หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.วิชชา สอาดสุด
(Assistant Professor Dr. VITCHAA SARDSUD)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
โทรศัพท์ : 0-5394-4024
อีเมล : agppi002@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2551)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2546 . กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวบนผลลำไยเพื่อทดแทนการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ . วิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (1) : 243-246.
 • 2546 . การอาบแสง UV เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพันธุื์์มหาชนกหลังการเก็บเกี่ยว . วิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (1) : 267-270.
 • Supuk Mahadtanapuk, Damrat Supyen, Vicha Sardsud. 2542 . Antifungal Compound from Peel and Seed of Longan Fruit . วารสารโรคพืช . 14 (1) : 1-7.
 • ชาตรี สิทธิกุล, จริยา วิสิทธิ์พานิช, วิชชา สอาดสุด. 2539 . ลักษณะความผิดปกติของใบลำไยที่แสดงอาการม้วนหงิกในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน . วารสารเกษตร . 12 (3) : 203-218.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2546. . การประเมิณความเสียหายจากโรคหลังการก็บเกี่ยวในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้, . การสัมมนสวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2546, หน้า 4-4.
 • . 2546. . การใช้กรดอินทรีย์และสารเคลือบผิวควบคุมโรค Green Mould Rot และ Anthracnose บนผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง, . การส้ัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเำกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2546, หน้า 9-9.
 • . 2546. . การประเมิณความเสียหายของส้มในกลุ่มส้มเขียวหวานหลังการเก็บเกี่ยว, . การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ., 21 - 22 สิงหาคม 2546, หน้า 10-11.
 • วิชชา สอาดสุด, อ.ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด, นายปริญญา จันทรศรี;, นางสาวสาริณี ประสาทเขตต์กรณ์, . . 2545. . กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวบนผลลำไยเพื่อทดแทนการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์, . การประชุมสัมมนาวิชาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ, 22 - 23 สิงหาคม 2545.
 • วิชชา สอาดสุด, อ.ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด, นายปริญญา จันทรศรี, นายเมธาสิทธิ์ คนการ. . 2545. . การอาบแสง UV เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกหลังการเก็บเกี่ยว, . การประชุมสัมมนาวิชาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ, 22 - 23 สิงหาคม 2545.
 • วรัญญา , วิชชา สอาดสุด, ดำรัส ทรัพย์เย็น. . 2545. . ผลของสารสกัดจากใบพลูคาวต่อเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง, . การประชุมสัมมนาวิชาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ, 22 - 23 สิงหาคม 2545.
 • นายวิทวัส ศาสนนันทน์, วิชชา สอาดสุด, ดร. ดำรัส ทรัพย์เย็น. . 2545. . การใช้น้ำร้อนและการเคลือบผิวด้วยไคโตซานเพื่อยืดอายุการวางจำหน่ายมะม่วงพันธุ์มหาชนก, . การประชุมสัมมนาวิชาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ, 22 - 23 สิงหาคม 2545.
 • น.ส. กรรณพต แก้วสอน, วิชชา สอาดสุด, อ.ดร. อุราภรณ์ สอาดสุด. . 2545. . ผลของเกลือเคมีในการควบคุมโรคผลเน่าของลำไยหลังการเก็บเกี่ยว, . การประชุมสัมมนาวิชาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ, 22 - 23 สิงหาคม 2545.
 • ปริญญา จันทรศรี, วันเพ็ญ ศรีชาติ , วิชชา สอาดสุด. . 2544. . ประสิทธิภาพของจุลลินทรีย์ปฏิปักษ์บางชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum sp . สาเหตุของอาการใบจุดดำของลำไย, . อารักขาพืช : ผลิตอาหารเพื่อประชากรไทย การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 21 - 23 พฤศจิกายน 2544.
 • ปริญญา จันทรศรี, สาริณี ประสาทเขตต์กรณ์, วิชชา สอาดสุด. . 2542. . การใช้สารพาราควอทในการตรวจเชื้อราสาเหตุของอาการจุดดำบนใบลำใย, . เทคโนโลยีการอารักขาพืชในทศวรรษหน้า การประชุมวิชากรอารักขาพืขแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 27 - 29 ตุลาคม 2542.

ความเชี่ยวชาญ

 • Phytobacteriology (Phytobacteriology)
 • Root Crop Diseses (Root Crop Diseses)
 • Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables (Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables)

การศึกษา

 • 2528 : Ph.D. (Plant Pathology) , University of the Philippines , Philippines
 • 2524 : M.S. (Plant Pathology) , University of the Phlippines at Los Banos , Philippines
 • 2516 : วท.บ.(เกียรตินิยม 2) (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2542 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2531 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2526 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2524 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2522 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th