หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.สิทธิพร สุขเกษม
(Associate Professor Sitthiporn Sukkasem)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 4034
อีเมล : agsci003@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา (รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2547)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  สื่อการสอน e-learning
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2551. . , . 361212 (SOIL212) ฟิสิกส์ของดินขั้นพื้นฐาน, 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551. [doc, 25 KB]
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2551. . , . agricultural meteorology , 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551. [doc, 25 KB]
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2551. . , . การอนุรักษ์ดินและน้ำ , 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551. [doc, 26 KB]
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2550. . , . 361212 (SOIL212) ฟิสิกส์ของดินขั้นพื้นฐาน http://agronomy.agri.cmu.ac.th/meteo/361212/361212.htm, 1 ตุลาคม 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2551.
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2550. . , . agricultural meteorology http://agronomy.agri.cmu.ac.th/meteo/cons441/content.htm, 1 ตุลาคม 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2551.
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2550. . , . การอนุรักษ์ดินและน้ำ http://agronomy.agri.cmu.ac.th/meteo/\soil-lecture-01\page-001.html , 1 ตุลาคม 2550 - 8 กุมภาพันธ์ 2551.

  อุปกรณ์สาธิต
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2550. . , . สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติราคาประหยัด (Automatic low cost weathr station) งานเกษตรภาคเหนือ 3-10 ธันวาคม 2550 http://58.136.32.21/webapp/rpmet2/Main/ , 1 - 10 ธันวาคม 2550. [doc, 25 KB]
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2550. . , . สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติราคาประหยัด (Automatic low cost weathr station) วันวิชาการการเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10กค.51 ณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 8 - 10 กรกฏาคม 2551. [doc, 30 KB]
 • สิทธิพร สุขเกษม. . 2550. . , . สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติราคาประหยัด (Automatic low cost weathr station) http://58.136.32.21/webapp/rpmet2/Main/ งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (23 -25 พฤศจิกายน 2550) , 1 - 25 พฤศจิกายน 2550. [doc, 25 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Agricultural Meteorology (Agricultural Meteorology)

การศึกษา

 • 2528 : M.Sc. (Agricultural Meteorology) , University of reading , England (United Kingdom)
 • 2516 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2546 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2543 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2538 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2528 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2525 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2523 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th