หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
(Associate Professor Dr. Prasartporn Smitamana)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
โทรศัพท์ : 0-5394-4080
อีเมล : psporn@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา NPUST สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 - 10 พฤษภาคม 2551)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (15 กรกฏาคม 2549 - 30 กันยายน 2551)
 • กรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 พฤศจิกายน 2547 - 5 พฤศจิกายน 2549)
 • กรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (15 มกราคม 2544 - 14 มกราคม 2546)

งานสอน (2/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • P. Kengkarj, ประสาทพร สมิตะมาน, Y. Fujime. 2005 . Different performance of chrysanthemum somaclones grown under the Japanese and Thai environments. . J. Jap. Agr. Tech. Man. . 12 (1).
 • Thongthieng , ประสาทพร สมิตะมาน. 2003 . Genetic relationship in strawberry cultivars and their progenies analyzed by Isozyme and RAPD . Science Asia . 26 (1) : 1-5.
 • เกวลิน คุณาศักดากุล, ประสาทพร สมิตะมาน. 2003 . Dendrobuim Pratum Red protoplast culture. . Thai J. Agric. Sci. . 36 (1) : 1-6.
 • S. Makonkawkeyoon, ประสาทพร สมิตะมาน, C. Hirunpetcharat , N. Maneekarn. 1995 . Production of mouse immunoglobulin G by a hybrid plant derived from tobacco-mouse cell fusion. . Experimentia . 51 : 19-25.
 • ประสาทพร สมิตะมาน. 1994 . Viral problems in some economic crops of Thailand. . BIOTROP . 54 : 299-310.
 • J. M. Wertz, S. Sarkar. 1986 . Characterization of defective mutant of the Dahlemense strain of tobacco mosaic virus. . Z. Naturforsch. . 41 : 477-482.
 • S. Sarkar. 1981 . A proteinless mutant of tobacco mosaic virus : Evidence against the role of a viral coat protein for interference. . Mol. Gen. Genet. . 184 : 158-159.
 • S. Sarkar. 1981 . A truly coat protein - free mutant of tobacco mosaic virus. . Naturwissenschaften . 68 : 145-146.
 • ประสาทพร สมิตะมาน. 1974 . Virus disease of orchids. . Fac. of Agriculture Journal . 6 : 21-24.
 • 2545 . การสร้างพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่โดยการคัดเลือกโซมาโคลน . วารสารเกษตร . 18 : 23-28.
 • Pajchima Smitamana, Panyasri Thanasanti.. 2532 . Production of virus-free chrysanthemum by using heat treatment and meristem culture. . J. of Agriculture . 5 : 123-135.
 • 2521 . Diseases of gladiolus found in Chiang Mai Valley. . Agricultural Science Society of Thailand Newsletter . 11 : 41-49.
 • Theera Sutrabutra. 2517 . Isolation of mycoplasma and ultrastructure studies of longan showing witches' broom symptom. . Agricultural Science Society of Thailand Newsletter . 7 : 3-10.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • ประสาทพร สมิตะมาน, ดนัย บุณยเกียรติ. 2543 . สตรอเบอรี่ , 48 หน้า.
 • ประสาทพร สมิตะมาน, ประสาทพร สมิตะมาน. 2541 . การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ , 141 หน้า.
 • ประสาทพร สมิตะมาน. 2541 . โปรโตพลาสต์เทคโนโลยี , 196 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ประสาทพร สมิตะมาน. . 2008. . Application of biotechnology in plant improvement at Chiang Mai University, . Bilateral Syposium between Taiwan and Thailand, 7 - 9 May 2008, National Pingtung University of Science and Technology, Pingtung, Taiwan, Page 77-77. [doc, 23 KB]
 • . 2004. . Identification of bacterial blight resistant gene from rice and wild relatives, . The 1st International Conference on Rice for The Future , 31 August - 3 September 2004, Kasetsart University, Bangkpk, Thailand, Page 171-171. [tif, 23503 KB]
 • . 2004. . Genetics diversity of bacterial leaf blight from Northern Thailand, . The 1st International Conference on Rice for the Future., 31 August - 3 September 2004, Kasetrsart University, Bangkok, Thailand, Page 172-172. [tif, 998 KB]
 • ประสาทพร สมิตะมาน. . 2002. . Use of Thai native orchid for the orchid improvement., . International Seidenfaden Orchid Symposium, 1 - 4 December 2002, Queen Sirikit Botanical Garden, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • ประสาทพร สมิตะมาน. . 2002. . GMOs : Enigma situation for Thailand., . Use and Regulation of Genetically Modified Organisms, 18 - 23 November 2002, Taiwan Agricultural Research Institute, Taichung, Taiwan.
