หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย
(Associate Professor Dr. ADISORN KRASAECHAI)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 017062325
อีเมล : agdkrsch@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 ตุลาคม 2549 - 30 ตุลาคม 2551)
 • กรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 มิถุนายน 2547 - 11 พฤษภาคม 2549)

งานสอน (3/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • อดิศร กระแสชัย. . มหัศจรรย์ปรับปรุงพันธุ์ . เทคโนโลยีชาวบ้าน . 20 (420), 77 หน้า.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • อดิศร กระแสชัย. 2547 . คู่มือการแก้ปัญหาโรคและแมลงของไม้ตัดดอก ไม้ตัดใบ และไม้กระถาง , 101 หน้า. [pdf, 865 KB]
 • อดิศร กระแสชัย. 2547 . คู่มือการให้ปุ๋ยไม้ตัดดอกและไม้กระถาง , 86 หน้า. [pdf, 1576 KB]

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • อดิศร กระแสชัย. 2547 . บทปฏิบัติการ Cytogenetics in Agriculture . บทปฏิบัติการ 359704 , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 95 หน้า. [pdf, 9211 KB]
 • อดิศร กระแสชัย. 2540 . การผลิตไม้กระถาง . การผลิตไม้ดอกเบื้องต้น(359411)/การผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า(359412) , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/จังหวัดเชียงใหม่; ฝ่ายงานไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง/จังหวัดเชียงใหม่, 151 หน้า.
 • อดิศร กระแสชัย. 2540 . กุหลาบ . ไม้ดอกเบื้องต้น , ไม้ดอกเพื่อการค้า , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/จังหวัดเชียงใหม่/ประเทศไทย, 119 หน้า. [pdf, 25798 KB]
 • อดิศร กระแสชัย. 2539 . การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก . การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ (359712) , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 271 หน้า. [pdf, 10336 KB]
 • อดิศร กระแสชัย. 2539 . เบญจมาศ II, เยอบีร่า . ไม้ดอกเบื้องต้น/ไม้ดอกเพื่อการค้า , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/จังหวัดเชียงใหม่; ฝ่ายงานไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง/จังหวัดเชียงใหม่ , 43 หน้า.
 • อดิศร กระแสชัย. 2539 . อัลสโตรมีเรีย , คาร์เนชั่น , บูวาเดีย , ลิอะทรีส . ไม้ดอกเบื้องต้น/ไม้ดอกเพื่อการค้า , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/จังหวัดเชียงใหม่; ฝ่ายงานไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง/จังหวัดเชียงใหม่, 32 หน้า.
 • อดิศร กระแสชัย. 2539 . แอสเทอร์ , หน้าวัว , ลิลี่ , จิบซอฟฟิล่า . ไม้ดอกเบื้องต้น/ไม้ดอกเพื่อการค้า , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/จังหวัดเชียงใหม่; ฝ่ายงานไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง/จังหวัดเชียงใหม่, 21 หน้า.
 • อดิศร กระแสชัย. 2535 . เบญจมาศ , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/จังหวัดเชียงใหม่/ประเทศไทย, 129 หน้า. [pdf, 10336 KB]

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • อดิศร กระแสชัย. . . . Low-energy ion beam modification of horticultural plants for induction of mutation, . 15th International Conference on Surface Modification of Materials by , 17 September - 6 October 2007, เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย, 85 Page.

  บทความที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
 • อดิศร กระแสชัย. . 2550. . , . คนไทยรู้จักไม้ดอกเมืองหนาวก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2550.
 • อดิศร กระแสชัย. . 2550. . , . เจาะลึกภาควิชาพืชสวนมีสิ่งดีที่น่าสนใจ, 17 - 19 ธันวาคม 2550.

ความเชี่ยวชาญ

 • Mutation Breeding Floriculture (Mutation Breeding Floriculture)
 • Flowering Production (Flowering Production)

การศึกษา

 • 2528 : Ph.D. (Horticulture) , Wye College , Germany
 • 2512 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2545 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2543 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2542 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2539 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2534 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2525 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2523 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th