หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ภมรทิพย์ อักษรทอง
(Assistant Professor PAMORNTIP AGSORNTONG)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 01-9611489
อีเมล : agipksrn@chiangmai.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ภมรทิพย์ อักษรทอง. 2545 . บทความสั้น-เทคนิคอย่างง่ายในการแยกเชื้อราปฎิปักษ์สกุล Arthrobotrys sp.จากดิน . วารสารเกษตร . 18 (1) : 88--.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • ภมรทิพย์ อักษรทอง. 2546 . ไส้เดือนฝอยนำ้จืด Fresh-Water Nematodes , ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่, 31 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Parasitic Nematode (Plant Parasitic Nematode)

การศึกษา

 • 2520 : M.S. (Plant Pathology (Nematology)) , ๊University of the Philippines , Philippines
 • 2516 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์(โรคพืช)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2525 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2523 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th