หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.วิรัตน์ ชวาลกุล
(Assistant Professor VIRAT CHAVALAKUL)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5321-7589

งานบริหาร

  • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (10 มกราคม 2547 - 1 พฤษภาคม 2549)

งานสอน (1/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

ความเชี่ยวชาญ

  • Fruit Crop (Fruit Crop)
  • Vegetable Crop (Vegetable Crop)

การศึกษา

  • 2515 : วท.บ. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

  • 2541 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • 2531 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • 2527 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  • 2523 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • 2521 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th