiber conten, . Animal Nutrition as Part of a Sustainable Agriculture, 18 May 2000, ETH, Zurich, Switzerland, Page 124-127.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Y. Wudthithumkanaporn, P. Rurksasen, P. Phongpiachan, ลักษมี วรชัย, M. Kreuzer. . 2000. . Effect of tuna oil supplementation on cholesterol, triglyceride and lipoprotein concentrations in gilt’s blood plasma , . Animal Nutrition as Part of a Sustainable Agriculture, 18 May 2000, ETH, Zurich, Switzerland, Page 128-131.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, S. Kamopas, S. Pichitpantapong, W. Praharnripurab, C. Khanthapanit. . 2000. . Effect of gender on nutritive values and meat quality of finishing pigs fed on tryptophan and fiber-limited diets, . Consumer Safety and Residues in Animal Products, 26 - 28 July 2000, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai Univers, Page 109-117.
 • สัญชัย จตุรสิทธา. . . . Meat characteristics of buffaloes fed with different roughage : concentrate ratios., . VIII World Buffalo Congress. Caserta, Italy. Oct 19-21, 2007., 1 October - 15 November 2007, Caserta, Italy.. [doc, 73 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา, นุชา สิมะสาธิตกุล. . . . Fatty acid and amino acid profiles of breast and thigh muscle of Bresse and Black-boned (Cheefah and Fahluang) chickens , . Deutscher Tropentag. “Utilisation of diversity in land use system: Sustainable and organic approaches to meet human needs” October 9-11, 2007. , 1 October - 7 November 2007, Witzenhausen, Germany.. [jpg, 238 KB]
 • . 2553. . ผลของน้ำหนักฆ่าต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อและคุณภาพเนื้อของกระบือปลัก. , . รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที 48 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, ม. เกษตรศาสตร์, หน้า 17-26.
 • . 2553. . ผลของน้ำหนักฆ่าต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อและคุณภาพเนื้อของกระบือปลัก. , . รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48. , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, หน้า 17-26.
 • . 2552. . ผลของระดับอาหารข้นต่อคุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของกระบือปลักขุน, . สัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2552, โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อ. เมือง จ. กระบี่.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2551. . คุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของโคพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงปล่อยแปลงพืชอาหารหยาบต่างกัน, . รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ระหว่าง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, กรุงเทพ, 305 หน้า. [jpg, 108 KB]
 • ศุภศิษฏ์ บุญนวล , นุชา สิมะสาธิตกุล, อำนวย เลี้ยวธารากุล , สัญชัย จตุรสิทธา. . 2550. . คุณภาพเนื้อเพื่อการบริโภคของไก่เบรส และไก่กระดูกดำ, . การประชุมทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8 , 7 - 8 มิถุนายน 2550, ขอนแก่น, ประเทศไทย, หน้า 39-42.
 • ถิรนันท์ ศรีกัญชัย, สัญชัย จตุรสิทธา, ชวลิต แต้ภักดี , พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, วิบูลย์ รัตนาปนนท์. . 2549. . ผลของอาหารน้ำมันปลาทูน่า เพศ และน้ำหนักฆ่า ของสุกรรุ่น-ขุนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุนเชียง. , . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพฯ, หน้า 29-36.
 • ศุภศิษฎ์ บุญนวล, ถิรนันท์ ศรีกัญชัย, สัญชัย จตุรสิทธา, เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์ , เทพฤทธิ์ ทับบุญมี. . 2549. . การเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 ในไส้กรอกเวียนนา ด้วยการเสริมน้ำมันปลาทูน่า, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 ระหว่าง 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพฯ, หน้า 45-52.
 • อัจฉรา ขยัน, ถิรนันท์ ศรีกัญชัย , สัญชัย จตุรสิทธา, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, วิบูลย์ รัตนาปนนท์. . 2548. . คุณค่าการบริโภคของผลิตภัณฑ์เบคอนจากสุกรที่เลี้ยงด้วยน้ำมันปลาทูน่า, . การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 “การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน, 14 - 15 พฤศจิกายน 2548, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 349-404.
 • ธนาธิป วิใจ, สมปอง สรวมศิริ, ไพโรจน์ ศิลมั่น, สัญชัย จตุรสิทธา. . 2548. . คุณภาพเนื้อและไขมันของแกะเพศผู้ที่เลี้ยงด้วยเปลือกฝักถั่วเหลือง, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 ระหว่าง 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548. กรุงเทพฯ. หน้า 78-86, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 78-86.
 • พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ, สัญชัย จตุรสิทธา, นุชา สิมะสาธิตกุล, ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ , ธีระ วิสิทธิ์พานิช. . 2547. . ผลของซัลบูทามอลในอาหารสุกรขุนต่อประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพซาก, . การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2, 20 สิงหาคม 2547, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่.
