หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์
(Associate Professor Dr. WICHIEN HEANGSAWUD)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
อีเมล : ageni004@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2547)

งานสอน (3/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • F. Ewctc, วิเชียร เฮงสวัสดิ์, R.W. Nicol, P. Sukumalanand, C. Satasook. 1996 . Wirivachitra, P., Isman, M.B., Kahn, Y.,Duval,F., Philogene, B.J.R. and J.T.Arnason. 1996. Insecticidal activity of Aglaia odorata extract and the active principle, rocaglamide, to the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hubn. (Lep., Pyralidae) . J. Appl. Ent. 120:483-488. .
 • Hengsawad, V. . 1993 . Integrated Maize Postharvest Handling System at Farm Level : Stored insect pests management. . . Report submitted to AGPP .
 • Hengsawad, V.,, Insomphan, S, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, เทอดชัย เวียรศิลป์. 1993 . Soybean seed Postharvest Technology. . Report submitted to IDRC. .
 • ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1990 . Evaluation of Three Rice Drying Methods. . . Thai J. Agric. Sci. 23:201-207 .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, S. Insomphan, เทอดชัย เวียรศิลป์, C. Kunnalaca. 1990 . Soybean Post-Harvest Technology (Thailand) : Seed Processing. . . Report submitted to IDRC .
 • Hengsawad, V.. 1987 . Insect pests of stored wheat seed on Highland. . Report submitted to ARS/USDA. .
 • Hengsawad, V. . 1987 . Observation on the harvesting times affecting the occurrence of stored soybean insects. . Report submitted to ACPHP. .
 • Hengsawad, V. . 1987 . Study on the type of containers affecting stored insect infestation of wheat seed. . Report submitted to ARS/USDA. .
 • Insomphan, S., , V. Sriwattanaponse, V. Hengsawad , ศุภศักดิ์ ลิมปิติ. 1987 . The effect of harvesting time on yield and grain quality of soybean grown after rice. . Proceeding of the National seminar on Appropriate Postharvest Technology at Chiang Mai Plaza Hotel. Chiang Mai. 28 - 30 October 1987. p. 14 - 26. .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์, P. Sukumalanan. 1986 . Chemical and non-chemical control of rice weevil, Sitophilus oryzae on wheat grain. . Report submitted to ACNARP. .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1986 . Rice Postharvest Technology: Rice milling and Rice dryer. . . Report submitted to IDRC .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1986 . Survey of insect pests of stored wheat grain in Northern Region of Thailand. . Report submitted to ACNARP. .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1986 . Weight loss assessment of wheat grain caused by rice weevil, Sitophilus oryzae in laboratory. . Report submitted to ACNARP. .
 • Banziger H., V. Hengsawad. . 1985 . Species spectrum, abundance, and potential importance of aphids caught by yellow pan traps in experimental soybean plots in northern Thailand. . (April 1985) : 123 - 135. . Thai J. Agric. Sci . 1985 .
 • Hengsawad, C., , Hengsawad V, Yawichi, P, Y. Chantarapanya. . 1984 . Effects of soybean-corn and upland rice-soybean intercropping on the incidence of insect pests and their natural enemies. . Paper presented at the IRRI Multiple Cropping Monitoring Tour, 9 - 13 .
 • Hengsawad, V. . 1983 . Aphids and their natural enemies in soybean ecosystem in Chiang mai, . 17(2) : 117-122 . Thai J. Agric. Sci .
 • V. Hengsawad, C. Hengsawad . 1983 . Effect of intercropped upland rice-soybean on the petential predators on soybean. Bangkhen, Bangkok. December 15 - 16, 1983 . Paper presented at the First conference on Entomology and Zoology of Thailand. .
 • V. Hengsawad , V. Thanomtin. . 1983 . Effect of planting dates on the incidence of soybean leaf roller, aphids and bean flies. 217 (1) :63 - 7 . Thai J. of Agric. Sci. .
 • V. Hengsawad,. 1983 . Food web of insect associated with soybean plant in Chiang Mai. . Paper presented at the First conference on Entomology and Zoology of Thailand. Bangkok. December 15 - 16, 1983 .
 • P. Sukumalanan, , V. Hengsawad,. 1983 . Population fluctuation of oriental fruit fly, Dacus dorsalis Hendel in Chiang Mai. . Thai J. of agric. Sci. 16(14): 273 - 278 (in Thai) .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1982 . Biological control of oriental fruit fly, Dacus dorsalis Hendel. . Annual report submitted to the National Biological Research Center (NBCRC) year 1975-1982. .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1982 . Citrus insects on highland . Report submitted ot ARS/USDA.cts . .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1982 . Survey of Natural enemies in the northern region of Thailand. . Annual report submitted the National Biological Control Research Center (NBCRC) year 1975-1982 .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1980 . Incidence, Abundance and Injury of the bean lycaenid, Catochrysops cnejus F. on pigeon pea in a Gliricidia based cropping pattern on highland) 74 p. . Ph.D. Dissertation .
 • วิเชียร เฮงสวัสดิ์. 1978 . Insect pests of legumes on highland. In Legumes for Highland. . Final report submitted to ARS/USDA. P. 198 - 213. .
 • V. Hengsawad,. 1977 . Bilogical control of the African giant snail, Achatina fulica. Annual report submitted to The National Biological Control . Research Center (NBCRC) year 1975 - 1976. .
 • V Hengsawad,. 1977 . Biological control of the longan stink bug, Tessaratoma papillosa. Annual report submitted to The National Biological . Control Research Center (NBCRC) year 1975 - 1977. .
 • Ioue, H. , V. Hengsawad. . 1975 . Annual and regional population fluctuation of N. virescens and N. nigropictus and the occurrence of the yellow orange leaf virus disease. In studies on green rice leafhopper in Thailand. . Final report of the joint research work between Thailand and Japan. p.42-55. .
 • Inoue, H , V. Hengsawad . . 1975 . Comparison of survey methods in estimating the population of N. virescens in paddy field. In studies on green leafhopper in Thailand. . Final report of the joint research work between Thailand and Japan. p.36 - 42. .
 • Inoue, H., V. Hengsawad. . 1975 . Populaiton fluctuation of the green rice leafhopper in different cultivation methods of rice. In Studies on green rice leafhopper in Thailand. . Final report of the joint research work between Thailand and Japan. p. 66-85. .
 • V. Hengsawad,. 1971 . Screening for resistant varieties of rice to white-back planthapper, Sogatella furcifera 63 p. . (Master Thesis) .
 • S. Insomphan, V. Sriwattanapongse, วิเชียร เฮงสวัสดิ์, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ. 2530 . The effect of harvesting time on yield and grain quality of soybean in wet season. . Proceeding of the Second Soybean Workshop at Pailin Hotel, Pisnulok, 22-25 December 1987 . p.95-111 .

ความเชี่ยวชาญ

 • Biological (Biological)
 • Control Postharvest Insect Pests (Control Postharvest Insect Pests)
 • Insect Pest Management (Insect Pest Management)

การศึกษา

 • 2523 : Ph.D. (Entomology) , University of the Philippines , Philippines
 • 2513 : วท.ม. (กีฏวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2511 : ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต (กีฏวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2507 : ม.8 , วิทยาลัยบางแสน , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2538 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2537 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2535 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2528 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2524 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2521 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2519 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th