หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
(Associate Professor Dr. BOONSERM CHEVA - ISARAKUL)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4001
อีเมล : agani009@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 สิงหาคม 2547 - 29 สิงหาคม 2551)

งานสอน (1/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. 2541 . การปรับตัวและการให้ผลผลิตของแพะพันธ์นมจากยุโรป ในจังหวัดเชียงใหม่ , 27 หน้า.
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. 2541 . การผลิตและการใช้ประโยชน์จากขนแกะที่เลี้ยงในภาคเหนือตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. , 40 หน้า.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. 2540 . บทบาท ประสิทธิภาพและการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชายหญิงในภาคเหนือ , 221 หน้า.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. 2540 . เศรษฐกิจ สังคม และระบบการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ , 119 หน้า.

  หนังสือ-บางบท
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, อิทธิพล เผ่าไพศ าล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. 2542 . การย่อยได้และพลังงานสุทธิจากการคำนวณของเปลือกฝักถั่วเหลืองในโคและแกะ . การควบคุมคุณภาพในการผลิตสัตว์ : โภชนศาสตร์ สุขศาสตร์ การจักการ และผลิตภัณฑ์ , หน้า 141-149.
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2542 . 1- 11 . พื้นฐานสัตวศาสตร์ Basic Animal Science , หน้า 1-186.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. 2541 . ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ . ว.เกษตรศาสตร์19(2) , หน้า 123-138.
 • ประสิทธิ ถนอมคุณ, อุดม ช่างสุพรรณ, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. 2534 . พฤติกรรมและรอบการเป็นสัดของแพะพื้นเมืองในเชียงใหม่ . รายงานการประชุมวิชาการประจำปีครังที่ 29 สาขาสัตว์ , หน้า 429-436.
 • อุดม ช่างสุพรรณ, ประสิทธิ ถนอมคุณ, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์. 2534 . ผลของระยะเวลาและการชักนำการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติดของแพะที่ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง . รายงานการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่29 สาขาสัตวแพทย์ , หน้า 437-442.
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. 2533 . การเลี้ยงโคบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ตอนบน . การพัฒนาการเลี้ยงวัวบนพื้นที่สูง , หน้า 1-22.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, นฤมล วงศ์เจริญ, สมคิด พรหมมา;, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. . 2545. . การตอบสนองของแม่โคที่ให้ผลผลิตสูงต่ออาหารที่มีพลังงานและโปรตีนระดับต่างกันโดยมีข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบหลัก, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 สาขาสัตว์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2545, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • สมสุข พวงดี, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. . 2545. . การย่อยได้และค่าพลังงานสุทธิจากการคำนวณของต้นอ้อยแห้งในโคนมและแกะ, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 สาขาสัตว์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2545, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • สันติ แพ่งเม้า, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. . 2545. . ผลของฟอร์มิกและฟอร์มิกผสมฟอร์มาลินที่มีต่อหญ้ารูซี่หมักและอาหารผสมครบส่วนหมัก, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 สาขาสัตว์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2545, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา;, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, วรรณา อ่างทอง. . 2545. . การย่อยสลายของวัตถุแห้งและการประเมิณค่าพลังงานของกรัถินหมักด้วยวิธีการใช้ถุงไนล่อนและวิธีวัดปริมาตรแก๊ส, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 สาขาสัตว์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2545, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ดำรัส ชาตรีวงศ์, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. . 2545. . ระดับยูเรียและระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักฟางข้าวที่มีผลต่อยูเรียตกค้างและคุณค่าทางอาหาร, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 สาขาสัตว์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2545, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • วรรณา อ่างทอง, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. . 2545. . วิธีการลดมิโมซินด้วยการหมักและการย่อยได้ของกระถินหมัก, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 สาขาสัตว์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2545, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • สมคิด พรหมมา, สมสุข พวงดี, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. . 2545. . ระดับพลังงานและโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับโคนมผสมขาว-ดำซึ่งให้นมปานกลางที่ได้รับหญ้ารูซี่หมักเป็นอาหารหยาบหลัก, . การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 สาขาสัตว์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2545, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, วรรณา อ่างทอง;, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. . 2544. . พลังงานสุทธิของอาหาร 8 ชนิด ที่ประเมิณโดยวิธีวัดปริมาณแก๊สและpHในรูเมนเมื่อโคได้รับอาหารต่างชนิดกัน, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 สาขาสัตว์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2544.