 • ธนาธิป วิไจ , สมปอง สรวมศิริ , ไพโรจน์ ศิลมั่น , สัญชัย จตุรสิทธา. . 2547. . สมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของลูกโคที่มี การใช้แป้งถั่วเหลืองเป็นโปรตีนเสริมในนมเทียมเพื่อผลิตเนื้อลูกโค., . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2547, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพ/ไทย, หน้า 55-62.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, รัชนีวรรณ เขียวสะอาด, อังคณา ผ่องแผ้ว, อำนวย เลี้ยวธารากุล, ศุภฤกษ์ สายทอง, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, วราภรณ์ เหลืองวันทา , ณัฐพัชร์ ลงกานี. . 2547. . คุณภาพซากและเนื้อทางอ้อมของไก่พื้นเมืองและไก่บ้านไทยในเพศและน้ำหนักต่างกัน, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 ระหว่าง 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2547. 137-146, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2547, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ กรุงเทพ/ ไทย, หน้า 137-146.
 • ถิรนันท์ ศรีกัญชัย , สัญชัย จตุรสิทธา, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, วิบูลย์ รัตนาปนนท์. . 2547. . ผลของอาหารน้ำมันปลา เพศ และน้ำหนักฆ่า ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากสุกรรุ่น-ขุน., . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1 , 7 - 9 ธันวาคม 2547, อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม.
 • วราภรณ์ เหลืองวันทา , สัญชัย จตุรสิทธา, อำนวย เลี้ยวธารากุล , อังคณา ผ่องแผ้ว, ชัยณรงค์ คันธพนิต. . 2546. . คุณภาพเนื้อและไขมันของไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมสองสายและสามสายพันธุ์, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41 , 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2546, กรุงเทพ, หน้า 52-63.
 • T. Suppadit, V. Kittikoon, J. P. Key, W. Chaicumpa, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, สัญชัย จตุรสิทธา. . 2545. . Development of broiler litter fermented by cassava meal or effective microorganism by pelleting method. , . The Second Symposium on Southern Animal Science Conference, 10 - 11 สิงหาคม 2545, Prince of Songkhla University, Songkhla, Thailand, หน้า 43-53.
 • ไพศาล สะแสงตา , ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ , สุชาติ นวกวงษ์ , ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช , ชาลี นาวานุเคราะห์ , นุกูล แสงพันธุ์ , สัญชัย จตุรสิทธา. . 2545. . การใช้หนอนแมลงวันตากแห้งจากมูลสุกรทดแทนปลาป่นในอาหารไก่เนื้อระยะแรก, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4, ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ, สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ. เชียงใหม่. , 2 - 3 ธันวาคม 2545, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ. เชียงใหม่.
 • สมปอง สรวมศิริ, ไพโรจน์ ศิลมั่น , สัญชัย จตุรสิทธา. . 2545. . ผลของแป้งถั่วเหลืองในอาหารแทนนมต่อสมรรถภาพในการผลิตของโคนมเพศผู้ (อายุ 14 วันถึง 1 ปี). , . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4, ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ, สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ. เชียงใหม่., 2 ธันวาคม 2545, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ. เชียงใหม่.
 • สมปอง สรวมศิริ, ไพโรจน์ ศิลมั่น, สัญชัย จตุรสิทธา. . 2545. . การศึกษาลักษณะซาก และผลตอบแทน จากการใช้แป้งถั่วเหลืองในอาหารแทนนมเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้. , . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4, ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ, สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ. เชียงใหม่. , 2 ธันวาคม 2545, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ. เชียงใหม่.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, ประหยัด ทิราวงศ์, วราภรณ์ เหลืองวันทา, ชัยณรงค์ . . 2545. . ผลของการเสริมสารเร่งการเจริญเติบโตโดยไม่ทราบองค์ประกอบ (พาแนกซิน) ในสูตรอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพซาก และเนื้อของ, . รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 สิงหาคม 2545, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่ .
 • ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, วิโรจน์ กิติคุณ, สัญชัย จตุรสิทธา, อภิชาติ ชนประชา. . 2545. . การใช้เนื้อหอยเชอรี่บดตากแห้งทดแทนปลาป่นในอาหารไก่เนื้อ: ช่วงอายุ 28-45 วัน, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 (เกษตรนเรศวร) , 28 - 29 กรกฏาคม 2545, มหาวิทยาลัยนเรศวร , จ. พิษณุโลก.
