หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.โชค มิเกล็ด
(Associate Professor Dr. Choke Mikled)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
โทรศัพท์ : 053 221667
อีเมล : choke.m@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการศูนย์ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 สิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
 • รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2553)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (29 พฤศจิกายน 2548 - 30 กันยายน 2551)
 • ผู้ประสานงาน งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 มกราคม 2546 - 30 กันยายน 2555)
 • รองหัวหน้าฝ่าย มูลนิธิโครงการหลวง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 มีนาคม 2536 - 30 ตุลาคม 2555)
 • ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ มูลนิธิโครงการหลวง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 กรกฏาคม 2534 - 30 กันยายน 2555)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • โชค มิเกล็ด. 2551 . โปรตีนก้อนเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนตำ ทำง่าย . วัวควาย&แพะแกะ . 12 (122) : 38-41.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • โชค มิเกล็ด. 2551 . การจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยง . การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ANS446) , 17/1 ถนนพระปกเกล้า ซอย 4 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200, 205 หน้า.
 • โชค มิเกล็ด. 2551 . การผลิตสัตว์ . การผลิตสัตว์ (ANS212) , 17/1 ถนนพระปกเกล้า ซอย 4 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 , 199 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • Dairy and Beef Production
 • Pasture Production
 • Ruminant Nutrition

การศึกษา

 • 2529 : Dr.sc.agr. (Animal Nutrition) , Goettingen University , Germany
 • 2523 : M.S. (Agriculture) , University of Sydney , Australia
 • 2516 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2542 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2540 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2531 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2524 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2522 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th