หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ดร.จิตติ ปิ่นทอง
(Dr. Jitti Pinthong)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4036 ext.114
อีเมล : jitti.p@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • จิตติ ปิ่นทอง, Boonyawart Lumpaopong , Chavalit Chalothorn. 1983 . Present Landuses for Agriculture as Affected by Environmental Factors in Chiang Mai-Lumphun Valley . Thai J. Agric. Sci. . 1983 (16) : 153-172.
 • ดุสิต มานะจุติ, จิตติ ปิ่นทอง, ถนอม คลอดเพ็ง, นิวัติ อนงรักษ์ , ชัยวุฒิ นิมมลังกูล. 2542 . การสำรวจดินเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินสำหรับการเกษตรและป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มนำ้ขนาดเล็ก . วารสารเกษตร (Journal of Agriculture) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 15 (1) : 23-38.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • จิตติ ปิ่นทอง. . 2544. . Soil Mapping of the Doi Inthanon Complex, . International Conferrence on Forest and People in Thailand, 11 - 14 ธันวาคม 2544, Department of Soil Science and Conservation, หน้า 1-35.

ความเชี่ยวชาญ

 • Soil Mapping (Soil Mapping)
 • Soil Genesis & Classification (Soil Genesis & Classification)
 • Soil Conservation & Farm Planning (Soil Conservation & Farm Planning)
 • Highland Agriculture: Policy and Land Planning, Agric.Extension and Training (Highland Agriculture: Policy and Land Planning, Agric.Extension and Training)

การศึกษา

 • 2523 : Ph.D. (Pedology) , University of Reading , England (United Kingdom)
 • 2513 : M.Sc. (Pedology and Soil Survey) , University of Reading , England (United Kingdom)
 • 2509 : กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาล) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2504 : ม.8 (สายวิทยาศาสตร์) , โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ , ไทย
 • 2502 : ม.6 (สามัญ) , โรงเรียนวัดบวรนิเวศน์ , ไทย
 • 2501 : ม.5 (สามัญ) , โรงเรียนตันติวิทยาภูมิ , ไทย
 • 2499 : ม.3 (สามัญ) , โรงเรียนวิเศษไชยชาญมูลนิธิ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2535 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2527 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2519 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2517 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2514 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th