หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
(Associate Professor THEERA VISITPANICH)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4001
อีเมล : theera.v@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 28 กันยายน 2555)
 • รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาเก่า (3 ธันวาคม 2547 - 3 ธันวาคม 2549)
 • รองอธิการบดี (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2551)
 • ผู้ช่วยอธิการบดี (1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545)
 • รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2543)
 • รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539)
 • รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2537)
 • ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529)

งานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

 • Swine Nutrition (Swine Nutrition)
 • Swine & Rabbit Production (Swine & Rabbit Production)
 • General Animal Production (General Animal Production)

การศึกษา

 • 2526 : M.Ag.Sc. (Agricultural Science) , University of Queensland , Australia
 • 2515 : วท.บ. (เกษตร) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2544 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2543 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2538 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2533 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2528 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2525 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2523 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th