 • นวรัตน์ พรสวัสดิ์ชัย, วิโรจน์ กิติคุณ;, รุ่งจรัส หุตะเจริญ, วันชัย ผาติหัตถกร, . . 2545. . ผลของการใช้กากส่าเหล้าแห้งผสมในอาหารนกกระทาไข่ : ช่วงอายุ 32-36 สัปดาห์, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการสัตวศาสตร์/สัตวบาล/สัตวแพทย์ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 , 28 - 29 มกราคม 2545, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , หน้า 337-343.
 • Suppadit, T.; , V. Kittikoon, J.P. Key, สัญชัย จตุรสิทธา, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. . 2544. . Development of broiler litter as valuable animal feed ingredient by mixing cassava meal or effective microorganism by fe, . The Second Symposium on Sustainable Utilization of Agricultural Byproducts for Animal Production, 26 - 27 กรกฏาคม 2544, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. , หน้า 19-28.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, Y. Wudthithumkanaporn, , S. Pinpong, P. Rurksasen;, W. Praharnripurab, N. Poosaran. . 2543. . The effect of dietary supplementation of tuna oil in finishing pig on chemical composition and oxidative status of smoke, . The International Conference Tropical Agriculture Technology for better Health and Environment, 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2543, Central Laboratory & Greenhouse Complex, Kasetsart, หน้า 61--.
 • สมภพ คำโอภาส, สัญชัย จตุรสิทธา, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, บุญลือ เผือกผ่อง. . 2543. . อิทธิพลของเพศต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรขุน, . การประชุมทางวิชาการสัตวศาสตร์/สัตวบาล/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 2, 8 - 10 ธันวาคม 2543, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย, หน้า 451-461.
 • สัญชัย จตุรสิทธา, นุชา สิมะสาธิตกุล. . . . คุณภาพซากและเนื้อทางอ้อมของไก่โรดไอแลนด์เรด ไก่แม่ฮ่องสอน และไก่คอล่อน, . The 4th KU-KPS Conference, 2 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2550, กำแพงแสน จ. นครปฐม. [jpg, 218 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา, เทอดชัย เวียรศิลป์. . . . ผลของชนิดอาหารหยาบต่อคุณภาพซากของโคพื้นเมืองไทย, . the 4th KU-KPS Conference, Khampangsaen, Nakorn Prathom, Thailand Dec 6-7, 2007, 3 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2550, ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ. นครปฐม. [jpg, 114 KB]
 • ศุภศิษฏ์ บุญนวล , นุชา สิมะสาธิตกุล, อำนวย เลี้ยวธารากุล , สัญชัย จตุรสิทธา. . . . คุณภาพเนื้อเพื่อการบริโภคของไก่เบรส และไก่กระดูกดำ, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8 , 7 - 8 มิถุนายน 2550, ขอนแก่น, ประเทศไทย, หน้า 39-42.
 • อัจฉรา ขยัน , นุชา สิมะสาธิตกุล, สัญชัย จตุรสิทธา, อำนวย เลี้ยวธารากุล. . . . คุณภาพเนื้อของไก่เบรส ไก่โรดไอแลนด์เรด และไก่แม่ฮ่องสอนที่อายุ 16 สัปดาห์, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550, กรุงเทพฯ, หน้า 45-52.
 • อัจฉรา ขยัน , นุชา สิมะสาธิตกุล, สัญชัย จตุรสิทธา, อำนวย เลี้ยวธารากุล. . . . คุณภาพไขมันของไก่เบรส ไก่โรดไอแลนด์เรด และไก่แม่ฮ่องสอนที่อายุ 16 สัปดาห์, . รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550, กรุงเทพฯ. , หน้า 53-61.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • สัญชัย จตุรสิทธา. . 2550. . , . Increaing the slaughter weight of boars: Effects on performance and pork quality, 10 - 15 มกราคม 2551, Melle, Belgium, 6 หน้า. [jpg, 184 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. . 2550. . , . Increasing the slaughter weight of boars: Effects on performance and pork quality, 10 - 11 มิถุนายน 2551, Belgium, 6 หน้า. [pdf, 6157 KB]
 • สัญชัย จตุรสิทธา. . 2550. . , . The effect of gender of finishing pigs slaughtered at 110 kilograms on performance, and carcass and meat quality, 10 - 11 มิถุนายน 2551, Belgium, 9 หน้า. [pdf, 107 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Meat and Food Science (Carcass, Meat, Fat and Product Quality) (Meat and Food Science (Carcass, Meat, Fat and Product Quality))
 • Animal Production (Animal Production )

การศึกษา

 • 2549 : Post Doc (Meat Science) , Georg-August University of Goettingen , Germany
 • 2539 : Dr.Sc.agr. (Meat Science) , Georg-August University of Goettingen , Germany
 • 2530 : วท.ม. (Meat Science) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2526 : วท.บ.(เกียรตินิยม1) (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2550 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2543 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2538 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2536 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th