หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายกนก ฤกษ์เกษม
(Mr. Kanok Rerkasem)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
ฝ่ายงาน : หน่วยวิจัย
หน่วยงาน : งานวิจัย
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 212
อีเมล : kanok@chiangmai.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

  • เกษตรยั่งยืน
  • agricultural Sustainable (agricultural Sustainable)

การศึกษา

  • 2522 : Ph.D (Agronomy) , University of Western Australia , Australia

การรับเครื่องราชฯ

  • 2539 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  • 2528 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  • 2524 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • 2522 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th