หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
(Associate Professor Dr. WALLRATAT INTARUCCOMPORN)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
อีเมล : wallratat.i@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551)
 • ผู้อำนวยการ โครงการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551)
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2543 - 23 กุมภาพันธ์ 2554)

งานสอน (2/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2006 . การยอมรับและแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่ ภายใต้เงินกู้ภาคการเกษตร (ASPL) โครงการชลประทานแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา. . วารสารแก่นเกษตร. . 34 (1) : 55 -62.
 • 2005 . การปฏิบัติในการใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. . วารสารแก่นเกษตร. . 33 (4) : 324 -330.
 • 2005 . ผลการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. . วารสารแก่นเกษตร . 33 (4) : 331 -339.
 • 2003 . การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. . วารสารเกษตร. . 19 (3) : 259 -266.
 • 1998 . การศึกษาความเป็นไปได้ในการกระจายน้ำนมในช่วงปิดภาคเรียน. . วารสารเกษตร. . 14 (3) : 216 -222.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • 2004 . ตำราวิชาการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร .
 • 2003 . ตำราวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท .

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2010. . การจัดการความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด. , . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 , 17 - 20 March 2010, Page 99 -106.
 • . 2009. . ต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในปีเพาะปลูก 2547 – 2548, . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 , 17 - 20 March 2009, Page 9 -15. .
 • . 2008. . ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของมห, . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 , 29 January - 1 February 2008, Page 500 -503.
 • . 2001. . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับควมสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. , . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 - 4 February 2001, Page 43 -49.

ความเชี่ยวชาญ

 • Rural Development (Rural Development)
 • Agribusiness and Management (Agribusiness and Management)
 • Agribusiness Economics (Agribusiness Economics)

การศึกษา

 • 2533 : Ph.D. (Rural Development) , Central Luzon State University , Phillippine
 • 2530 : Master (Agribusiness Management) , Central Luzon State University , Phillippine
 • 2526 : กษ.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร) , ส.เทคโนโลยีการเกาตรแม่โจ้ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2542 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2537 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th