 • ประสาทพร สมิตะมาน, P. Gypmantasiri, W. Phumsathit, S. Panyafoo, ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, Acharaporn Na Lampang. . 2000. . Biodiversity of blast pathogens and implication for blast management, . Impact Symposium on Exploiting Biodiversity for Sustainable Pest Mangement, 20 - 23 August 2000, Kunming Hotel, Kunming, China.
 • ประสาทพร สมิตะมาน, S. Panyafoo, A K Watson. . 1999. . Screening of the selective biocontrol agents for Leptochloa chinensis (L.) Nees in Thailand. , . 17th Asian-Pacific Weed Science Society Conference, 18 April 1999 - 24 April 1997, Central Plaza, Bangkok, Thailand. , Page 567-572.
 • ประสาทพร สมิตะมาน. . 1999. . Biodiversity of the rice blast pathogen. , . National Plant Protection Conference., 27 - 29 October 1999, Ambassador City, Chonburi, Thailand.
 • P. Kantapanom , T. Khunwittaya , ประสาทพร สมิตะมาน. . 1999. . Isozyme variation in Dendrobium orchids., . The 25th Science and Technology Congress of Thailand, 20 - 22 October 1999, Amarin Lagoon Hotel, Pitsanuloke, .
 • ประสาทพร สมิตะมาน, S. Panyafoo, A K. Watson. . 1998. . Screening of the selective biocontrol agents for weeds in Thailand., . Biological Control of Plant Pests, 21 - 23 May 2000, IRRI, Los Banos, Philippines. .
 • ประสาทพร สมิตะมาน. . 1998. . Strawberry production in Thailand. , . Culture, Breeding, Pests, and Marketing. National Japanese Strawberry Growers Seminar, 14 - 20 December 1998, Kujyukuri, Japan, Page 86-90.
 • ประสาทพร สมิตะมาน, S. Panyafoo, P. Gypmantasiri, W. Phumsathit , ดุษฎี ณ ลำปาง. . 1998. . Cross inoculation of Pyricularia spp. on rice and weed hosts. , . Exploiting Biodiversity for the Rice Pest Management, 13 - 16 October 1998, Multiple Cropping Research Center, Chiang Mai, Thailand.
 • P. Gypmantasiri, ประสาทพร สมิตะมาน, W. Phumsathit, S. Panyafoo, A. Na Lampang, A. Surin. . 1998. . Exploiting Biodiversity for the Blast Management. , . Workshop on “Exploiting Biodiversity for the Rice Pest Management. , 13 - 16 October 1998, Chiang Mai, Thailand, .
 • ประสาทพร สมิตะมาน, P. Kuntapanom. . 1996. . Identification of Dendrobium spp. by isozyme patterns analysis. , . TheThird Asia Pacific Conference on Agricultural Biotechnology, 10 - 15 November 1996, Melia Hotel, Prachuab Khiri khan, Thailand .
 • ประสาทพร สมิตะมาน. . 1995. . Protoplast technology and plant improvement. , . Genetics for the Life Quality and Environment, 22 - 24 March 1995, Genetic Society of Thailand, Pangsuan Kaew, Chiang Mai, Thailand.
 • Kuntapanom P, ประสาทพร สมิตะมาน. . 2543. . Study on isozyme patterns analysis of Dendrobium pulchellum Roxb.. , . The 26th Science and Technology Congress of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2543, Queen Sirikit National Convention Center , BangKok, Thailand .
 • P. Kuntapanom , ประสาทพร สมิตะมาน. . 2540. . Study on isozyme patterns in two Dendrobium spp., . Trends of Biotechnology for The Agricultural Improvement III, 20 มีนาคม 2540, UNISERV, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand .

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช (Plant Tissue and Organ Culture)
 • โปรโตพลาสต์เทคโนโลยี (Protoplast Technology)
 • ไวรัสวิทยาของพืช (Plant Virology)
 • การผลิตพืชปลอดโรค/ต้านทานโรค (Disease-free/resistant plant production)
 • พันธุวิศวกรรมของพืช (Plant Genetic Engineering)
 • ปฏิสัมพันธ์ของพืชกับจุลินทรีย์ (Plant Microbes Interaction)
 • การพัฒนาและประเมินหลักสูตร (Curriculum development and evaluation)

การศึกษา

 • 2532 : Certificate (Monoclonal Antibody Production and Application) , The National Institute for Aviation Research (NIAR) , Japan
 • 2524 : Dr.rer.nat (Biology-Plant Virology) , Hohenheim University , Germany
 • 2518 : Certificate (Rhizobium Technology) , University of Hawaii, NifTAL. , United States Of America
 • 2516 : วท.ม. (จุลชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2514 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2510 : ม.ศ. 5 , โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2542 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2538 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2531 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2522 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th