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. . 2544. . การผลิตและการใช้ประโยชน์จากขนแกะที่เลี้ยงในภาคเหนือตอนบน, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1สาขาสัตว์, 8 - 9 มิถุนายน 2544, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา;, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. . 2544. . การผลิตข้าวโพดหมักและอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมในเชิงพาณิชย์, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 3 สาขาสัตว์, 26 - 27 กรกฏาคม 2544, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
 • ภมร ปันมาเรือน, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. . 2544. . กรรมวิธีในการลดการย่อยสลายของกากถั่วเหลืองในกระเพาะหมักของโคนม, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 สาขาสัตว์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2544, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • วรรณา อ่างทอง, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. . 2544. . ผลของอาหารที่โคได้รับต่อการประเมิณคุณค่าทางอาหารโดยวิธี In Vitro Gas Production, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 สาขาสัตว์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2544.
 • บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา, สตางค์ ภูมิสุทธาผล. . 2544. . พลังงานสุทธิของเปลือกและซังข้าวโพดหวานหมักคำนวณจากค่าการย่อยได้ในโคนมแห้ง, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 สาขาสัตว์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2544.
 • นฤมล วงศ์เจริญ;, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. . 2544. . การย่อยได้และพลังงานของข้าวโพดหมักในโคนม, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 สาขาสัตว์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2544, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ธนา อภิญญานุวัฒน์, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา. . 2544. . ผลของธาตุทองแดงระดับสูงในอาหารต่อการเจริญเติบโต ความเข้มข้นของทองแดงในเลือดและอวัยวะภายในของแพะ, . การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1, 8 - 9 มิถุนายน 2544, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, อิทธิพล เผ่าไพศาล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. . 2543. . การย่อยได้และพลังงานสุทธิจากการคำนวณของต้นถั่วเหลืองติดฝักแห้งในโคและแกะ, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 38 สาขาสัตว์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2543, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. . 2543. . การย่อยได้และค่าพลังงานสุทธิจากคำนวณของต้นข้าวโพดหวานหลังเก็บฝักหมักในโคนม, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 38 สาขาสัตว์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2543, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา. . 2543. . การย่อยได้และค่าพลังงานสุทธิจากการคำนวณของต้นอ้อยแห้งในโคนมและแกะ, . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 38 สาขาสัตว์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2543, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ฉันทนา น่วมนวล, สมคิด พรหมมา, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. . 2543. . การหาอายุการตัดที่เหมาะสมและผลของการเสริมยูเรียเพื่อผลิตข้าวโพดหมัก คุณภาพดี, . การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 สาขาสัตว์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2543, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • สตางค์ ภูมิสุทธาผล, สมคิด พรหมมา, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. . 2543. . ผลของการปรับวัตถุแห้งและการใช้สารเสริมต่อกระบวนการหมักและคุณค่าทางโภชนะของเปลือกและซังข้าวโพดหวามหมัก, . ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 สาขาสัตว์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2543, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ความเชี่ยวชาญ

 • การให้อาหารโคนม โคเนื้อ และแพะแกะ
 • การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง
 • การจัดการโคนมและแพะแกะ

การศึกษา

 • 2524 : Dr.Sc.agr. (Animal Nutrition) , Georg-August-Universitat , Germany
 • 2518 : Dipl. (Animal Science) , Royal Veterinary and Agricultural University , Denmark
 • 2512 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2505 : ม.5 , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามพราน , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2548 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2540 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2523 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2520 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th