หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์
(Associate Professor Dr. Sombat Srichuwong)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4024
อีเมล : sombat.s@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2551)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สุนทร บูรณะวิริยะกุล, Sombat Srichuwong. 2000 . Effect of Soybean Rust and Downy Mildew on Yield Loss under Natural Conditions Chiangmai : Yield Loss Estimation . Thai Journal of Agricultural science (1).
 • สมบัติ ศรีชูวงศ์. 2547 . การควบคุม Macrophomina phaseolina สาเหตุโรคโคนเน่าดำในระยะกล้าของถั่วเหลืองโดยใช้พืชสมุนไพรและสารกำจัดรา . วารสารเกษตร20(3): 250-258(2547) . 20 (3) : 250-258.
 • ซามซูร รอฮอมาน, , สุชาดา เวียรศิลป์, กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ. 2544 . การควบคุมเชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวด้วยสารฆ่าเชื้อราคลุกเมล็ด . วารสารเกษตร . 17 (2) : 147-156.
 • ซามซูร รอฮอมาน, สุชาดา เวียรศิลป์, สมบัติ ศรีชูวงศ์. 2544 . เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวดำ : ผลต่อความงอกและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี . วารสารเกษตร . 17 (1) : 56-65.
 • ซามซูร รอฮอมาน, สุชาดา เวียรศิลป์, สมบัติ ศรีชูวงศ์. 2543 . เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียว : ผลที่มีต่อความมีชีวิต ความแข็งแรงและความสามารถในการเก็บรักษา . วารสารเกษตร . 16 (3) : 273-280.
 • ซามซูร รอฮอมาน, สุชาดา เวียรศิลป์, สมบัติ ศรีชูวงศ์. 2542 . ตำแหน่งและการถ่ายทอดของเชื้อรา Macrophomina phaseolina ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ . วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล, สมบัติ ศรีชูวงค์, สุชาดา เวียรศิลป์, วีระชัย ศรีวัฒนพงศ์, ปณิตา จันทรประยูร. 2542 . ข้าวบาร์เลย์สายพันธุ์ BCMU 96-1 และ BCMU 96-9 . ประมวลผลงานวิชาการด้านการเกษตรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ .

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • สมบัติ ศรีชูวงศ์, อนงค์นาถ แต่เชื้อสาย. . 2545. . ระบาดวิทยาและการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชไร่บางชนิดที่แพร่โดยทางเมล็ดพันธุ์, . รายงานผลงานวิจัยตามโครงการที่ 3060-3202, 30 มกราคม 2545.
 • สมบัติ ศรีชูวงศ์, อนงค์นาถ แต่เชื่อสาย. . 2544. . ระบาดวิทยาและการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคข้าวไร่ที่แพร่โดยทางเมล็ดพันธุ์, . รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544, 30 - 31 ตุลาคม 2544.
 • สมบัติ ศรีชูวงศ์. . 2544. . การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของกลุ่มอะเซตอกซีและไวไนล์ในสาร1-อะเซตอกซีคาวิคอลอะซิเทต, . เอกสารการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2544.
 • สมบัติ ศรีชูวงศ์. . 2544. . ระบาดวิทยาและการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคถั่วเหลืองที่แพร่โดยทางเมล็ดพันธุ์, . เอกสารประกอบรายงาน โครงการวิจัย, 30 เมษายน 2544.
 • Md. Shamsur Rahman, สุชาดา เวียรศิลป์, สมบัติ ศรีชูวงศ์. . 2543. . Location and Transmission of Macrophomina phaseolina in Mungbean Seeds, . การประชุมวิชาการถั่วเขียวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 18 - 20 มกราคม 2543.
 • สุนทร บูรณะวิริยะกุล, สมบัติ ศรีชูวงศ์. . 2542. . การจัดการโรคทางใบของถั่วเหลืองโดยการใข้ระบบการพยากรณ์และวินิจฉัยโรค, . รายงานผลงานวิจัยตามโครงการ (สกว.), 30 มกราคม 2542.

ความเชี่ยวชาญ

 • Seed and Grain Pathology (Seed and Grain Pathology)
 • Diseases of Field Crops (Diseases of Field Crops)

การศึกษา

 • 2535 : Ph.D. (Seed Pathology) , Pertanian Malaysia , Malaysia

การรับเครื่องราชฯ

 • 2544 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2542 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2538 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2532 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2524 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2522 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th