หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล
(Associate Professor Nucha Simasatitkul)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 1999 . An Evaluation of Feedstuffs Quanlity for Pigs in Thailand 1 . Development in Studies on Pig Diet Digestibility . Thai J. Agric. Sci. . 32 (3) : 307-319.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล, วิสูตร ศิริณุพงษานันท์. 2543 . ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดของ Trypanosoma evansi ในฟาร์มโคนม . วารสารสัตวบาล . 10 (53) : 5-11.
 • อังคณา ผ่องแผ้ว, นุชา สิมะสาธิตกุล, พัฒนา เจียรวิริยะพันธุ์. 2541 . การป้องกันและควบคุมโรคโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเกษตร . 14 (1) : 62-76.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล, รัชนี ศุภลักษณ์บันลือ. 2541 . คีโตนบอดี้ในปัสสาวะโคนมและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคีโคนบอดี้ในปัสสาวะกับปริมาณนำนม . วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. . 8 (1) : 19-27.
 • 2540 . การป้องกันและควบคุมโรคเต้านมอักเสบ : ค่าใช้จ่าย คุณภาพนำ้นม และอัตราการเกิดโรคเต้านมอักเสบ . วารสารเกษตร . 13 (3) : 193-200.
 • 2539 . เทคนิคการควบคุมโรคเต้านมอักเสบของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเกษตร . 12 (1) : 1-10.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล. 2537 . ผลของฤดูกาล ปริมาณนำ้นม ช่วงเวลาที่ให้นม ระยะการให้นำ้นม และอายุของแม่โค ต่อโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการ . วารสารเวชชสารสัตวแพมย์ . 24 (2) : 123-135.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • นุชา สิมะสาธิตกุล. 2545 . โรคติดเชื้อและโรคพยาธิ์ในสัตว์ , ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 287 หน้า.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล. 2544 . โรคสัตว์ปีก , ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 246 หน้า.

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • นุชา สิมะสาธิตกุล. 2543 . สัตวศาสตร์และการผลิตสัตว์เบื้องต้น , ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , 387 หน้า.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล. 2542 . การเลี้ยงสัตว์ทั่วไปและการผลิตสัตว์ , ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 201 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • นุชา สิมะสาธิตกุล, เกศินี เกตุพยัคฆ์, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2008. . Antibacterial Activity of Standard Eugenol Against Salmonella spp., . Tropentag 2008, 12 November 2007 - 15 May 2008. [pdf, 104 KB]
 • นุชา สิมะสาธิตกุล, เกศินี เกตุพยัคฆ์, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2008. . Number of Salmonella spp. in Feces of Weaned Pigs Supplemented Betel vine in Diet, . Tropentag 2008, 5 November 2007 - 2 May 2008. [pdf, 105 KB]
 • N. Simasatitkul, A. Phingphaew , เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Ketonuria in Holstein Friesian Milking Cows in Chiangmai , Thailand, . International Agricultural Research for Development . Deutscher Tropentag ., 9 - 11 October 2002, U. of Kassel - Witzenhausen . Germany.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล, Surasingh Srijumroon. . 2001. . Effect of Good Sanitation and Udder Preparation with Chlorine Solution on Subclinical Mastitis in Thailand, . One World Research for a Better Quality of Life. International Agricultural Research for Development . Deutscher Tropentag ., 9 - 11 October 2001, U . of Bonn . Germany.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล, เกศินี เกตุพยัคฆ์. . . . Antibacterial activity of crude extracted betel vine leaf against Salmonella spp., . Deutscher Tropentag, October 9 - 11, 2007 "Utilisation of diversity in land use systems”. Witzenhausen Germany., 9 - 11 October 2007, Witzenhausen Germany.. [pdf, 103 KB]
 • นุชา สิมะสาธิตกุล, ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์. . . . Influence of Production System on Carcass Composition of Native and White Lamphun Cattle in the Northern Provinces of Th, . Deutscher Tropentag, October 9 - 11, 2007 "Utilisation of diversity in land use systems”. Witzenhausen Germany., 9 - 11 October 2007, Witzenhausen Germany.. [jpg, 1266 KB]
 • . 2547. . ผลของการปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนตำ่ ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรรุ่น - ขุน, . การประชุมวิชาการ สาขาสัตวบาล/ สัตวศาสตร์ / สัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 บทบาทแลพทิศทางปศุสัตว์ไทยกับการเป็นครัวของโลก, 18 - 19 ธันวาคม 2546.
 • . 2546. . การวิเคราะห์ปริมาณโปรเจสเตอโรนในนำ้นมโคโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี, . การสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เกษตรก้าวไกล วิจัยเพื่อชุมชน, 27 มิถุนายน 2546.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล. . . . ผลการงอกของสปอร์เชื้อราสาเหตุของโรคแมลงที่ใช้กำจัดเห็บโคในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมด้วยยากำจัดเห็บ, . การสัมนาวิชาการ บัณฑิตเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 , 3 - 4 ธันวาคม 2550.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล, เกศินี เกตุพยัคฆ์. . . . ผลของสารสกัดหยาบจากใบพลูและสารยูจีนอลมาตรฐานต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Salmonella spp. , . การสัมนาวิชาการ บัณฑิตเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ., 3 - 4 ธันวาคม 2550, ณ.คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 4--.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • นุชา สิมะสาธิตกุล. . 2550. . , . การใช้ประโยชน์ของสารสกัดหยาบจากพลูเป็นสารเสริมในอาหารสุกรระยะหลังหย่านม, 9 - 16 มิถุนายน 2551, 40 หน้า.
 • นุชา สิมะสาธิตกุล. . 2550. . , . การใช้พลูเสริมในอาหารลูกสุกรระยะหลังหย่านมเพื่อป้องกันโรคท้องร่วง, 15 ธันวาคม 2550 - 18 มกราคม 2551, 57 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • Disease of Dairy Cow (Disease of Dairy Cow )
 • Reproductive Management of Dairy Cow (Reproductive Management of Dairy Cow)

การศึกษา

 • 2525 : สพ.บ. (สัตวแพทย์ศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2523 : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2540 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th